Logo Przewdonik Katolicki

Narada o biedzie i energii

Karolina Sternal
Gmina Kleszczów należy do najbogatszych w Polsce. Panele słoneczne, dofinansowane przez samorząd, można tam spotkać niemalże na każdym dachu Fot. PIOTR KAMIONKA/REPORTER/East News

Od stworzenia banków opału po zmiany systemu naliczania opłat za energię – takie pomysły na walkę z ubóstwem energetycznym zgłosili uczestnicy Narady Obywatelskiej o Kosztach Energii.

Gdy w marcu Fundacja Stocznia, której głównym partnerem w realizacji Narady Obywatelskiej o Kosztach Energii jest Centrum Nauki Kopernik, rozpoczęła projekt, wojna na Ukrainie już trwała. W tej sytuacji temat surowców energetycznych, a co za tym idzie cen energii i ciepła, stał się jeszcze bardziej istotnym. Rozpoczęcie tego typu oddolnej rozmowy ma na celu wypracowanie umowy społecznej i wprowadzenie w życie rozwiązań, które w długofalowej perspektywie mają zmniejszyć problem ubóstwa energetycznego w Polsce.

Ubóstwo energetyczne
Problemem ubóstwa energetycznego jest dotkniętych ponad milion rodzin, czyli około 10 proc. gospodarstw domowych w Polsce. – To jest taka sytuacja, gdy gospodarstwa domowe mają mały budżet, mają niewielkie dochody, a jednocześnie duża część z tego dochodu jest wydawana na prąd, ciepło – mówi dr Sonia Buchholtz, dyrektorka Programu Finansowania Transformacji Energetycznej Forum Energii.
Jedną z najczęstszych przyczyn takiego stanu rzeczy jest mieszkanie w starych i niedocieplonych budynkach. W efekcie ich mieszkańcy żyją w niedogrzanych domach, ograniczają korzystanie z urządzeń elektrycznych, a nawet wydatki na żywność i leki, aby starczyło na opał i prąd. Ubóstwo energetyczne dotyka jednak nie tylko osób z najniższymi dochodami.
– Dochody są wyższe niż próg ubóstwa, ale wydatki i potrzeby energetyczne są tak duże, że taka osoba po opłaceniu niezbędnych wydatków na energię nie ma tak naprawę środków do życia – mówi Jakub Sokołowski, ekspert w Instytucie Badań Strukturalnych.
– W Polsce zdarzają się przypadki, że ktoś, kto ma całkiem przeciętne dochody, mieszka w tak starym, niedocieplonym domu, że nie jest w stanie opłacić rachunków. Nie jest w stanie ogrzać sobie tego domu, żeby osiągnąć komfort cieplny – mówi Monika Kosińska, eksperta i kierowniczka projektów Federacji Konsumentów.
Mieszkanie w niedostatecznie ogrzanym domu wpływa na pogorszenie stanu zdrowia, gdyż rośnie ryzyko zapadania na choroby układu oddechowego, układu ruchowego i układu krążenia, choroby nowotworowe oraz problemy psychiczne.

Konsekwencje dla wszystkich
– Nie mamy takiego województwa, o którym moglibyśmy powiedzieć, że jest szczególnie dotknięte ubóstwem energetycznym. W każdym regionie jest to około dziesięciu procent, w niektórych trochę więcej, w niektórych trochę mniej – mówi Jakub Sokołowski. Zdecydowana większość osób ubogich energetycznie mieszka w domach jednorodzinnych, zwłaszcza w domach wybudowanych w okresie 1946–1960 lub jeszcze starszych.
– W Polsce, jeżeli chodzi o budynki, mamy bardzo niski standard efektywności energetycznej i ponad 70 proc. budynków to są te z najniższym poziomem efektywności energetycznej – mówi Aleksandra Stępniak, konsultantka ds. efektywności energetycznej Stowarzyszenia Fala Renowacji. – To są budynki nieocieplone, ze starymi oknami, przez które wieje. To są budynki zasilane starymi, nieefektywnymi i tym samym wysokoemisyjnymi źródłami ciepła.
– Jeżeli wzrosną koszty, po jakich zakupujemy energię elektryczną czy ciepło, a jednocześnie nie będzie wzrastał dochód mieszkańców, to ubóstwo energetyczne i zakres tego problemu w Polsce może wzrosnąć – mówi dr Wojciech Szymalski, prezes Instytutu na Rzecz Ekorozwoju.
Pomimo że samo ubóstwo energetyczne dotyka 10 proc. gospodarstw domowych w Polsce, to jego konsekwencje dotyczą wszystkich, gdyż zła jakość powietrza czy obciążenie systemu ochrony zdrowia mają konsekwencje dla całego społeczeństwa.

Lokalne rozwiązania
Narada Obywatelska o Kosztach Energii rozpoczęła się wiosną. W naradach lokalnych wzięło udział blisko 700 osób z 45 miejscowości. Przy jednym stole zasiedli decydenci, eksperci, urzędnicy i mieszkańcy, przekonani, że najlepsze decyzje są wynikiem otwartej rozmowy. Ich efektem jest wypracowanie katalogu rozwiązań, które zdaniem uczestników powinny być wdrażane zarówno na poziomie krajowym, jak i lokalnym.
– W przypadku rozwiązań krajowych, dotyczących m.in. rządowych programów wsparcia, uczestnicy i uczestniczki narad lokalnych wskazywali na potrzebę dodania do programów komponentu dotyczącego termomodernizacji; zlikwidowania wymogu wkładu własnego; ułatwień proceduralnych: chodzi o uproszczenie formularzy dla mieszkańców i łatwiejszy system dla urzędników – mówi Maria Belina Brzozowska, koordynatorka projektu z Fundacji Stocznia. – Konkretne pomysły dotyczyły także nadzoru służb państwa nad ustaleniem cen i dopłat do opału; zmiany systemu naliczania opłat za energię, np. na wzór francuskich progresywnych taryf energii oraz stworzenia czytelnego podziału zadań i kompetencji w administracji oraz multidyscyplinarnego zespołu zajmującego się w rządzie tym tematem, angażującego także środowiska eksperckie.
Na poziomie lokalnych rozwiązań w trakcie narad zaproponowano, aby uruchomić doraźne wsparcie dla potrzebujących osób w postaci banków opału czy dodatków socjalnych. Na Podlasiu pojawił się np. pomysł odwróconej hipoteki w zamian za termomodernizację budynku i zmianę pieca.
– Uczestnicy i uczestniczki wskazywali także na potrzebę dywersyfikacji źródeł ciepła, umożliwienie podjęcia inwestycji w odnawialne źródła energii. Chodzi o fotowoltaikę i farmy wiatrowe oraz umożliwienie lokalnej produkcji energii przez gminy – dodaje Maria Belina Brzozowska.
Wskazywano również na lepsze rozeznanie potrzeb gminy i osób, które wymagają wsparcia, zintensyfikowanie działań informacyjnych oraz wsparcia doradczego dla mieszkańców, w tym także świadczonego przez podmioty niezależne od państwa i usługodawców energetycznych.

Społeczna rekomendacja
W ten weekend (22–23 października) w Warszawie rozpoczyna się pierwszy ogólnopolski panel narady o kosztach energii, który został przygotowany na podstawie wiedzy zebranej podczas narad lokalnych. Weźmie w nim udział 110 wylosowanych osób zamieszkujących różne miejscowości w kraju oraz eksperci i specjaliści ze świata nauki i organizacji pozarządowych. Wspólnie podejmą debatę nad problemami ubóstwa energetycznego, ale także szerzej – nad możliwościami nadania nowego kierunku transformacji energetycznej w Polsce. Istotne znaczenie ma to, że projekt ma charakter ogólnopolski i dzięki temu jest szansa na stworzenie ogólnokrajowego systemu pomysłów. Zwieńczeniem procesu będzie wspólnie zaakceptowany pakiet rozwiązań i rekomendacji, który będzie stanowić wyraz społecznego głosu dotyczącego problemu ubóstwa energetycznego, które bez wątpienia w najbliższych latach będzie narastało.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}