Logo Przewdonik Katolicki

Nieunikniona konfrontacja

Michał Paluch OP
fot. Unsplash

Gdzie w moim życiu toczy się walka z pokusami? Jak pójść za Jezusem w walce z nimi?

Od dawna intryguje mnie, że pokusy podsuwane Jezusowi zaczynają się zwykle od słów: „Jeśli jesteś Synem Bożym…”. Źródłem naszych najgłębszych lęków i niepewności, a zatem i szczeliną, przez którą można sączyć w nas pokusę, są pytania dotyczące tożsamości i potwierdzenia siebie. To w imię potwierdzenia – wobec siebie i innych – własnej wartości jesteśmy zwykle gotowi uchylić lub otworzyć na oścież drzwi Kusicielowi.
W opisie pokus uderza gradacja. Diabeł zaczyna od tego, co materialne – głód i konsumpcja, zaraz potem tematem jest dominacja i władza, by na końcu przejść do poczucia duchowej wyższości, bycia obsługiwanym nie dlatego, że dominuję, ale dlatego, że jestem lepszy. Co przy tym ciekawe, Kusiciel się uczy. Jezusowi, używającemu w swych odpowiedziach słów Pisma, diabeł cytuje ostatnim razem tekst Pisma. Niepokojąca to wiadomość: nasz przeciwnik dostosowuje się do naszego sposobu stawiania oporu.
Dawno już zauważono, że pokusy przedstawiane Jezusowi – nowemu Adamowi – są powtórzeniem pokus, z którymi mierzyli się pierwsi rodzice: zamiana kamieni w chleb każe myśleć o zjedzeniu rajskiego owocu, panowanie nad królestwami świata o władzy, którą miało przynieść poznanie dobra i zła, wreszcie bycie obsługiwanym przez aniołów o stawaniu się „jako bogowie” (Rdz 3,1–5). Lista ta odpowiada także pokusom dotyczącym realizacji misji, którą Jezus rozpoczyna. Ostatecznie przecież Jezus nie nakarmił wszystkich głodnych w Izraelu (I pokusa), nie ogłosił niezależnego politycznie królestwa Izraela (II pokusa), i nie skupił się w swej działalności na dokonaniu tak wielu cudów, jak to byłoby możliwe (III pokusa).
Co możemy zaproponować sobie przeciwko pokusie? Wielki Post proponuje oczywisty program: post przeciwko naszemu pragnieniu konsumpcji, jałmużna przeciwko pragnieniu panowania, a uczciwa modlitwa przeciwko chorej pobożności, która chce na różne sposoby potwierdzać swoją duchową wyższość.
Może jednak nade wszystko powinniśmy zauważyć, że Jezus nie daje się wmanewrować w potwierdzanie swojej tożsamości, ponieważ wie, że Bóg tuż wcześniej, w chrzcie, ją ogłosił (Łk 3, 22). Tak samo jest z nami. Naszą podstawową bronią ma być ufna wierność słowu wypowiedzianemu nad nami we chrzcie.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}