Logo Przewdonik Katolicki

Spoglądajmy z nadzieją

Jadwiga Knie-Górna, Ks. Józef Kubicki TChr
Fot.

Niewątpliwie przełomowym w najnowszych dziejach Kościoła katolickiego w Rosji był dzień 13 kwietnia 1991 roku, w którym Ojciec Święty utworzył dwie administratury apostolskie, odpowiednio dla europejskiej, a drugą dla azjatyckiej części Federacji. Do tego czasu na terenie Rosji działało tylko dziesięć parafii z czterema świątyniami oraz dwoma kaplicami, w których pracowało zaledwie...

Niewątpliwie przełomowym w najnowszych dziejach Kościoła katolickiego w Rosji był dzień 13 kwietnia 1991 roku, w którym Ojciec Święty utworzył dwie administratury apostolskie, odpowiednio dla europejskiej, a drugą dla azjatyckiej części Federacji.

Do tego czasu na terenie Rosji działało tylko dziesięć parafii z czterema świątyniami oraz dwoma kaplicami, w których pracowało zaledwie ośmiu kapłanów. Obecnie jest ich już około dwustu, w tym wielu, których korzenie wywodzą się z macierzystej ziemi. Zastanawiający jest fakt, że chociaż parafie katolickie na tych ziemiach istniały już w wieku XII, to katolicy podlegają takiej samej procedurze rejestracyjnej jak każda nowa wspólnota religijna. Wynika to z ustawy obowiązującej od 1 października 1997 roku, według której za wyznania tradycyjne uznaje się prócz prawosławia tylko judaizm i islam.

Kościół katolicki na terenie Federacji Rosyjskiej składa się nie tylko z Polaków, ale z przedstawicieli wielu narodowości. Jednak w bardzo wielu przypadkach w trzecim lub czwartym pokoleniu ich korzenie wywodzą się z naszej Ojczyzny. Ziemia Rosji, która nasiąknięta jest krwią i potem wielu naszych rodaków, jest nam szczególnie bliska.

Celem Dnia Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie jest zwrócenie oczu i myśli w stronę odradzającego się Kościoła katolickiego w krajach Europy Wschodniej, Rosji i Azji Środkowej oraz popieranie wszelkich inicjatyw podejmowanych na rzecz ewangelizacji Wschodu.

Nade wszystko modlitwa

Główny akcent w przeżywaniu tego dnia kładziemy na modlitwę, której wyrazem będą Msze św. odprawiane w tym dniu w parafiach w Polsce i na placówkach polonijnych. Do triduum modlitewnego zostali zaproszeni alumni wyższych seminariów duchownych oraz zgromadzenia zakonne żeńskie i męskie, których przedstawiciele czynnie angażują się w pracę duszpasterską na terenach wschodnich.

Oprócz wspólnej modlitwy organizujemy wystawę fotograficzną w gmachu Stowarzyszenia "Wspólnota Polska" w Warszawie, przy Krakowskim Przedmieściu 64, przedstawiającą: "Obiekty sakralne na Wschodzie". Wystawa ta będzie otwarta w dniach od 1 do 10 grudnia w godzinach od 9 do 17.

Dzień Modlitwy i Pomocy Materialnej Kościołowi Katolickiemu na Wschodzie będzie ważnym dniem i wydarzeniem dla wielu Polaków. Jedni są emocjonalnie związani z tamtymi terenami, drudzy trudzą się, wspomagając w różny sposób tych, którzy przyczyniają się do odradzania Kościoła katolickiego na Wschodzie. Specjalny dzień modlitwy w tych intencjach jest wszystkim Polakom bardzo potrzebny.

Dar Ojca Świętego

Po jedenastu latach obecności w Watykanie przekazano do Moskwy ikonę Matki Bożej Kazańskiej, przed którą w prywatnej kaplicy Ojciec Święty często i długo trwał na modlitwie. Jan Paweł II pragnął, żeby powracająca ikona stała się wyrazem jego szacunku dla wielkiej tradycji duchowej, której strażnikiem jest święty Kościół rosyjski. Na pożegnanie Matki Bożej Kazańskiej w auli Pawła VI Ojciec Święty dwukrotnie ucałował obraz oraz wspomniał, że wiele razy wzywał Matkę Bożą Kazańską, prosząc Ją, by chroniła i prowadziła naród rosyjski, który jest Jej oddany. Prosił także, by przyspieszyła moment, w którym wszyscy uczniowie Jej Syna, uznając w sobie braci, zdołają przywrócić w całej pełni nienaruszoną jedność. Namiestnik Chrystusowy podczas audiencji generalnej w dniu 25 sierpnia powiedział: - Niech ten prastary wizerunek Matki Bożej powie Jego Świątobliwości Aleksemu II oraz czcigodnemu Synodowi Rosyjskiego Kościoła Prawosławnego o uczuciu, jakie następca Piotra żywi wobec nich i wobec wszystkich powierzonych im wiernych.

Natomiast 28 sierpnia br. kardynał Walter Kasper, wysłannik papieski i przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan, wręczając wizerunek Matki Bożej Kazańskiej Aleksemu II, powiedział: - Matka Boża Kazańska uprzedziła nasze wysiłki zmierzające do przywrócenia jedności Kościoła Bożego. My, katolicy, wyrażamy głęboki szacunek narodowi rosyjskiemu za jego bogatą tradycję chrześcijańską, za wierność jej, w tym także w latach strasznych prześladowań Kościoła.

Ikona nadzieją na wspólne jutro

Patriarcha Moskwy i Wszechrusi podziękował za zwrot ikony, wypowiadając bardzo znamienne słowa: - Mam nadzieję, że ów gest jest świadectwem chęci Watykanu do budowy nowych stosunków między naszymi Kościołami. Bez rywalizacji, ale z braterską pomocą obu stron.

Ponieważ w klasztorze, z którego pochodzi ikona, aktualnie mieści się fabryka tytoniowa, dlatego obraz na razie pozostanie w kaplicy domowej patriarchy Aleksego II. Ma on nadzieję, że Matka Boża Kazańska przyczyni się do lepszego dialogu i zbliżenia się obydwu Kościołów: Wschodu i Zachodu. Zwrócił on również uwagę i na to, że wspólna cześć okazywana Matce Bożej przez Kościoły rosyjski i katolicki "przypomina nam o czasach starożytnego, niepodzielonego Kościoła".

Nadto należy zaznaczyć, że powrót Matki Bożej Kazańskiej otwiera nową i delikatną fazę w stosunkach między Stolicą Apostolską i Rosyjskim Kościołem Prawosławnym. Ojciec Święty Jan Paweł II, Apostoł Jedności, po raz kolejny wyciąga dłoń do pojednania Kościołów, które rozeszły się po Wielkiej Schizmie roku 1054. Zarówno strona prawosławna, jak i katolicka, uważają ten dar i gest Ojca Świętego za historyczny symbol nowej nadziei wspólnego przezwyciężania trudności nagromadzonych w ciągu dziesięciu wieków historii. Patriarcha wyraził nadzieję i wyznał, że "nie będziemy współzawodniczyć z katolikami na terytorium Rosji i obejmiemy duchową opieką, każdy swoich wiernych". Jednocześnie podczas uroczystego przekazania ikony kard. Kasper oświadczył, że obecnie, gdy "przesłana Matka Boża Kazańska wraca do ojczyzny, modlimy się do Niej, aby chroniła Ona i prowadziła swój naród w przyszłość, która oby była pokojowa i szczęśliwa, aby wstawiała się za pokojem między ludźmi różnych narodów i religii".

Dzień Modlitwy za Kościół na Wschodzie wpisuje się w to historyczne wydarzenie. Ten cenny dar miłości Ojca Świętego Jana Pawła II stanowi źródło nadziei dla Kościołów Europy i Azji oraz wszystkich krajów na Wschodzie. Alumni wyższych seminariów duchownych oraz zgromadzenia zakonne męskie i żeńskie włączą się w ten dar Ojca Świętego przez dar triduum modlitewnego w intencjach Kościoła na Wschodzie.

Historia ikony Matki Bożej Kazańskiej

Malarz, który namalował ikonę, niestety, jest nieznany. Informacje o niej sięgają XVI wieku, kiedy to panował car Iwan IV Groźny. Były to ciężkie i trudne czasy dla Cesarstwa Rosyjskiego, liczne wojny, szerzące się herezje w Kościele, głód oraz bieda społeczna. Niektórzy twierdzą, że pojawienie się ikony było odpowiedzią Maryi na obficie zanoszone modły zbolałego ludu i narodu rosyjskiego.

Tradycja podaje, że niewidoma od urodzenia dziewczynka, mieszkająca w mieście Kazań, ujrzała Matkę Najświętszą, która pokazała jej zgliszcza starego domu, w fundamencie którego miała znajdować się cudowna ikona. Maryja obiecała dziewczynce, że udzieli wielu łask wszystkim modlącym się przed tą ikoną. Przerażona wizjonerka opowiedziała o tym swoim rodzicom. Za ich przyczyną sprawa doszła do biskupa. Ikonę faktycznie odnaleziono na wskazanym miejscu, a dziewczynka w cudowny sposób odzyskała wzrok. Już od początku ikona odbierała hołd wiernych, zanotowano znaczącą liczbę cudów i uzdrowień, a modlący się przed nią otrzymywali liczne łaski.

Ikona Matki Bożej Kazańskiej należy do typu ikonograficznego "Hodegetria", co oznacza "Wskazująca drogę". W tej nazwie zawarta jest koncepcja wszystkich ikon Maryjnych, ponieważ Matka Boża wskazuje na Jezusa Chrystusa i do Niego prowadzi. Życie chrześcijanina jest drogą z ciemności do cudownej światłości Bożej, od grzechu do świętości, od śmierci do życia. Na tej drodze mamy Orędowniczkę - Najświętszą Bogurodzicę. Ona przyniosła światu Zbawiciela, a obecnie jest dla chrześcijanina Pierwszą w pielgrzymce wiary, nadziei i miłości do swego umiłowanego Syna i jedynego Zbawiciela świata i człowieka.

Maryja Ewangelią Nadziei

Zamieszczone pod ikoną hasło: "Z Maryją głosić Ewangelię Nadziei" jest programem Dnia Modlitwy za Kościół na Wschodzie. Maryja jest Matką Nadziei na drogach codziennego trudu, wysiłku, bólu i cierpienia oraz radości chrześcijańskiego życia. Ona swoim niepokalanym i świętym postępowaniem głosi zawsze Boga żywego i prawdziwego oraz wspomaga w odważnym dawaniu świadectwa o Jezusie Chrystusie. Wstawiennictwem swoim czuwa nad wszystkimi wierzącymi w Jej Syna i jak czuwała nad jednością apostołów w Wieczerniku jerozolimskim, trwając z nimi na modlitwie aż do otrzymania Ducha Świętego, tak dziś czuwa nad jednością Kościoła Chrystusowego w świecie.

Miłość do Jezusa i Maryi, ukazującej się w pięknej ikonie Matki Bożej Kazańskiej, pomaga ludziom dobrej woli w realizacji i urzeczywistnianiu się Chrystusowej modlitwy o jedność Jego uczniów w całym Kościele.

Jej umiłowany Syn Jezus Chrystus jest obecny, żyje i działa zawsze w swoim Kościele. On jest w Kościele, a Kościół jest w Nim. Aktualnym i pilnym zadaniem Kościoła jest nieustannie głosić Ewangelię Nadziei, Ewangelię nadziei celebrować oraz Ewangelii Nadziei służyć. Aby można było głosić Ewangelię Nadziei, konieczna jest niezłomna wierność tejże Ewangelii. Nauczanie Kościoła musi być zawsze skoncentrowane na osobie Jezusa, by był On przedstawiany w całej pełni jako Syn Boży i jako jedyny i niezastąpiony Zbawca wszystkich ludzi. Kościół ma do zaoferowania najcenniejsze dobro, jakiego nikt inny nie może dać człowiekowi, narodom i światu. Jest to wiara w Jezusa Chrystusa, Źródło nadziei, która nie zawodzi oraz nadaje sens życiu i historii każdego człowieka.

Kościół ożywiony radosną nadzieją cierpliwie znosi uciski, modli się z wytrwałością, słucha swego Pana, wielbi, chwali, składa dziękczynienie i prosi o Jego przyjście, potwierdzając w ten sposób, że tylko od Niego oczekuje zbawienia. Nie należy wstydzić się Ewangelii, lecz odważnie nieść światu radosną nowinę Chrystusa przez osobiste świadectwo wiary, opartej na jedności wspólnoty Kościoła i jego sakramentach. Powyższe wskazania w pogłębionej treści zawarte są w adhortacji apostolskiej Jana Pawła II "Ecclesia in Europa".

Dlatego modlitwą różańcową, która należy do najbardziej wypróbowanej tradycji kontemplacji chrześcijańskiej, wspierajmy dzieło ewangelizacji i ekumenizmu Kościoła na Wschodzie, Europie Środkowej i Azji. Otoczmy nią pracujących tam pasterzy, kapłanów, siostry i braci zakonnych oraz wolontariuszy świeckich.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki