Logo Przewdonik Katolicki

Te Deum laudamus

Marcin Jarzembowski
Fot.

Należy dziękować Bogu za rzeczy, jakich dokonał powiedział abp Celestino Migliore. Nuncjusz apostolski w Polsce przewodniczył Eucharystii z okazji 10. rocznicy powstania diecezji bydgoskiej.

– Należy dziękować Bogu za rzeczy, jakich dokonał – powiedział abp Celestino Migliore. Nuncjusz apostolski w Polsce przewodniczył Eucharystii z okazji 10. rocznicy powstania diecezji bydgoskiej.

W bydgoskim sanktuarium Królowej Męczenników, które zostało podniesione do godności bazyliki mniejszej, zebrali się biskupi, kapłani, przedstawiciele zgromadzeń zakonnych, ruchów i stowarzyszeń katolickich, władze wojewódzkie, miejskie, parlamentarzyści oraz wierni z całej diecezji.

 

Sens i Boży zamysł

Świętowanie rozpoczęło się od nabożeństwa „Czuwanie z Maryją”, które prowadziła młodzież z Duszpasterstwa Akademickiego „Martyria” oraz Fundacji „Wiatrak”.

Witając zebranych gości, biskup ordynariusz Jan Tyrawa podziękował zebranym za obecność. – Z perspektywy tych dziesięciu lat chciałbym wyrazić moje głębokie przekonanie, że powstanie diecezji bydgoskiej było czymś dobrym, opatrznościowym. Zarówno Bydgoszczy, jak i województwu kujawsko-pomorskiemu potrzebna była taka właśnie reorganizacja Kościoła. Bowiem przez Kościół, diecezję, w sposób szczególny obecna jest myśl chrześcijańska, myśl natury moralnej i etycznej. Myśl, która – mam nadzieję – porządkuje naszą wspólną filozofię życia. Temu ma służyć obecność Kościoła, aby wspierać w wysiłkach i usensawniać nasz trud, by nasze codzienne życie było lepsze – powiedział.

Następnie w świątyni zabrzmiały utwory w wykonaniu filharmoników bydgoskich i chórów parafii: Świętych Polskich Braci Męczenników, św. Jadwigi Królowej i Matki Boskiej Królowej Męczenników.

W krótkim wystąpieniu kanclerz kurii bydgoskiej ks. prałat dr Lech Bilicki przedstawił historię Kościoła bydgoskiego, jego początki, dokonania i wyzwania, przed którymi stoi. Przypomniał, że diecezja rozciąga się na terenie liczącym ok. 5200 kilometrów kwadratowych. Jej terytorium wchodzi w skład województw kujawsko-pomorskiego i wielkopolskiego, a zamieszkuje ją nieco ponad 600 tys. mieszkańców. – Charakterystyczne jest to, że ok. 68 proc. wiernych mieszka w miastach, z czego w samej Bydgoszczy blisko dwie trzecie ogólnej liczby diecezjan – powiedział. Ks. prałat Bilicki dodał, że diecezja powstała w zasadniczej części z parafii należących do dekanatów archidiecezji gnieźnieńskiej, ale także z fragmentów trzech dekanatów diecezji pelplińskiej oraz jednego dekanatu diecezji koszalińsko-kołobrzeskiej. W sumie nowa diecezja liczyła 144 parafie, które tworzyły 15 dekanatów. Po reorganizacji dekanatów jest 19, a diecezję tworzy 149 parafii. Kanclerz bydgoskiej kurii wspomniał m.in. o powstaniu wielu instytucji, które umożliwiają sprawne funkcjonowanie lokalnego Kościoła. Są to m.in. kuria, seminarium, sąd biskupi, a w wymiarze charytatywnym chociażby Caritas.

 

Radosne Magnificat

Nuncjusz apostolski w wygłoszonej homilii powiedział, że Słowo Boże uroczystości Zwiastowania Pańskiego dobrze wprowadza wszystkich w klimat obchodzonego święta. – Minęło już 10 lat od momentu, gdy uwarunkowania duszpasterskie tego regionu skłoniły do utworzenia tu nowej diecezji, która lepiej może zatroszczyć się o dobro duchowe wiernych – mówił. Według nuncjusza „tamta nowa rzeczywistość wzbudziła w sercach wielu kapłanów, a przede wszystkim w biskupie Janie, podobne «zmieszanie», jakie słowa anioła wywołały w sercu Maryi: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?». – Jakże się to stanie, skoro nasze parafie pochodzą z trzech różnych diecezji: Gniezna, Pelplina i Koszalina. Skoro trzeba teraz budować od podstaw struktury i programy diecezjalne, od katedry po seminarium, od programu duszpasterskiego po pomocowy program Caritas. Skoro trzeba zintegrować kapłanów, którzy jeszcze siebie nie znają, a czasami trudno im było opuścić diecezję pochodzenia. Skoro mamy budować tożsamość diecezjalną i komunię między wiernymi – dodał.

Abp Celestino Migliore podkreślił, że to, co dokonało się przez ostatnich 10 lat, zasługuje na słowa szczególnego uznania.  – Jest solidna struktura diecezjalna, dekanalna i parafialna, realizuje się plany duszpasterskie na poziomie lokalnym, jest praca na rzecz integracji społeczności waszych parafii. Widać troskę o powołania kapłańskie i zakonne, pracę duszpasterską z młodzieżą i rodzinami, katechezę dla dzieci i dorosłych, pomoc charytatywną i troskę o wyrównywanie szans słabszych warstw społecznych, podejmowaną przez Caritas, przez parafie i wspólnoty zakonne. Jeśli do tego dodamy dobrą wolę i miłość duszpasterską biskupa i kapłanów oraz chrześcijańskie świadectwo dawane w waszych rodzinach, to wszystko skłania nas do zaśpiewania razem z Maryją radosnego Magnificat za wielkie rzeczy, które Pan Bóg sprawił, wykorzystując nasz osobisty trud i zaangażowanie – stwierdził.

Nuncjusz apostolski w Polsce nawiązał również do znaczenia męczeństwa. Przypomniał, że świątynia, w której odbywa się jubileusz powstania diecezji, zbudowana jest na ziemi uświęconej męczeństwem za wiarę i sprawiedliwość społeczną. – Zapomniani przez świat, ale przecież tak bardzo realni, bo ich dotyczy łacińska maksyma: „zmarły dalej przemawia”; choć umarli, są nadal dla nas znakiem, wezwaniem – powiedział. Abp Migliore zaznaczył, że męczeństwo tak jak Eucharystia nie ogranicza się tylko do śmierci, ale prowadzi do przemiany. – Ta przemiana buduje Kościół, wspólnotę ludu Bożego, ale też budzi poczucie sprawiedliwości i pojednanie w zakresie relacji społecznych, ekonomicznych, politycznych i kulturowych. W pierwszych wiekach chrześcijaństwa za męczenników uważano tylko tych, którzy umierali z powodu prześladowania wiary chrześcijańskiej. Z biegiem lat Kościół za męczenników zaczął uznawać także tych, którzy oddawali życie za sprawiedliwość czy w akcie solidarności, będącymi wyrazem ich wiary. Tak było ze św. Maksymilianem Kolbe czy z bł. Jerzym Popiełuszką, który zresztą swoją śmierć męczeńską znalazł w drodze powrotnej z Bydgoszczy – stwierdził.

Na zakończenie hierarcha powiedział, że należy dziękować Bogu za rzeczy, jakich dokonał. – Jednocześnie prośmy Go o łaskę czynienia tej diecezji coraz bardziej żywą wspólnotą wierzących, którzy są zadowoleni i dumni ze swojej wiary, gotowi do służby na rzecz przemiany swojej społeczności i świata ku dobru, ku temu, co jeszcze lepsze – zakończył.

 

Życie Bogiem i Ewangelią

Po Komunii św. głos zabrali zaproszeni goście. Prymas Polski abp Józef Kowalczyk zauważył, że wszystkie decyzje, jakie Jan Paweł II podejmował w odniesieniu do Kościoła w Polsce, wynikały z jego doskonałej znajomości tego „organizmu”. Także z autentycznej pasterskiej troski o wspólnotę wiernych. – Realizacja niektórych zamierzeń wymagała jednak czasu oraz zaistnienia sprzyjających ku temu okoliczności. W tym duchu należy odczytywać decyzje Ojca Świętego sprzed 10 lat, które stanowią dopełnienie reorganizacji struktur duszpastersko-administracyjnych – mówił. Metropolita gnieźnieński wyraził swoją wdzięczność wobec bp. Jana Tyrawy. – Pragnę podziękować pierwszemu pasterzowi Kościoła bydgoskiego za jego wysiłek włożony w zorganizowanie struktur administracyjnych nowej diecezji oraz za podjęcie i rozwinięcie troski duszpasterskiej. Optymizmem i radością napawają liczne inicjatywy duszpasterskie mające na celu ożywienie i pogłębienie wiary ludu Bożego diecezji. Jestem przekonany, że są one owocem Bożego błogosławieństwa, opieki Matki Pięknej Miłości oraz zasiewu krwi męczenników – w tym bł. Michała Kozala oraz bł. ks. Jerzego Popiełuszki – dodał.

Wojewoda kujawsko-pomorski Ewa Mes podkreśliła, że dzięki trosce i decyzji Jana Pawła II o utworzeniu diecezji bydgoskiej wspólnota wierzących w regionie została umocniona przez stworzenie lepszych warunków do wypełnienia misji Kościoła. – U źródeł naszej wdzięczności leży to, że powołanie diecezji było wielkim darem, za który dziękujemy dzisiaj w sposób szczególny. Jest to podziękowanie za dbałość o życie religijne i duchowe – powiedziała. Dorota Jakuta przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego w swoim wystąpieniu zwróciła uwagę na znaczenie, jakie dla mieszkańców Bydgoszczy miało utworzenie diecezji bydgoskiej. To jednak jej zdaniem nie tylko przywilej, ale także zadanie. – Naszą pracą i modlitwą dajemy świadectwo, że na co dzień żyjemy Bogiem i przesłaniem Ewangelii. Wiemy, że z Kościołem obecnym wśród nas łatwiej pokonywać trudności i dostrzegać radość codziennego życia w przeświadczeniu prawdy nauki św. Pawła, że „moc w słabości się doskonali” – mówiła przewodnicząca sejmiku.

Marszałek województwa kujawsko-pomorskiego Piotr Całbecki zauważył, że Kościół poprzez diecezję urzeczywistnia w naszych czasach, na konkretnej ziemi obecność Chrystusa. – Ta obecność jest widoczna tak jak przed dwoma tysiącami lat w Jerozolimie, kiedy Chrystus podążał od miasta do najmniejszych wiosek, do poszczególnego człowieka. Tak jest i dzisiaj – stwierdził.

W imieniu prezydenta Bydgoszczy Rafała Bruskiego głos zabrał jego zastępca. Grzegorz Dołkowski podkreślił, że dzięki powstaniu diecezji Bydgoszcz ma swojego biskupa – pasterza, ojca, przewodnika. – To dla nas wielki dar. Po owocach pracy widać, jak z miłością ojca zatroskanego o swoją diecezję, tworzysz jej struktury. Prowadzisz i umacniasz duchową wspólnotę, przewodniczysz i błogosławisz wartościowym działaniom dla rozwoju religijnego, społecznego i kulturotwórczego. W imieniu gospodarza miasta Grzegorz Dołkowski złożył na ręce biskupa ordynariusza Jana Tyrawy czek na kwotę 200 tys. zł z przeznaczeniem na renowację jednego z bocznych ołtarzy w bydgoskiej katedrze.

Następnie biskup ordynariusz Jan Tyrawa wręczył okolicznościowe medale osobom zasłużonym dla lokalnego Kościoła. Otrzymali je: Emilia Banachowicz, Edmund Dobecki, Konstanty Dombrowicz,   Roman Drażdżewski, Jan Grochowski, Katarzyna i Marcin Jarzembowscy, Wiesław Kulawiak, Wojciech Kulka, Hanna Marchlik, Marek Murawski, Henryk Kalka i Henryk Chodanienok oraz Archikonfraternia Literacka im. Niepokalanego Poczęcia NMP Dom w Bydgoszczy. 

Wyróżniony Henryk Chodanienok należy do parafii św. Andrzeja Boboli. Od początku – czyli od ponad 20 lat – angażuje się w budowę kościoła. – Od 10 lat jestem już na emeryturze, więc mogę wydajniej pomagać parafii – powiedział. – Również należę do parafii św. Andrzeja. Takie wyróżnienie na pewno nie dotyczy jednej osoby. Na początku należy się podziękowanie Panu Bogu, bo wszystko dzieje się dzięki Niemu. Jest to też zawsze docenienie zespołu ludzi, w tym wypadku angażujących się na rzecz Kościoła. Myślę o rodzinie, a także moich współpracownikach – dodał Henryk Kalka. Hanna Marchlik jest parafianką bydgoskiej wspólnoty Chrystusa Króla, a także prezesem zarządu Diecezjalnego Instytutu Akcji Katolickiej. – Bardzo dokładnie pamiętam dzień, w którym została powołana diecezja bydgoska. Wsłuchiwałam się wówczas w słowa księdza biskupa, które wypowiedział w czasie swojego ingresu. Tworzyłam, chociaż nie musiałam, struktury Akcji Katolickiej. Robiliśmy to najlepiej, jak potrafiliśmy – wspólnie z moimi kolegami i koleżankami. Dzisiaj dziękuję za diecezję i naszą wspólnotę, w której mogę bardziej się realizować – podkreśliła. Z kolei Jan Grochowski mieszka na terenie parafii św. Józefa w Fanianowie. – Medal, który otrzymałem, jest dla mnie wielkim wyróżnieniem. Przez całe życie byłem blisko Kościoła, współpracowałem ze wszystkimi księżmi w parafii. Mam 84 lata, a ministrantem w parafii byłem od jej założenia, czyli od 1937 r. Robiłem wszystko dla Boga. Dziękuję Jemu, że obdarował mnie tak długim życiem i siłami. Proszę Go jednocześnie o niebo – powiedział.

Przed uroczystym odśpiewaniem Te Deum laudamus biskup ordynariusz Jan Tyrawa ogłosił decyzję Stolicy Apostolskiej na czele z papieżem Franciszkiem o podniesieniu sanktuarium Królowej Męczenników Kalwarii Bydgoskiej – Golgoty XX wieku do godności bazyliki mniejszej.

W uroczystościach uczestniczyli arcybiskupi i biskupi: Celestino Migliore, Józef Kowalczyk, Wojciech Polak, Henryk Muszyński, Krzysztof Wętkowski, Wiesław Mering, Bronisław Dembowski, Stanisław Gębicki, Andrzej Suski, Józef Szamocki i Piotr Krupa.

Jan Paweł II, realizując założenia bulli Totus Tuus Poloniae populus z 1992 r., ustanowił diecezję bydgoską. Dekret zawierający szczegółowe normy wykonania powyższych decyzji Ojca Świętego wszedł w życie 25 marca 2004 r.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki