Logo Przewdonik Katolicki

Dlaczego Synod?

Ks. Paweł Deskur
Fot.

Synod, który w niedzielę 18 kwietnia zainaugurował swoją działalność, jest 69. z kolei w historii Archidiecezji Poznańskiej. W przeszłości bywało, że w ciągu jednego tylko roku zwoływano nawet dwa synody. Biskup Jan Lubrański między rokiem 1499 a 1520 zwołał aż jedenaście razy. Na mocy prawa kanonicznego biskup diecezjalny ma prawo zwołania synodu zawsze wtedy, gdy uzna, że dobro...

Synod, który w niedzielę 18 kwietnia zainaugurował swoją działalność, jest 69. z kolei w historii Archidiecezji Poznańskiej. W przeszłości bywało, że w ciągu jednego tylko roku zwoływano nawet dwa synody. Biskup Jan Lubrański między rokiem 1499 a 1520 zwołał aż jedenaście razy. Na mocy prawa kanonicznego biskup diecezjalny ma prawo zwołania synodu zawsze wtedy, gdy uzna, że dobro Kościoła partykularnego tego wymaga. Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki uznał, że na progu nowego millenium, w kilkanaście lat po wejściu naszej Ojczyzny w nową rzeczywistość społeczną, przemyślenia i przeformułowania wymagają wszystkie praktycznie wymiary życia kościelnego w naszej archidiecezji. Ponadto w ostatnich latach otrzymaliśmy wielkiej wagi dokumenty Ojca Świętego Jana Pawła II List Apostolski "Novo millenio ineunte" oraz Adhortację Apostolską "Ecclesia in Europa". Ponadto swoje prace zakończył także II Ogólnopolski Synod Plenarny. Wszystko to uzasadnia potrzebę zwołania nowego Synodu.
Jakie tematy?
Hasłem 69. Synodu Archidiecezji Poznańskiej stały się słowa "Kościół szkołą człowieczeństwa, wspólnoty, kultury i wiary". Stanowią one nawiązanie do programowej homilii, jaką Ksiądz Arcybiskup Stanisław Gądecki wygłosił w dniu ingresu do Katedry Poznańskiej. Od dwóch lat nakreślają one także program pracy duszpasterskiej w Archidiecezji Poznańskiej. Pośród tematów, którymi zajmie się Synod, znajdą się właściwie wszystkie wymiary życia wspólnoty kościelnej, którą tworzą kapłani, osoby konsekrowane i wierni świeccy. Synod zajmie się potrójną funkcją sprawowaną przez cały Lud Boży, a mianowicie: - funkcją prorocką - czyli nauczaniem Ewangelii, zarówno tym "z ambony", jak i realizowanym w katechezie szkolnej oraz w rodzinie, - funkcją kapłańską - czyli udzielaniem sakramentów świętych, sprawowaniem liturgii, miejscami kultu, - funkcję królewską - czyli wykonywaniem władzy rządzenia, a więc m. in. urzędami i centralnymi instytucjami Kościoła diecezjalnego takimi jak Kuria, Seminarium Duchowne, Sąd Duchowny, Archiwum itp.
Program prac Synodu
Na pierwszym etapie - do końca 2004 roku - 30 komisji, powołanych dekretem Księdza Arcybiskupa Metropolity, przygotuje opracowania zawierające krótkie wprowadzenie teologiczne, socjologiczną ocenę aktualnej sytuacji duszpasterskiej oraz sformułowanie ważniejszych opinii, wniosków i propozycji. Ważnym uzupełnieniem tych opracowań będzie także zebranie przez Komisję całości aktów prawnych regulujących życie i działalność. W drugim etapie po przyjęciu wstępnych opracowań Komisji Synodalnych przez Komisję Główną Synodu, Sekretariat Synodu prześle je - na początku 2005 roku - do wszystkich parafii archidiecezji. W parafiach utworzone zostaną wówczas Zespoły Synodalne. W ich skład wejdą członkowie istniejących już Rad Duszpasterskich i Rad Ekonomicznych. W tych Zespołach opracowania przygotowane przez Komisje Synodu poddane zostaną dyskusji. Wnioski i uwagi sformułowane przez Zespoły Synodalne zostaną przesłane do Sekretariatu Synodu. Ten etap Synodu umożliwi najszerszą konsultację - głównie z osobami świeckimi aktywnie zaangażowanymi w życie każdej parafii. W trzecim etapie - w roku 2006- Komisje dokonają powtórnej redakcji swoich opracowań w oparciu o uwagi i propozycje przesłane przez parafialne Zespoły Synodalne. W kolejnym etapie Synodu na plenarnych posiedzeniach członkowie Synodu - a jest ich około 300 osób - przyjmą po dyskusji i głosowaniu opracowania końcowe Komisji. W ten sposób powstaną dwa dokumenty. Duszpasterski opis sytuacji i zadań stojących przed Kościołem poznańskim oraz zbiór aktów prawnych regulujących życie naszej diecezjalnej wspólnoty. Dokumenty te zostaną przekazane do wszystkich parafii dla ich wprowadzenia w życie konkretnych wspólnot i osób. Przewidywane zakończenie prac Synodu przypadnie wiosną 2007 roku. Synod będzie więc trwał mniej więcej trzy lata.
Struktury organizacyjne Synodu
Dla sprawnego przebiegu Synodu Ksiądz Arcybiskup Metropolita specjalnym dekretem z dnia 18 kwietnia br. powołał Komisję Główną Synodu, Sekretariat Synodu oraz Zespół Prawny. Odrębny dokument, tzw. "Regulamin Synodu" określa zakres obowiązków poszczególnych struktur i osób. Komisja Główna czuwa nad całością prac synodalnych, a w szczególności powstawaniem materiałów Synodu, które zostaną poddane pod głosowanie na sesjach plenarnych. Sekretariat Synodu organizuje jego prace, czuwając nad gromadzeniem i obiegiem dokumentacji pomiędzy Komisją Główną, Komisjami i Zespołami Synodalnymi. Zespół Prawny czuwa nad formalno-prawnym przebiegiem prac Synodu oraz służy pomocą Komisjom w gromadzeniu aktów prawnych obowiązujących w Kościele poznańskim. W skład każdej Komisji Synodalnej Ksiądz Arcybiskup mianował około 10 osób kapłanów, osób zakonnych i świeckich. Ponadto Komisje Synodalne będą mogły w toku swych prac ustanawiać tzw. konsultorów. Parafialne Zespoły Synodalne składać się będą z około 25 osób. Poza członkami Rady Duszpasterskiej i Ekonomicznej w skład Zespołów Synodalnych mogą wchodzić także przedstawiciele ruchów i stowarzyszeń katolików świeckich, katecheci i pracownicy kościelni itp. Przez cały okres trwania Synodu bardzo potrzebna będzie także duchowa pomoc i zaangażowanie wszystkich wiernych naszej archidiecezji. Ważne jest, by prace Synodu miały także wymiar duchowy, to znaczy modlitwę, post, pokutę i uczynki miłosierdzia. W każdy piątek w Katedrze Poznańskiej odbywać się będzie całodzienna Adoracja Najświętszego Sakramentu i istnieje możliwość udzielenia sakramentu pojednania. Wspólnoty poszczególnych parafii zostały zaproszone do pielgrzymowania w piątki do katedry. Synod to z greckiego "syn-hodos", tzn. "wspólna droga". 18 kwietnia br. rozpoczęła się ta wspólna droga Ludu Bożego Kościoła poznańskiego, wobec której nikt nie powinien zostać obojętny.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki