Logo Przewdonik Katolicki

Małżeństwo

Justyna Koper
Fot.

W okresie świątecznym i noworocznym zawieranych jest wiele małżeństw, dlatego warto przypomnieć przepisy dotyczące związku małżeńskiego. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy prawa o aktach stanu cywilnego, które zostały niedawno zmienione normują zasady zawierania związku małżeńskiego. Małżeństwo zostaje zawarte wówczas, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie...

W okresie świątecznym i noworocznym zawieranych jest wiele małżeństw, dlatego warto przypomnieć przepisy dotyczące związku małżeńskiego. Przepisy kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz przepisy prawa o aktach stanu cywilnego, które zostały niedawno zmienione normują zasady zawierania związku małżeńskiego.


Małżeństwo zostaje zawarte wówczas, gdy mężczyzna i kobieta jednocześnie obecni złożą przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego oświadczenie, że wstępują ze sobą w związek małżeński. Małżeństwo zostaje zawarte również, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński podlegający prawu wewnętrznemu Kościoła albo innego związku wyznaniowego, w obecności duchownego oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa. Jeżeli zostaną spełnione powyższe przesłanki, małżeństwo uważa się za zawarte w chwili złożenia oświadczenia woli w obecności duchownego. Istnieje więc możliwość wyboru pomiędzy cywilnym i kościelnym związkiem małżeńskim. Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński przed duchownym, muszą uzyskać zaświadczenie stanu cywilnego stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa oraz treść i datę złożonych przed nim oświadczeń w sprawie nazwisk przyszłych małżonków i ich dzieci. Takie zaświadczenie jest ważne 3 miesiące. Duchowny, przed którym zawierany jest związek małżeński nie może przyjąć oświadczeń o zamiarze wstąpienia w związek małżeński, dopóki nie otrzyma stosownego zaświadczenia kierownika urzędu stanu cywilnego. Po złożeniu oświadczeń przez małżonków, duchowny sporządza zaświadczenie stwierdzające, że zostały one złożone w jego obecności. Po podpisaniu tego zaświadczenia przez duchownego oraz przez małżonków i ich dwóch świadków zostaje ono niezwłocznie przekazane wraz z zaświadczeniem urzędnika do urzędu stanu cywilnego, nie później niż przed upływem 5 dni od zawarcia związku małżeńskiego. Nie zmieniły się dotychczasowe ograniczenia dotyczące wieku małżonków, ich zdrowia psychicznego, pokrewieństwa. Związek małżeński może zawrzeć osoba pełnoletnia. Jednakże z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie związku małżeńskiego kobiecie, która ukończyła 16 lat, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny. Osoba zawierająca związek małżeński musi także złożyć pisemne zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa. Ponadto nie może zawrzeć związku małżeńskiego osoba ubezwłasnowolniona całkowicie, osoba dotknięta chorobą psychiczną albo niedorozwojem umysłowym. Nie mogą zawrzeć ze sobą małżeństwa krewni w linii prostej, rodzeństwo ani powinowaci w linii prostej oraz przysposabiający i przysposobiony. Związku małżeńskiego nie może zawrzeć także osoba, która pozostaje już w związku małżeńskim.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki