Logo Przewdonik Katolicki

Kolejne zmiany w prawie pracy

Justyna Koper
Fot.

Od 1 lipca br. wchodzą w życie kolejne, nowe przepisy prawa pracy. Dotyczą one przede wszystkim zwolnień grupowych, odpraw, związków zawodowych, a także potrąceń z wynagrodzeń. Według nowych przepisów, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy stosuje się do zakładów zatrudniających co najmniej 20 pracowników, w których...

Od 1 lipca br. wchodzą w życie kolejne, nowe przepisy prawa pracy. Dotyczą one przede wszystkim zwolnień grupowych, odpraw, związków zawodowych, a także potrąceń z wynagrodzeń.


Według nowych przepisów, ustawę o szczególnych zasadach rozwiązywania stosunków pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy stosuje się do zakładów zatrudniających co najmniej 20 pracowników, w których następuje zmniejszenie zatrudnienia z przyczyn ekonomicznych lub w związku ze zmianami organizacyjnymi, produkcyjnymi albo technologicznymi. Zmiany te mogą także dotyczyć polepszenia warunków pracy lub środowiska naturalnego, jeżeli spowodują konieczność jednorazowego zwolnienia grupy pracowników lub też spowodują zwolnienia w okresie nie dłuższym niż 3 miesiące. Zwolnienia grupowe według ustawy obejmują co najmniej 10 procent pracowników, gdy pracodawca zatrudnia mniej niż 100 pracowników, 10 procent pracowników, gdy pracodawca zatrudnia przynajmniej 100, jednak mniej niż 300 pracowników i 30 procent pracowników, gdy pracodawca zatrudnia 300 lub więcej pracowników.
Zakład pracy ma obowiązek wypłacenia zwolnionym grupowo pracownikom odprawy. Według nowych przepisów odprawa pieniężna przysługuje w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia, jeżeli pracownik przepracował u danego pracodawcy mniej niż 2 lata. Odprawę w wysokości dwumiesięcznego wynagrodzenia otrzyma pracownik, który przepracował u danego pracodawcy 2 i więcej lat, jednak nie więcej niż 8 lat. Najwyższą odprawę, w wysokości trzymiesięcznego wynagrodzenia otrzyma pracownik, który przepracował u danego pracodawcy ponad 8 lat.
Nie mogą natomiast liczyć na wypłacenie odprawy pracownicy, którzy do dnia otrzymania rozwiązania umowy o pracę przyjęli propozycję zatrudnienia w zakładzie pracy przejmującym w całości lub w części mienie dotychczas zatrudniającego go zakładu pracy albo w zakładzie powstałym w wyniku takiego przejęcia.
Nie otrzymają także odprawy pracownicy, którzy po rozwiązaniu stosunku pracy rozpoczną swoją działalność gospodarczą na własny rachunek lub w ramach spółki lub spółdzielni w związku z przejęciem określonych składników mienia zakładu pracy. Odprawa nie należy się też pracownikom, którzy nabyli prawo do emerytury lub renty, albo którzy są zatrudnieni w innym zakładzie pracy w pełnym wymiarze czasu pracy lub w kilku zakładach pracy łącznie w pełnym wymiarze czasu pracy. Pracownicy prowadzący działalność gospodarczą na własny rachunek nie otrzymają odprawy, podobnie jak prowadzący gospodarstwo rolne o powierzchni użytków rolnych powyżej 5 ha.
Zmiany prawa pracy dotyczą także nowelizacji ustawy o związkach zawodowych. Na przykład według nowych przepisów pracodawca nie może bez zgody zarządu zakładowej organizacji związkowej wypowiedzieć ani rozwiązać stosunku pracy z imiennie wskazanym uchwałą zarządu jego członkiem lub innym pracownikiem, będącym członkiem danej zakładowej organizacji związkowej, upoważnionym do reprezentowania tej organizacji wobec pracodawcy. Ponadto zarząd zakładowej organizacji związkowej wskazuje pracodawcy pracowników podlegających ochronie ze względu na pełnione funkcje w organizacji związkowej, w ilości proporcjonalnej do zrzeszonych członków.
Pozostałe zmiany w prawie pracy zostaną omówione w kolejnym artykule.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki