Logo Przewdonik Katolicki

Łaski pełna

Bp Jerzy Mazur
Fot.

Zwiastowanie Maryi bardzo porusza wyobraźnię człowieka i jest częstym tematem rozważań, medytacji, kazań, konferencji oraz dzieł sztuki chrześcijańskiej. To wydarzenie szczególne w dziejach świata i wyjątkowe w spotkaniu Boga z człowiekiem. Łaski pełna - słowa boskiego Posłańca powtarzamy w każdym Zdrowaś Maryjo, w każdym pacierzu. Choć egzegeci dyskutują co do poprawności...

Zwiastowanie Maryi bardzo porusza wyobraźnię człowieka i jest częstym tematem rozważań, medytacji, kazań, konferencji oraz dzieł sztuki chrześcijańskiej. To wydarzenie szczególne w dziejach świata i wyjątkowe w spotkaniu Boga z człowiekiem.


Łaski pełna - słowa boskiego Posłańca powtarzamy w każdym Zdrowaś Maryjo, w każdym pacierzu. Choć egzegeci dyskutują co do poprawności tłumaczenia słów anioła Gabriela, najważniejszą pozostaje prawda, że Maryja była i jest łaski pełna. Te słowa są jakby drugim Jej imieniem.

Nowe imię Maryi


Imię Maryi pojawia się cztery razy w Łukaszowym opisie zwiastowania, ale nie ma go w formule pozdrowienia. A jednak… Pozdrowienie anielskie nie jest pozbawione imienia: "Łaski pełna" - to nowe imię Maryi.
W wielu miejscach Pisma Świętego istoty powołane do istnienia otrzymują imiona. Tak też jest w przypadku Maryi. Jej nowe imię nadane przez Boga przed Wcieleniem jest owocem specjalnej Bożej interwencji. Łaski pełna - te słowa wyrażają to, co istotnie charakteryzuje Maryję. Podobne znaczenie mają także słowa: "Pan z Tobą". Pan nie tylko towarzyszy Maryi, ale czyni ją swoim mieszkaniem: "Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię" (Łk 1, 35).
W Katechizmie czytamy, że Maryja wolna od grzechu, utworzona przez Ducha Świętego i ukształtowana jako nowe stworzenie, w tradycji ojców wschodnich nazywana jest "Cała Święta" (Panaghia). W mocy Ducha Świętego przebywa pomiędzy Ojcem i Synem. Jej radość jest owocem miłości Trójcy Świętej. Wielka to i trudna dla pojęcia tajemnica. Dary, jakie otrzymujemy od Boga, są łaską. Bóg wylewa swoje łaski na ludzi, których wybiera i ma w nich upodobanie. Pierwsze miejsce przynależy Jezusowi, bo, jak pisze św. Jan: "Łaska i prawda przyszły przez Jezusa Chrystusa" (J 1,17). My otrzymujemy łaski Boże na miarę naszego zjednoczenia z Chrystusem, a kto jest najbardziej z nim zjednoczony, jeśli nie Jego Matka?
Życie każdego chrześcijanina związane z Chrystusem łączy się także z Jego Matką. Bóg chciał, by Ona była naszą Pośredniczką. Ilekroć modlimy się słowami Pozdrowienia anielskiego, kontemplujemy miłość Ojca, którą rozlał w Jezusie poprzez Maryję, umiłowaną Swoją Córkę i Oblubienicę Ducha Świętego. Zwracamy się wtedy do Niej jako naszej Matki, danej mam przez Jezusa; dlatego jest Matką wszystkich członków Jego Mistycznego Ciała - Kościoła.

Radość pozdrowienia


Anioł Gabriel oznajmiając Jej wolę Najwyższego rozpoczyna od pozdrowienia. Jest ono pozdrowieniem samego Boga. "Bądź pozdrowiona" lub - jak podają inne tłumaczenia - "Wesel się". Ojciec wypowiada swoją radość i do tej radości zaprasza Maryję. Ona stanie się mieszkaniem Słowa, Ona - pełna łaski.
"Oto Panna pocznie i porodzi Syna" (Iz 7,14) - słowa proroctwa Izajasza odnosimy do Tej, która została wybrana przez Ojca już u zarania dziejów. O Jej radości mówi także prorok Sofoniasz: "Wyśpiewaj, Córko Syjońska! Podnieś radosny okrzyk, Izraelu! Ciesz się i wesel z całego serca, Córo Jeruzalem! […] "Nie bój się, Syjonie! Niech nie słabną Twe ręce!" Pan, twój Bóg jest pośród ciebie, Mocarz - On zbawi, uniesie się weselem nad tobą, odnowi swą miłość, wzniesie okrzyk radości" (So 3, 14-17). Ona stanie się mieszkaniem Syna Bożego; wspaniałym mieszkaniem w odróżnieniu od warunków i miejsca, w jakich narodził się Zbawiciel, "między bydlętami", w nędznej szopie.
"Łaski pełna" - w nowym imieniu wyrażona jest pełnia miłości Ojca Niebieskiego, którą wylał na Nią, by przygotować Ją na Matkę Swojego Syna. Bóg jest w Niej i z Nią. Gdy Maryja wyzna, że jest Służebnicą Pańską, wyrazi zgodę na wszelki plan Bożej miłości.
W Liście do Efezjan (1, 4-7) czytamy: "[Bóg Ojciec] wybrał nas przed założeniem świata, abyśmy byli święci i nieskalani przed Jego obliczem. Z miłości przeznaczył nas dla siebie jako przybranych synów przez Jezusa Chrystusa, według postanowienia swej woli, ku chwale majestatu swej łaski, którą obdarzył nas w Umiłowanym. W Nim mamy odkupienie przez jego krew - odpuszczenie występków, według bogactwa Jego łaski". Plan zbawienia, przygotowany od wieków, obejmuje wszystkich ludzi, a szczególne miejsce zajmuje w nim Matka Syna Bożego. My także jesteśmy w tym planie złączeni z Maryją i przez Nią - jako naszą Pośredniczkę - prosimy Boga o łaski. Błogosławieństwo kierowane ku Maryi odnosi się także do nas, do wszystkich ludzi aż do końca wieków.
Owocem tej wielkiej miłości ku Maryi jest Jej wybranie. Wybrał ją Ojciec i wybrał ją Syn, współistotny Ojcu. Jak pisze Jan Paweł II w "Redemptoris Mater": owo udzielenie się Boga człowiekowi, jakie następuje we Wcieleniu, jest szczytem "wśród całego obdarowania łaską w dziejach człowieka i kosmosu" (nr 9). Wspominając w modlitwie Zwiastowanie i słowa Boskiego Posłańca, dotykamy więc jednej z największych tajemnic naszej wiary.
Maryja jest dla nas cała łaską Boga i Jego największym darem przewidzianym od wieków. Niepokalana - Boży dar od początków swego istnienia. Święty Paweł pisze w Liście do Rzymian (5, 20): "Gdzie jednak wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska". To bardzo ważne słowa nadziei dla nas, którzy brniemy często w grzechu i nieposłuszeństwie woli Bożej.
"Pozdrowienie anielskie" to modlitwa nadziei i zachęty, byśmy otwierali nasze serca na wielkoduszne "tak" wobec Bożych zamiarów i planów. To prawda, zgoda na Bożą wolę nie jest łatwa, ale jest ona warunkiem otrzymania łask Bożych, których tak bardzo oczekujemy i których tak bardzo nam potrzeba.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki