Logo Przewdonik Katolicki

Punkt konsultacyjny dla zranionych w Kościele

ks. Artur Filipiak
fot. Unsplash

Kościół w Polsce podejmuje kolejne inicjatywy, by przyjść z pomocą osobom dotkniętym przemocą seksualną. Jedną z nich jest powstanie w Poznaniu Regionalnego Punktu Konsultacyjnego dla osób zranionych w środowisku kościelnym. Ośrodek ten został powołany do istnienia przez Archidiecezję Poznańską przy współudziale Archidiecezji Gnieźnieńskiej. Punkt jest do dyspozycji osób pełnoletnich z regionu zachodniej i północnozachodniej Polski.

● W Poznaniu zaczyna działalność Regionalny Punkt Konsultacyjny dla Osób Zranionych w Kościele. Kim są te osoby?
– Mogą do nas przyjść wszy­st­kie osoby, które zostały do­tknięte prze­mocą se­k­su­alną, a także ich bli­scy, bo dra­mat ten do­ty­ka także ich. Nie mamy na myśli osób, które poczuły się zra­ni­o­ne przez in­sty­tucję w inny sposób, np. pod­czas wi­zy­ty w ka­n­ce­la­rii pa­ra­fi­a­l­nej.

● Kto jest inicjatorem tego projektu?
– Oj­ci­ec Adam Żak, dy­re­k­tor Ce­n­trum Ochro­ny Dzie­c­ka, na je­d­nym ze spo­t­kań w Kra­ko­wie za­pr­opo­no­wał, aby w całej Pol­sce po­wstała sieć regi­o­na­l­ny­ch punktów ko­n­su­l­ta­cy­j­ny­ch dla osób, które doświ­a­d­czyły prze­mo­cy se­k­su­a­l­nej w Kościele. Nasz punkt jest pokłosiem tego pomysłu, wdrażamy pro­gram pi­lo­tażowy. Nie jesteśmy ko­n­ku­re­ncją dla ini­cja­ty­wy Zra­ni­e­ni w Kościele działającej w Wa­r­sza­wie. Prze­ciw­nie – współpra­cu­je­my ze sobą, a prze­de wszy­st­kim cze­r­pi­e­my z ich doświ­a­d­czeń. Punkt regi­o­na­l­ny w Po­zna­niu ro­z­po­czy­na swoją działalność z pełną apro­batą abp. Sta­nisława Gąde­c­ki­ego, do­sta­liśmy błogosławieństwo na po­de­j­mo­wa­ne działania. Pro­jekt two­rzy­my przy życz­li­wym wspa­r­ciu pry­ma­sa Wo­j­ci­e­cha Po­la­ka i we współpracy z ar­chi­di­e­cezją gnieźnieńską, która wy­de­l­ego­wała swo­i­ch przed­sta­wi­ci­e­li, aby po­ma­ga­li w ko­n­su­l­ta­cja­ch. Mogą się do nas zgłaszać również osoby z di­e­ce­zji ka­li­ski­ej, zi­e­lo­nogórsko-go­rzo­w­ski­ej, a także ko­sza­lińsko-kołobrze­ski­ej. W przy­szłości myślimy także, aby objąć na­szym zasięgiem Szcze­cin, Włocławek i Wrocław.

● Jak rodzaj pomocy będą mogły otrzymać zgłaszające się osoby?
– Pomoc będzie od­by­wać się na trzech płasz­czy­zna­ch: in­fo­r­ma­cji, wspa­r­cia i po­mo­cy pra­k­tycz­nej. In­fo­r­ma­cji chce­my udzi­e­lać oso­bom, które za­sta­na­wi­ają się, jaka jest pro­ce­du­ra zgłasza­nia tego ro­dza­ju przestępstwa, jak sko­n­su­l­to­wać się z de­l­ega­tem ds. ochro­ny dzie­ci i młodzieży w od­po­wi­e­d­ni­ej di­e­ce­zji lub jak znaleźć punkt in­te­r­we­n­cji kry­zy­so­wej. Będzie również możliwość otrzy­ma­nia du­cho­w­ego wspa­r­cia ze stro­ny je­d­nego z trzech pełniących posługę w na­szej di­e­ce­zji dusz­pa­ste­rzy osób skrzy­w­dzo­ny­ch. Ważną prze­strze­nią po­mo­cy jest również życz­li­we wysłucha­nie. Wi­e­rzy­my, że dana osoba przy­cho­dzi w do­brej wi­e­rze, długo zmagała się sama ze sobą, aby wre­sz­cie komuś o tym tru­d­nym wy­da­rze­niu opo­wi­e­dzieć. My chce­my naj­pi­e­rw wysłuchać jej hi­sto­rii. Chce­my także dać tym oso­bom ko­n­kre­t­ne rozwiązania, które będę pomocą w pro­ce­sie le­cze­nia zra­nień. Ofe­ru­je­my ko­n­su­l­ta­cje psy­cho­lo­gicz­ne, jeśli taka będzie wola i po­trze­ba, pomoc prawną i wspa­r­cie dusz­pa­ste­r­skie, o którym była już mowa. Gdyby dana osoba zde­cy­do­wała się zgłosić sprawę do władz świ­e­c­ki­ch lub koście­l­ny­ch, także będzie­my ją wspi­e­rać. Wśród ko­n­su­l­tantów są czte­ry ko­bi­e­ty i jeden mężczy­zna. Wszy­scy oni zo­sta­li prze­szko­le­ni, aby jak naj­le­pi­ej pełnić swoją fu­n­kcję, a na co dzień pra­cują z oso­ba­mi będącymi w tru­d­ny­ch sy­tu­a­cja­ch życi­o­wy­ch.

● Wśród części katolików, w związku z inicjatywą Zranieni w Kościele, pojawiły się wątpliwości, czy oby na pewno nie jest to projekt uderzający w dobro Kościoła.
– We wszy­st­ki­ch ini­cja­ty­wa­ch tego typu prze­de wszy­st­kim cho­dzi o osoby skrzy­w­dzo­ne, które nie­ki­e­dy ba­r­dzo długo noszą w sobie rany. Cza­sem osoby, które doświ­a­d­czyły zra­ni­e­nia w Kościele, myślą, że same sobie po­radzą, je­d­nak w dłuższej per­spe­k­ty­wie to doświ­a­d­cze­nie ni­sz­czy ich życie. Ba­r­dzo po­trze­ba uzdro­wi­e­nia i temu ma służyć ten punkt ko­n­su­l­ta­cy­j­ny. Jeżeli człowiek zo­sta­nie uzdro­wi­o­ny, to cały Kościół również jest zdro­w­szy, jeżeli dobro dzie­je się dla je­d­nej osoby, to także wy­da­rza się ono dla całego Kościoła. Prze­de wszy­st­kim chce­my pa­trzeć z per­spe­k­ty­wy ofiar, a nie in­sty­tu­cji czy spra­wców. To skrzy­w­dzo­ny­ch chce­my po­sta­wić w ce­n­trum na­szej tro­ski. Jeżeli osoby za­a­n­gażowane w Kościele mają wątpli­wości co do słuszności na­szej ini­cja­ty­wy, je­stem chętny do ro­zmo­wy. To jest nasza wspólna spra­wa, a nie wy­bra­nej grupy osób, dla­t­ego zależy nam, aby każdy zro­zu­miał istotę tego pro­je­k­tu. Dla­t­ego liczę na jego życz­li­we przyjęcie.

Ks. Artur Filipiak
Koordynator Regionalnego Punktu Konsultacyjnego dla Osób Zranionych w Kościele w Poznaniu

Dyżury odbywają się w każdą środę od godz. 17.00 do 19.00 począwszy od 16 września 2020 roku.
Telefon: 693 700 645
Adres mailowy: punkt.konsultacyjny@archpoznan.pl
http://archpoznan.pl/pl/punkt-konsultacyjny
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki