Logo Przewdonik Katolicki

PMK - to już 40 lat!

Weronika Stachura
Fot.

Sobotni poranek. Grupa kilkunastu dzieci przybywa na cotygodniowe spotkanie. Kim są? To Pomocnicy Matki Kościoła.

 

Wspólnota pokoleń

- Podczas spotkań pragnę przybliżyć dzieciom Boga, by mogły lepiej Go poznać i jeszcze bardziej pokochać. Drogę do Pana Jezusa wskazuje nam Jego Matka – Maryja, z którą chcemy kroczyć ku zbawieniu. Spotkania te polegają na wspólnej modlitwie i śpiewie, poprzez który pragniemy chwalić Pana Boga, na poznawaniu Pisma Świętego, a także na wspólnej zabawie i odkrywaniu swoich talentów plastycznych. Poza spotkaniami uczestniczymy oczywiście w niedzielnej Eucharystii czy nabożeństwach, jak np. w Drodze Krzyżowej w Wielkim Poście – opowiada Klaudia Walkowiak, animator grupy dzieci działającej w ramach Ruchu Pomocników Matki Kościoła przy parafii pw. św. Rocha w Poznaniu, której opiekunem jest ks. Błażej Stróżycki.

Oprócz wspólnoty najmłodszych, członkami Ruchu mogą być również duchowni, młodzież i dorośli. Cieszącym się z roku na rok coraz większym zainteresowaniem - i jak przyznają obecni członkowie pierwszym kontaktem z Ruchem - są organizowane w czasie letnich wakacji i ferii zimowych rekolekcje, choć, jak opowiada Magdalena Adamczak, animatorka z jednej z poznańskich parafii, są one zróżnicowane. - Zimowe rekolekcje to głównie czas wytchnienia dla dzieci i gimnazjalistów. Z racji, że trwają krócej (zazwyczaj 5 dni), są one przeprowadzone w atmosferze wczasorekolekcji. Jest czas oczywiście na Eucharystię, modlitwę indywidualną, spotkania w małych grupach, ale jest też wiele rozrywki – zajęcia sportowe, plastyczne, czasem spacery, wieczorami „kino” czy dyskotekę. Więcej przygotowań wiąże się z rekolekcjami letnimi. Tutaj dysponujemy dłuższym czasem, stąd jest więcej turnusów – są również nastawione na wszechstronny wypoczynek, wczasorekolekcje dla dzieci, rekolekcje tematyczne dla starszej młodzieży i formacyjne stopnia 0, 1, 2, które przygotowują nowych animatorów – wylicza animatorka.

Szczególną troską w obchodzącym w tym roku jubileuszu 40-lecia Ruchu Pomocników Matki Kościoła otoczeni są najbardziej odpowiedzialni członkowie – animatorzy. Ich zadaniem jest nie tylko organizowanie rekolekcji czy spotkań modlitewnych. W ciągu roku szkolnego zajmują się prowadzeniem parafialnych wspólnot, czuwają nad formacją młodszych członków. - Jako animatorzy Pomocników Matki Kościoła wspieramy wspólnotę Kościoła nie tylko czynem, ale przede wszystkim modlitwą. Oczywiście poza trwaniem we wspólnocie Pomocników, każdy z nas powinien dbać także o własny rozwój duchowy (modlitwa, życie sakramentami św.) – relacjonuje Klaudia Walkowiak. Mając na uwadze tak ważne zadanie, animator musi odznaczać się wyjątkowym poczuciem odpowiedzialności za powierzoną mu grupę, pamiętając przede wszystkim o własnej formacji. Stąd zachęca się ich do czynnego uczestnictwa w rekolekcjach dla nich przeznaczonych, dniach skupienia oraz spotkaniach z innymi animatorami.

 

U źródeł

Inicjatorem powstania Ruchu Pomocników Matki Kościoła był Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński. Niewątpliwie przyczynił się też do tego niezwykle trudny rozdział w historii Kościoła w Polsce, który to, zwłaszcza w latach 50. i 60. XX w., był obiektem prześladowań ze strony panującej władzy. Jak czytamy w liście pasterskim kard. Stefana Wyszyńskiego, ogłoszonym 26 sierpnia 1969 r. na Jasnej Górze, będącym jednocześnie aktem inicjującym Ruch Pomocników Kościoła: „Pragnę dziś otworzyć serce moje przed wami, aby odsłonić tajemnicę trwania Kościoła Chrystusowego w ojczyźnie naszej. Pragnę wam wyznać swoją wiarę w to, że tę moc trwania zawdzięczamy obecnej w misterium Chrystusa i Kościoła Bogurodzicy. Pragnę was zaprosić do współdziałania – w duchu tej wiary i ufności – w dziele wprowadzania w życie naszych Ślubów Jasnogórskich i zobowiązań, płynących z Milenijnego Aktu Oddania się narodu Matce Chrystusowej w macierzyńską niewolę miłości za wolność Kościoła w świecie i ojczyźnie naszej”.

U źródeł powstania Ruchu należy również dopatrywać się wpływu nauki płynącej z Soboru Watykańskiego II. Archidiecezje, w których Pomocnicy są do dzisiaj bardzo aktywni, to: warszawska, częstochowska i poznańska. Siedziba Ruchu, posiadającego statut stowarzyszenia przyznany przez Konferencję Episkopatu Polski w ubiegłym roku, mieści się w Domu Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Częstochowie. Opiekę nad nim sprawuje Instytut Prymasowski. Oprócz Częstochowy wraz z Jasną Górą, szczególnymi miejscami na mapie Ruchu jest także Warszawa i Krynica Zdrój, gdzie w ośrodku wychowawczo-formacyjnym im. kard. S. Wyszyńskiego „Ostoja” oprócz rekolekcji dla członków Ruchu, w kwietniu odbyły się pierwsze rekolekcje diecezjalnych moderatorów PMK. Oprócz władz i zarządu działalność Ruchu wspiera Rada Programowa odpowiedzialna za przygotowywanie materiałów informacyjnych.

 

Maryja – duchowym przewodnikiem

Istotą i jednym z trzech wyznaczników Ruchu jest duchowość wyrażana w całkowitym zawierzeniu Maryi, a zadaniem Pomocników naśladowanie Matki Bożej w Jej ofiarności i wierności. - Ruch Pomocników Matki Kościoła, mimo że jest na wskroś maryjny, nie jest mariocentryczny. Ukazuje bowiem Maryję w kontekście prawdy o Trójcy Świętej oraz w tajemnicy Chrystusa i Kościoła. Istotę dzieła Pomocników Matki Kościoła stanowi osobiste oddanie się Matce Kościoła w Jej macierzyńską niewolę miłości za Kościół Chrystusowy. Pomocnik czyni wszystko z Maryją, stara się codziennie powtarzać Akt oddania, dąży do tego, aby żyć w stanie oddania się Matce Bożej, ponieważ uważa się za narzędzie w Jej dłoniach. To wewnętrzne oddanie uzewnętrznia się w umiłowaniu modlitw do Matki Bożej, w obchodzeniu świąt maryjnych, w poznawaniu Maryi i Jej naśladowaniu, oddawaniu czci Maryi w Jej Jasnogórskim Obrazie – konstatuje ks. Jacek Hadryś, niegdyś moderator PMK w archidiecezji poznańskiej.

Kluczowe znaczenie w tym ruchu duszpasterskim ma formacja uwzględniająca wszystkie aspekty, począwszy od religijnego, poprzez codziennie odmawiany Różaniec, uczestnictwo w Eucharystii, czuwania, pielgrzymki czy dni skupienia, a skończywszy na duchu patriotycznym. Duchowe przewodnictwo Maryi wyznacza również kalendarz spotkań Pomocników. W roku 40. rocznicy powstania Ruchu 12 czerwca odbędzie się już V Ogólnopolska Pielgrzymka Pomocników Matki Kościoła. W duchowości Ruchu wpisana jest także eklezjalność przejawiająca się uwrażliwieniu na sprawy i potrzeby Kościoła. Z nią ściśle łączy się i ostatni charyzmat Ruchu: pomocniczość.

 

Wyobraźnia miłosierdzia

Jednym z zadań Pomocników Matki Kościoła jest kształtowanie w sobie wrażliwości i zarazem odpowiedzialności za drugiego człowieka, nierzadko człowieka odsuniętego na margines społeczeństwa. Stąd charakterystyczna dla członków Ruchu „wyobraźnia miłosierdzia” przejawia się niejako dwutorowo, o czym wspomina ks. Grzegorz Zbączyniak, moderator Ruchu w archidiecezji poznańskiej. - Oczywiście oprócz formacji osobistej i parafialnej uczestniczymy też w życiu duszpasterskim naszej archidiecezji. Od samego początku jesteśmy obecni na Diecezjalnym Święcie Młodych, które co roku rozpoczyna naszą całoroczną pracę wśród młodzieży. Współpraca z Duszpasterstwem Młodych to nasza pomoc i udział w Maratonie Biblijnym, zbiórka żywności dla jadłodajni i bezdomnych – opowiada. Zaznacza też, że animatorzy Ruchu co roku uczestniczą w kursach i szkoleniach. Oprócz wspomnianych dzieł podejmują duchową adopcję dziecka poczętego. Ważne miejsce w pamięci modlitewnej zajmują Sługa Boży kard. Stefan Wyszyński i Jan Paweł II.

 

Warto być Pomocnikiem

Dlaczego warto wstąpić do Ruchu? Czy nie grozi mu przyczepienie łatki „relikt przeszłości”? Jak zapewniają osoby związane z nim, Ruch Pomocników Matki Kościoła, mimo swej długiej i bogatej historii, współcześnie również może być atrakcyjną ofertą duchowego rozwoju dla młodszych i starszych.  – My, współcześni przyjaciele Jezusa Chrystusa, chcemy tak często od razu osiągnąć sukces duchowy. Postawa Maryi pokazuje nam jednak, że zwykła codzienność i monotonia przeżywana z różańcem w ręku może być piękna zarówno we współczesnej Kanie Galilejskiej, jak i pod krzyżem, w którego cieniu stała Matka Boża. Dlatego warto być Pomocnikiem Matki Kościoła i przejść wspólnie z nami czas proponowanej formacji – zachęca ks. Zbączyniak.  

- W początkowych fazach raczkowania na drodze wiary Ruch PMK miał ogromne znaczenie, ale nie tylko na drodze wiary, może przede wszystkim podczas odpowiadania sobie na pytanie „kim jestem?”. To we wspólnocie odkrywało się swoje mocne i słabe strony, bo znalazło się miejsce, w którym poczuło się, jak u siebie, w którym można było najpierw być. To wspólnota otwierała na drugiego – tutaj nie mogę nie wspomnieć o zawiązanych przyjaźniach, które trwają do dziś, a z biegiem czasu stają się dojrzalsze i piękniejsze. To we wspólnocie, szczególnie podczas wyjazdów, można było wykazać się umiejętnościami praktycznymi, a może i wielu się jeszcze nauczyć – wspomina Magdalena Adamczak.

- Warto zauważyć, iż chociaż ruch Pomocników Matki Kościoła ma na wskroś apostolski charakter, to jednak prowadzi swoich członków do pełni chrześcijańskiego życia. Trwanie w oddaniu się Matce Bożej za Kościół oraz zaangażowanie w działalność apostolską wymaga szczerego dążenia do osobistej świętości. Bez więzi z Chrystusem realizowanej z Maryją i na Jej wzór nie można żyć duchowością Ruchu i owocnie angażować się w ewangelizację – dodaje ks. Hadryś.

 


Ksiądz dr Teofil Siudy, Krajowy Duszpasterz Ruchu Pomocników Matki Kościoła

– Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński chciał wprowadzić w życie rzeczywistość prawdy o Kościele, odczytaną na nowo podczas prac Soboru Watykańskiego II. Chodziło przede wszystkim o  dowartościowanie miejsca i roli ludzi świeckich w Kościele, ich apostolatu. W tym duchu zaproponował dzieło Pomocników Matki Kościoła. Pomocnik Matki Kościoła to człowiek, który apostołuje, wpatrując się w Matkę Bożą, ucząc się od Niej, jak być świadkiem Chrystusa i pomagać ludziom  w Kościele, w konkretnej rzeczywistości ich życia. Kontynuacja maryjnej drogi Kościoła w Polsce, w duchu Prymasa Tysiąclecia, w tym także dzieła Pomocników, jest nadal aktualna. Ruch Pomocników Matki Kościoła jest niewątpliwie w dalszym ciągu, także w obecnej rzeczywistości Kościoła w Polsce, jedną z lepszych dróg i okazji do tego, by wpisywać się w dziedzictwo pozostawione przez kard. Wyszyńskiego, by je na nowo odkrywać, by się nim ubogacać i przenosić w przyszłe pokolenia. Ruch Pomocników jest oczywiście dzisiaj jednym z wielu na mapie ruchów katolickich w Polsce. Inaczej było to 40 lat temu, kiedy powstawał. Nadal jednak nasz Ruch oferuje swoim członkom duże możliwości duchowego rozwoju, pogłębienia formacji  chrześcijańskiej i stwarza wiele możliwości apostolatu.

 

 

Siedziba Ruchu PMK

Dom Pamięci Stefana Kardynała Wyszyńskiego

42-200 Częstochowa, ul. Kard. Wyszyńskiego 12

tel. 34 361 52 28

 

 

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki