Logo Przewdonik Katolicki

Dokumenty pracownicze

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy proszą o przypomnienie tematyki związanej z dokumentacją pracowniczą.


 

 

 

 

Kodeks pracy wymienia wśród podstawowych obowiązków pracodawcy prowadzenie dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracownika.

Ważnym dokumentem, który pracodawca obowiązany jest wydać pracownikowi niezwłocznie po rozwiązaniu umowy o pracę lub po wygaśnięciu stosunku pracy jest świadectwo pracy.

Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od rozliczenia się pracownika z zakładem pracy. Pracodawca wręcza pracownikowi świadectwo pracy w miejscu jego dotychczasowego zatrudnienia, a jeżeli nie jest to możliwe lub jest to utrudnione, przesyła świadectwo pod adres domowy albo inny adres miejsca pobytu pracownika. Jeżeli próba doręczenia świadectwa pracy nie powiedzie się, wówczas pracodawca składa je do akt osobowych pracownika. W świadectwie pracy, pracodawca podaje informacje dotyczące okresu i rodzaju wykonywanej pracy, zajmowanych stanowisk, trybu rozwiązania albo okoliczności wygaśnięcia stosunku pracy oraz inne informacje do ustalania uprawnień pracowniczych i uprawnień z ubezpieczenia społecznego.

Szczegółowa treść świadectwa pracy wraz z wzorem i pouczeniem o sposobie wypełniania podana jest w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Ponadto w świadectwie pracy pracodawca zamieszcza wzmiankę o zajęciu wynagrodzenia za pracę przez komornika.

Na żądanie pracownika, w świadectwie pracy pracodawca podaje informacje o wysokości i składnikach wynagrodzenia oraz o uzyskanych kwalifikacjach.

Natomiast świadectwo pracy nie powinno zawierać wzmianki dotyczącej przyczyn zwolnienia z pracy. Nie ma już w kodeksie pracy przepisu dopuszczającego możliwość wydawania przez pracodawcę w świadectwie pracy opinii o pracy.

Jeżeli pracownik zwróci się do pracodawcy o wydanie rekomendacji, wówczas od pracodawcy zależeć będzie wydanie takiej opinii, a pracownikowi nie będzie przysługiwać żadne roszczenie.

Pracownikowi służy roszczenie o wydanie świadectwa pracy, którego może dochodzić przed sądem pracy. Pracownik może żądać sprostowania świadectwa pracy, jeżeli uzna, że zawiera ono błędy. W tym celu powinien w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa pracy wystąpić z odpowiednim wnioskiem do pracodawcy. Jeżeli pracownik spotka się z odmową pracodawcy w zakresie sprostowania świadectwa pracy, wówczas może wystąpić do sądu pracy z żądaniem jego sprostowania.

 

 

                                                                                        

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki