Logo Przewdonik Katolicki

Królestwo i gwałt

kard. Gianfranco Ravasi
Fot.

Królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni (Mt 11, 12).

"Królestwo niebieskie doznaje gwałtu, a zdobywają je ludzie gwałtowni" (Mt 11, 12).

To zdanie można porównać do kalejdoskopu, w którym obraz zmienia się za lada dotknięciem. Jego kluczowy grecki czasownik biazetai, który należy do gramatycznej kategorii „czasowników przechodnich”, może występować w stronie biernej lub czynnej. Zacznijmy od tej ostatniej, która sugerowałaby tłumaczenie: „królestwo niebieskie toruje sobie drogę gwałtem”. Można by je odczytać w świetle innego zdania sformułowanego przez Jezusa, które już kiedyś objaśnialiśmy: „Nie sądźcie, że przyszedłem pokój przynieść na ziemię. Nie przyszedłem przynieść pokoju, ale miecz” (Mt 10, 34). Chodziłoby zatem o poważne, trudne, wymagające zadanie, jakim jest wierność Ewangelii, a gwałt miałby, tak jak miecz, wydźwięk symboliczny. Chrześcijanin musi prowadzić walkę ze złem, otwarcie rzucając mu wyzywanie i odpierając także jego agresję, tak by na jego ruinach wznieść królestwo Boże.

Niektórzy egzegeci uważają jednak, że – cały czas analizując słowa Jezusa w formie czynnej – można uznawać to zdanie za polemikę z ludźmi, którzy łudzą się, że można wprowadzić  królestwo niebieskie, uciekając się do gwałtu. W czasach Jezusa takie myślenie bliskie było tzw. zelotom, buntownikom przeciw Rzymowi, którzy mieszali ideały polityczne i religijne i dlatego nie wahali się chwytać za sica, czyli krótki puginał, którym znienacka i w ciemności atakowali rzymskich żołnierzy, zyskując z tego powodu przydomek sicarii. Chrystus swą wypowiedzią miał potępiać opcję przemocy.

Przejdźmy do strony biernej, której użyto w przekładzie „doznaje gwałtu”.  Także w tym przypadku możliwe są dwie rozbieżne interpretacje. Pierwsza, pozytywna, wskazuje na postawę określaną niekiedy jako „święty gniew”, który prezentują ludzie „gwałtowni” wobec siebie samych: prowadzą oni surową wojnę z własnymi wadami i z zakusami zła i w ten sposób „zdobywają”  królestwo Boże. W praktyce jest to logika Kazania na górze, w którym Jezus rysował obraz bramy i drogi: „Jakże ciasna jest brama i wąska droga, która prowadzi do życia, a mało jest takich, którzy ją znajdą” (Mt 7, 14). Opowiedzenie się za Ewangelią nie jest łatwe, wymaga odwagi i wysiłku, jest jak zdobywanie twierdzy przez cierpliwe i wytrwałe obleganie jej.

Możliwe jest jednak odczytanie tych słów w sensie, by tak rzec, negatywnym.  Królestwo niebieskie jest nieustannie atakowane zarówno przez siły zła, jak i jego popleczników, którymi są ludzie przewrotni, niesprawiedliwi i występni. Ścierają się tym samym jakby dwa imperia: zła i grzesznego świata oraz dobra i wspólnoty wierzących w Chrystusa, którzy wraz z Nim stanowią królestwo Boże. Gwałtowni grzesznicy próbują zwalczać to królestwo, usuwając je z historii – grecki czasownik w czasie teraźniejszym harpazousin, „zdobywają” miałby znaczenie „usiłują rzucić wyzwanie” („próbują pokonać”), ponieważ w rzeczywistości nigdy nie uda im się go ujarzmić. Jezus rzeczywiście to potwierdził: „Jeśli was świat nienawidzi, wiedzcie, że Mnie wpierw znienawidził (…) Na świecie doznajecie ucisku, ale odwagi! Jam zwyciężył świat” (J 15, 18; 16, 33).

Przeprowadzona przez nas analiza pokazuje, że słowa Jezusa, odznaczające się przecież wielką zwięzłością i klarownością, oferują ogromny wachlarz znaczeń wplecionych w tekst. Często są to pozorne sprzeczności, które można by wstawić w wiele różnorodnych sekwencji  tematycznych, w innych przypadkach nie potrafimy odszyfrować ich dominującego znaczenia, w jeszcze innych zaś sama droga tekstu, od jego narodzin w ustnym nauczaniu Jezusa do zredagowania go przez ewangelistów, staje się źródłem trudności nie dla wszystkich zrozumiałych.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}