Logo Przewdonik Katolicki

PRAWDZIWA MIŁOŚĆ

kard. Gianfranco Ravasi
Św. Jan Ewangelista, Frans Hals / fot. Wikipedia

„Kiedy nie kocha się za bardzo, kocha się za mało”, to paradoksalne ale prawdziwe zdanie niemal zapomnianego francuskiego pisarza z XVII w. R. Bussy-Rabutina mogłoby być syntetycznym mottem tekstu, który na drodze naszej biblijnej wędrówki śladami rodziny zaczerpnęliśmy z Lekcjonarza ślubnego.

Stanowią go wersety 20-24 z trzeciego rozdziału Pierwszego Listu św. Jana. Dwa pierwsze listy Janowe są krótkimi jednostronicowymi pismami, ułożonymi przez apostoła, który tytułuje się „prezbiterem” i „starszym”,  natomiast trzeci jest dziełem o wiele bardziej uroczystym i złożonym, mającym na celu uzdrowienie wiary i moralności pogrążonej w kryzysie chrześcijańskiej wspólnoty.
Centrum naszego passusu stanowi temat miłości i wiary, w którym przedstawia się je jako „przykazanie” Boże w prawdziwym znaczeniu tego słowa. Wcześniej, już w Ewangelii wg św. Jana, czytaliśmy: „To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem” (15, 12). Cała zaś Ewangelia została spisana, „abyście wierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, Synem Bożym, i abyście wierząc mieli życie w imię Jego” (20, 31). Na pierwszy rzut oka paradoksem jest „przykazywanie” miłości i wiary, będących przestrzenią doskonale wolną i spontaniczną. Jednak są one dla człowieka wielkim zobowiązaniem, które nie rodzi się jedynie z instynktownego przylgnięcia, ale jest owocem zdobywania, jest prawdziwym przykazaniem, któremu trzeba być posłusznym „nie (…) słowem i językiem, ale czynem i prawdą!” (1 J 3, 18).
Autor kładzie nacisk na wymóg wiary i miłości w początkowej fazie tego fragmentu, czyniąc to w duchu innych biblijnych ekshortacji: „Nie okażesz twardego serca wobec niego ani nie zamkniesz swej ręki przed ubogim swym bratem” (Pwt 15, 7), „Idź, sprzedaj wszystko, co masz, i rozdaj ubogim, a będziesz miał skarb w niebie. Potem przyjdź i chodź za Mną!” (Mk 10, 21), „Jeśli na przykład brat lub siostra nie mają odzienia lub brak im codziennego chleba, a ktoś z was powie im: «Idźcie w pokoju, ogrzejcie się i najedzcie do syta!» – a nie dacie im tego, czego koniecznie potrzebują dla ciała - to na co się to przyda? ” (Jk 2, 15–16). Aktywna miłość jest jedyną drogą „uspokojenia naszego serca”, kiedy staniemy przed Bogiem na sądzie. Spokoju sumienia nie osiąga się przez sofizmaty i alibi jakichś rytuałów, ale jedynie przez głęboko przeżywaną prawdziwą miłość.
Finał tego fragmentu oferowanego w liturgii ślubnej podkreśla następnie fundamentalny skutek braterskiej miłości: Bóg będzie trwał w tym, który miłuje, przez swojego Ducha. W Czwartej Ewangelii czasownik „trwać” ma wielką wartość o wymiarze mistycznym. W sercu otwartym na miłość zamieszkuje Bóg, ustanawiając doskonałą komunię, która wyrywa wierzącego z jego śmiertelności, kruchości i nędzy, czyniąc go uczestnikiem nieskończoności i wieczności. Parafrazując słynne stwierdzenie rosyjskiego pisarza Dostojewskiego, moglibyśmy powiedzieć, że brak miłości w ludzkim sercu jest piekłem, a serce przepełnione miłością do Boga i ludzi już jest rajem.
Konieczne jest zatem odkrywanie również w miłości małżeńskiej tego podwójnego aspektu przykazania i obecności Boga. Miłości, która wymaga „czynu i prawdy”, często osiąganych z wysiłkiem i pokorą mimo zachwytu początków lub pewnych chwil szczęścia. Miłości, która powinna ukazywać obecność Boga w sercu pary i rodziny. Dom mężczyzny i kobiety nie jest tylko ich mieszkaniem, ale musi stawać się też „domostwem” Boga. „Oto stoję u drzwi i kołaczę: jeśli kto posłyszy mój głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał, a on ze Mną” (Ap 3, 20). „Jeśli Mnie kto miłuje, będzie zachowywał moją naukę, a Ojciec mój umiłuje go, i przyjdziemy do niego, i będziemy u niego przebywać” (J 14, 23).

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}