Logo Przewdonik Katolicki

Rozwiązanie umowy o pracę

Justyna Koper
Fot.

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania umowy o pracę: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem jednej ze stron umowy, bez wypowiedzenia, z upływem czasu, na który umowa została zawarta oraz z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta. Oświadczenie, w którym strona informuje o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę powinno być sporządzone na piśmie....

Kodeks pracy przewiduje możliwość rozwiązania umowy o pracę: na mocy porozumienia stron, za wypowiedzeniem jednej ze stron umowy, bez wypowiedzenia, z upływem czasu, na który umowa została zawarta oraz z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.


Oświadczenie, w którym strona informuje o wypowiedzeniu lub rozwiązaniu umowy o pracę powinno być sporządzone na piśmie. Pracodawca, wypowiadający pracownikowi umowę o pracę zawartą na czas nie określony, powinien wskazać przyczynę uzasadniającą wypowiedzenie. Oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu z pracownikiem umowy o pracę bez wypowiedzenia musi zawierać także uzasadnienie. Ponadto każde wypowiedzenie lub rozwiązanie umowy o pracę powinno zawierać pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie odwołania do sądu pracy.
Rozwiązanie umowy na mocy porozumienia stron jest zgodnym oświadczeniem stron umowy o zakończeniu stosunku pracy. W tym ugodowym rozwiązaniu umowy strony ustalają termin i warunki zakończenia pracy.
Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem polega natomiast na złożeniu oświadczenia jednej ze stron umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia zależy od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy i wynosi: 2 tygodnie, jeżeli pracownik zatrudniony był krócej niż 6 miesięcy, 1 miesiąc, jeżeli pracownik zatrudniony był co najmniej 6 miesięcy oraz 3 miesiące, jeżeli pracownik pracował co najmniej 3 lata.
Jeżeli pracodawca wypowiedział umowę o pracę, wówczas pracownikowi w okresie wypowiedzenia przysługuje zwolnienie na poszukiwanie pracy, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Wymiar zwolnienia na poszukiwanie pracy zależy od długości okresu wypowiedzenia, gdyż 2 dni robocze przysługują w okresie jednomiesięcznego wypowiedzenia, a 3 dni robocze w okresie trzymiesięcznego wypowiedzenia.
Rozwiązanie umowy o pracę może nastąpić także bez wypowiedzenia. Pracodawca może w ten sposób rozwiązać umowę z pracownikiem, jeżeli z winy pracownika doszło do ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych albo do popełnienia przestępstwa lub utraty uprawnień do wykonywania pracy na zajmowanym stanowisku.
Pracownik może także rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na zdrowie pracownika, a pracodawca nie przeniesie go do innej pracy oraz jeżeli pracodawca dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków wobec pracownika.
Rozwiązanie umowy o pracę na czas określony następuje wraz z upływem okresu, na który była zawarta, chyba że strony umowy zawartej na czas określony dłuższy niż 6 miesięcy przewidziały dopuszczalność wcześniejszego rozwiązania tej umowy za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki