Logo Przewdonik Katolicki

Mniej kleryków w seminariach

Małgorzata Bilska

Rozmowa z ks. Wojciechem Sadłoniem

W tym roku do seminariów wstąpiło 498 osób, o 122 mniej niż w 2018 r. Według Księdza główną przyczyną trendu jest spadek religijności młodzieży.
– Może nie główną, bo trudno wyabstrahować jedną przyczynę z kompleksu czynników. Ale jest ona najbardziej bezpośrednia. Pójście do seminarium jest wypadkową religijności, przede wszystkim – religijności ludzi młodych.
 
Z czego wynika spadek religijności młodzieży?
– Słabnięcie religijności młodzieży pokrywa się ze zmianami pokoleniowymi. Wyraźnie słabsza religijność cechuje młodzież, która urodziła się już po 1989 r. Katolicyzm, a raczej ogólnie religia – przestaje być dla niej atrakcyjna i potrzebna. Już nie chodzi się na oazy wraz z całym kręgiem przyjaciół i przyjaciółek. Nie jest już atrakcyjny duszpasterski wyjazd na wakacje. Jest więcej ofert i atrakcji. Z problemami osobistymi idzie się raczej do psychologa. Młodzież dzisiaj jest znacznie bardziej praktyczna i wybiera to, co użyteczne. Potrzebę metafizyki i transcendencji przykrywa pragmatyzm i bieżące doznania oraz bodźce, których młodym nie brakuje.
 
Mamy też poważny kryzys instytucji, które „rozsadza” skrajny indywidualizm. Z tej perspektywy każda instytucja ze swoim systemem oczekiwań i kontroli jest ograniczająca.
– I tak, i nie. Instytucje ograniczają ale też wzbogacają, czynią jednostkę sprawczą. Kościół katolicki jest wyjątkową instytucją, trwałą, o zasięgu globalnym. Na nią również jednak wpływa proces dekonstrukcji tradycji.
 
Bóg – tak, instytucja Kościoła – nie…
– Rosnąca podmiotowość, refleksyjność i indywidualność współczesnego człowieka wcale nie są wrogiem katolicyzmu. Przeciwnie. Istotą chrześcijaństwa i katolicyzmu nie są struktury, piękne budowle czy systemy moralne, ale żywi ludzie. Osoby żyjące miłością do człowieka i do Boga. Chrześcijaństwo w swej teologicznej istocie jest więc zindywidualizowane i upodmiotowione.
Obecnie mamy do czynienia w Kościele w Polsce z dwoma wyraźnymi tendencjami. Jedna polega na słabnięciu instytucji Kościoła w różnych sferach, np. w zakresie obecności w szkołach publicznych czy też właśnie spadku liczby powołań. Jednocześnie towarzyszy temu wyraźny proces upodmiotowienia, czyli kształtowania świadomych, autentycznych i odpowiedzialnych postaw chrześcijańskich, np. w ruchu pro-life, ruchach małżeńskich czy ostatnio też w katolickich ruchach dla mężczyzn.
 
Mam przed sobą książkę prof. Charlesa Taylora Etyka autentyczności. Według niego zarówno indywidualizm, jak i kluczowa wartość obecnych czasów, czyli autentyczność, są raczej szansą, a nie zagrożeniem. Młodzi ludzie mają jednak kłopot z autentycznością w Kościele. Jak mają tworzyć autentyczną relację w Bogiem, jeśli nie umieją być sobą?
– Bez wątpienia to jest klucz. Wielu autorów, m.in. George Weigel, wskazuje, że drogą ewangelizacji jest dzisiaj mądre zasymilowanie tego paradoksu. Bycie sobą, autentyczność, ekspresja i wyjątkowość nie tylko nie są przeciwne, ale wręcz stanowią rdzeń dziedzictwa katolicyzmu i całego historycznego oraz nadprzyrodzonego autorytetu Kościoła.
 
ks. dr Wojciech Sadłoń SAC
Dyrektor Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego im. Witolda Zdaniewicza, najstarszego w Polsce, niezależnego ośrodka naukowego prowadzącego badania w zakresie religijności, katolicyzmu i jego społecznych kontekstów

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}