Logo Przewdonik Katolicki

Praca podczas wakacji

Justyna Koper
Fot.

Wakacje dla wielu osób są dobrym czasem na podreperowanie domowego budżetu. Pracę sezonową podejmują zarówno dorośli, jak i młodzież, a niekiedy także dzieci. Warto więc poznać kilka podstawowych przepisów z zakresu prawa pracy regulujących te kwestie. Praca podczas urlopu może odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, umowa-zlecenia) lub na podstawie umowy...

Wakacje dla wielu osób są dobrym czasem na podreperowanie domowego budżetu. Pracę sezonową podejmują zarówno dorośli, jak i młodzież, a niekiedy także dzieci. Warto więc poznać kilka podstawowych przepisów z zakresu prawa pracy regulujących te kwestie.
Praca podczas urlopu może odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, umowa-zlecenia) lub na podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę zawiera się na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Właśnie umowa na czas wykonywania określonej pracy jest rodzajem umowy terminowej i często nazywa się ją pracą sezonową.
Forma i treść terminowej umowy o pracę powinna spełniać wymogi umowy o pracę. Dlatego też umowa ta powinna być zawarta na piśmie, z wyraźnym określeniem rodzajów i warunków umowy, a w szczególności powinna określać rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin jej rozpoczęcia, a także wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy. Od 1.01.2004 r. pracownicy sezonowi podlegają ogólnym zasadom udzielania urlopów wypoczynkowych, w szczególności regułom urlopu proporcjonalnego, gdyż praca sezonowa najczęściej trwa krócej niż rok.
Jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy, potwierdzić pracownikowi na piśmie rodzaj umowy i jej warunki. Zatrudnianie pracowników sezonowych jest korzystne dla pracodawców, gdyż mogą wielokrotnie podpisywać kolejne umowy bez ryzyka przekształcenia się trzeciej umowy sezonowej w umowę na czas nieokreślony.
Umowa zawarta na czas wykonywania określonej pracy rozwiązuje się z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.
Uprawnienia i obowiązki stron umowy terminowej nie różnią się od obowiązków i uprawnień wynikających z pozostałych umów o pracę. Nie ma w tym przypadku okresu wypowiedzenia umowy (chyba że trwa dłużej niż 6 miesięcy), jednakże rozwiązuje się ona automatycznie po zakończeniu wykonywania określonej pracy. Dlatego też zwłaszcza podczas urlopów i w czasie zastępstw urlopowych umowa terminowa może mieć duże zastosowanie u pracodawców. Ponadto należy także pamiętać o zakazie dyskryminacji pracowników ze względu na zatrudnienie na czas określony lub nieokreślony oraz sposób wynagradzania.
Osobny temat stanowi wiek osób zatrudnianych sezonowo do pracy. W myśl przepisów kodeksu pracy dopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych, którzy ukończyli 15 lat. Młodociany powinien być zatrudniany do wykonywania lekkich prac, których wykaz ustala pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy.
Wyjątkowo małoletni, który ukończył 14 lat, może być zatrudniony w celu nauki zawodu, jednak wyłącznie na wniosek i za zgodą rodziców. W przypadku podjęcia pracy przez młodocianych Polaków poza granicami naszego kraju, zastosowanie mają przepisy państwa, w którym praca jest wykonywana oraz konwencje międzynarodowe.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki