Logo Przewdonik Katolicki

Zmówmy Różaniec

Barbara Sawic

Charakterystycznym elementem duchowości katolickiej jest oddawanie czci Matce Bożej. W roku liturgicznym, w październiku, cześć tę wyrażamy, odmawiając Różaniec.

Chyba wszyscy, nawet ci, którzy Różańca nie odmawiają, wiedzą, że jest to modlitwa polegająca na wielokrotnym powtarzaniu słów Pozdrowienia Anielskiego i rozważaniu, według chronologii, wydarzeń z życia Jezusa i Maryi. Warto przypomnieć genezę Różańca: już w późnej starożytności w Kościele zachodnim znany był zwyczaj maryjnej modlitwy powtarzalnej. Według świadectwa z IX w. św. Ildefons z Toledo, hiszpański teolog i mnich, czciciel Maryi, arcybiskup i Ojciec Kościoła (607–667) modlił się, powtarzając werset biblijny: „Zdrowaś Maryjo, pełna łaski, Pan jest z Tobą, błogosławionaś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona (por. Łk 1, 28, 42). Modlitwy powtarzalne, polegające na recytowaniu krótkich wersetów z Psalmów lub innych ksiąg Pisma Świętego, nazywane modlitwą Jezusową, miały charakter medytacyjny i były powszechnie praktykowane w starożytnym Kościele, zwłaszcza przez egipskich pustelników zwanych Ojcami pustyni. Z licznych przekazów wynika, że jako pierwsi na grunt Kościoła rzymskokatolickiego wprowadzili Różaniec i Drogę krzyżową maronici, chrześcijanie z północnej Syrii (większość maronitów, czyli członków Kościoła założonego w Syrii przez św. Marona, w VII w. przeniosła się do Libanu, uciekając przed prześladowaniami muzułmanów). Obecnie uważa się, że z ich modlitwy wywodzi się Różaniec.
Forma modlitwy różańcowej, jaką znamy, kształtowała się od średniowiecza. Początkowo recytowano (najpierw w klasztorach, później przez wiernych świeckich) określoną liczbę krótkich wezwań ku czci Maryi, np. Ave Rosa, czyli Witaj Różo. Na miejsce psalmów weszła wielokrotnie powtarzana Modlitwa Pańska, z czasem utrwaliła się praktyka 50- lub 150-ciokrotnego odmawiania Pozdrowienia Anielskiego. Taką właśnie modlitwę od połowy XIII w. zaczęto nazywać Różańcem. Słowo „różaniec” oznaczało wtedy wianek upleciony z róż, stąd modlitwa – Różaniec – mógł być traktowany jako duchowy ozdobny wianek, dar dla Maryi.
Ostateczną postać przybrał Różaniec na początku XV w., zwłaszcza dzięki błogosławionym: Adolfowi von Essen i Dominikowi z Prus, kartuzom z opactwa w Trewirze, i Adolfowi z Essen, którzy wprowadzili podział na części i tajemnice oraz dołączyli do Różańca dopowiedzenia odnośnie do życia Pana Jezusa począwszy od Jego poczęcia w chwili Zwiastowania, a skończywszy na Jego powtórnym przyjściu w chwale. Odmawiając Różaniec, przechodzimy wraz z Jezusem drogą zbawczych wydarzeń, prosząc Maryję, aby nam w tej drodze towarzyszyła jako przewodniczka. Różaniec  – modlitwa ciała, duszy, serca i umysłu człowieka jest modlitwą streszczającą Ewangelię, o czym przypomina Katechizm Kościoła katolickiego (pkt 917). Najważniejszą osnową tej modlitwy jest Boże Objawienie, a jej owocem – coraz większe upodobnienie się do Chrystusa.  
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}