Logo Przewdonik Katolicki

Przestrzeganie praw pracowniczych

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy często poruszają temat praw pracowniczych. Jednym z najważniejszych jest prawo do poszanowania osoby pracownika.

 

 

Pracodawca, który poniża pracownika, może być oskarżony przez niego o mobbing. Jest to działanie lub zachowanie dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika. Działanie takie może wywołać u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej. Mobbing to również zachowanie powodujące lub mające na celu ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników. Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie pracownikowi bezpiecznych i higienicznych warunków pracy oraz przestrzeganie zasad współżycia społecznego. Dlatego przeciwdziałanie mobbingowi to jeden z podstawowych obowiązków pracodawcy.

Pracodawca dysponuje wieloma środkami, których może użyć wobec pracowników, dopuszczających się mobbingu w stosunku do innych. Mogą to być kary porządkowe, takie jak upomnienia, nagany, grzywna. Pracodawca może też w takim wypadku rozwiązać z pracownikiem umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika, polegającej na podejmowaniu działań mobbingowych wobec współpracowników. Najważniejsze jednak jest to, żeby w zakładzie pracy kształtowane były poprawne relacje międzyludzkie i umożliwianie pracownikom podnoszenie kwalifikacji, tworzenie pozytywnej atmosfery w pracy.

Pracownik powinien bronić się przez mobbingiem. Przede wszystkim powinien powiadomić pracodawcę o tym, że jest ośmieszany, zastraszany, nękany przez współpracowników albo przełożonego. Pracodawca, który wie o mobbingu w swojej firmie i nie robi nic, żeby temu przeciwdziałać, ponosi odpowiedzialność prawną za zaniechanie. Pracownik, u którego mobbing wywołał rozstrój zdrowia, może dochodzić od pracodawcy odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia pieniężnego za doznaną krzywdę. O wysokości grzywny decyduje sąd. Natomiast pracownik, który wskutek mobbingu rozwiązał umowę o pracę, ma prawo dochodzić od pracodawcy odszkodowania w wysokości nie niższej niż minimalne wynagrodzenie za pracę.

Pracodawca nie powinien bagatelizować tego zjawiska i dlatego ma obowiązek podjąć wszelkie działania mające na celu zapobieganie mobbingowi. W regulaminie pracy albo w umowie o pracę może znaleźć się zapis o przeciwdziałaniu mobbingowi. Ponadto prawidłowo i jasno określony zakres obowiązków pracowników oraz nadzór i kontrola pracodawcy nad procesem pracy sprzyja tworzeniu prawidłowych relacji pomiędzy pracownikami.

 

 

 

  

                                                                                               

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki