Logo Przewdonik Katolicki

Bezpieczeństwo uczniów

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy proszą o przypomnienie zasad bezpieczeństwa obowiązujących nauczycieli i uczniów w szkole.


 

 

 

Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do sprawowania pieczy i nadzoru nad małoletnimi uczniami. Do podstawowych obowiązków administracji szkoły należy zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej w czasie pobytu w szkole i zajęć pozaszkolnych oraz czuwanie nad małoletnimi uczniami, aby nie wyrządzili szkody innym.

Zgodnie z orzecznictwem Sądu Najwyższego, szkoła jest zobowiązana zastosować zależnie od okoliczności takie środki organizacyjne i nadzorcze, które mogłyby najskuteczniej chronić zdrowie uczniów oraz ich bezpieczeństwo w szkole.

Kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone na skutek winy nauczycieli i wychowawców przez małoletnich uczniów, pozostających pod ich nadzorem w szkołach, przedszkolach, zakładach poprawczych, domach dziecka, młodzieżowych domach kultury i innych podobnych zakładach.

Odpowiedzialność nauczycieli i wychowawców wynika także z Karty Nauczyciela.

Dotyczy ona zarówno pokrycia szkody doznanej przez małoletniego ucznia zarówno w czasie zajęć szkolnych (lekcji, ćwiczeń wf., zajęć w świetlicy, przerw międzylekcyjnych itp.), jak i w czasie zajęć pozaszkolnych (wycieczki, obozy), a także szkody wyrządzonej przez małoletniego ucznia osobom trzecim na skutek braku należytego nadzoru.

Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę wtedy, gdy nauczycielowi lub wychowawcy można przypisać winę w nadzorze.

Ponadto nauczycielowi lub wychowawcy można przypisać innego rodzaju winę, na przykład, jeżeli źle zorganizował lekcje wf. lub przerwy międzylekcyjne albo nie usunął źródła niebezpieczeństwa w postaci oszklonych drzwi, bądź tolerował wniesienie na teren szkoły niebezpiecznych materiałów grożących zdrowiu lub życiu innych osób. 

Poszkodowany może powołać się na domniemanie winy w nadzorze nauczyciela, gdy szkoda wyrządzona została przez małoletniego do lat 13. Natomiast gdy szkodę spowodował małoletni powyżej 13. roku życia, wówczas poszkodowany musi udowodnić winę nauczyciela w nadzorze. Odpowiedzialność Skarbu Państwa ma miejsce także, jeżeli małoletni uczeń sam doznał szkody na skutek wypadku zawinionego przez nauczyciela, na przykład w czasie ćwiczeń na wadliwych przyrządach gimnastycznych.

Niestety, prawdopodobieństwo wystąpienia nieszczęśliwego wypadku w tak dużej zbiorowości jak szkoła jest spore. Dlatego ważne jest zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków.

 

 

                                                                                          

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki