Logo Przewdonik Katolicki

Nauczy nas żyć

Piotr Krysa
Fot.

Dzień Papieski obchodzimy w Polsce po raz czwarty. Tym razem nie będziemy jednak sami, bo obyczaj ten wykroczy poza granice papieskiej ojczyzny. Na różnych kontynentach z nauką Jana Pawła II jednoczyć się będzie nie tylko Polonia, ale także Kościoły lokalne. Tym samym pojawia się szansa, że ostatnia niedziela przed datą wyboru Karola Wojtyły na Papieża może trwale zagościć w kalendarzu...

Dzień Papieski obchodzimy w Polsce po raz czwarty. Tym razem nie będziemy jednak sami, bo obyczaj ten wykroczy poza granice papieskiej ojczyzny. Na różnych kontynentach z nauką Jana Pawła II jednoczyć się będzie nie tylko Polonia, ale także Kościoły lokalne. Tym samym pojawia się szansa, że ostatnia niedziela przed datą wyboru Karola Wojtyły na Papieża może trwale zagościć w kalendarzu jako dzień promocji nauki kolejnych następców św. Piotra.


Dzień Papieski nie jest świętem ku czci Jana Pawła II, chociaż trudno, szczególnie w Polsce, oddzielić jego obchody od wyrazów miłości graniczącej z kultem, jaką wielu Polaków darzy Ojca Świętego. Mówiąc współczesnym językiem, Jan Paweł II dla promocji Polski zrobił więcej, niż to się udało jakiemukolwiek innemu człowiekowi. Trudno jest także podważać jego rolę i zasługi nie tylko dla Kościoła i katolików, ale również dla ogólnoświatowej społeczności. Głos Papieża wołający o wolność i godność każdego człowieka naszego globu, niezależnie od wyznania, rasy czy narodowości jest nie tylko słyszalny na szczytach władzy, ale także miał swoją siłę sprawczą, jak to się stało chociażby w przypadku rozbicia pojałtańskiego porządku w Europie.
Ludzie wnikliwiej studiujący nie tylko postać Papieża i jej społeczną recepcję, ale także jego naukę, zwracają jednak uwagę na pewien dysonans - tak wielkiej estymie dla samego Jana Pawła II towarzyszy często wręcz szczątkowa znajomość jego nauki.
Dzień Papieski jest przede wszystkim próbą zmiany tej wstydliwej proporcji.

Na Trzecie Tysiąclecie


Promowanie nauki Jana Pawła II było jednym z głównych celów założonej w maju 2001 roku Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".
- Nie tylko dostrzegliśmy taką potrzebę, ale również zastanawialiśmy się nad możliwościami jej praktycznej realizacji. Wydawało się nam, że aby ten cel realizować, powinniśmy docierać z takim wezwaniem do całego społeczeństwa. Przy takim założeniu jasne stało się to, że w całej akcji muszą pośredniczyć media - opowiada Andrzej Cehak, dyrektor Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia".
Tak w 23. rocznicę inauguracji pontyfikatu Jana Pawła II decyzją Episkopatu Polski zainaugurowano obchody Dnia Papieskiego w Polsce pod hasłem "Jan Paweł II - pontyfikat przełomów".
Prymas Polski Józef Glemp podkreślał wtedy, że "chcemy w ten sposób upamiętnić na całe stulecia dzieło i myśl wielkiego Polaka".
Jan Paweł II w rozważaniach towarzyszących południowej modlitwie Anioł Pański na Placu św. Piotra w Watykanie podziękował rodakom za ten wyraz duchowego wsparcia dla jego posługi. - Wiem, że ten dzień łączy się z piękną ideą wspierania przez stypendia młodych Polaków, którzy znajdują się w trudnej sytuacji materialnej. Pod hasłem "Dzielmy się miłością" ich rówieśnicy - harcerze i członkowie Akcji Katolickiej - zbierają fundusze, które zostaną przeznaczone na ten cel. Dziękuję organizatorom, artystom i wszystkim, którzy włączają się w to dzieło. Niech Dzień Papieski przyniesie wszystkim Polakom głębokie przeżycia duchowe i obfite owoce łaski. Niech Wam Bóg błogosławi! - mówił Jan Paweł II.

Żywy pomnik


Papież nawiązał w ten sposób do drugiego podstawowego celu Fundacji Episkopatu Polski "Dzieło Nowego Tysiąclecia" - wspierania najzdolniejszych i jednocześnie ubogich uczniów szkół gimnazjalnych i licealnych głównie z zaniedbanych terenów wiejskich i małych miasteczek. W pierwszej kolejności zwrócono uwagę na młodzież z osiedli popegeerowskich. Inicjatywa tym bardziej cenna, że strukturalne bezrobocie zasiedziałe w miejscach funkcjonowania dawnych PGR-ów do dziś uparcie wymyka się trosce naszego państwa.
- Idea tego pomysłu była bardzo przejrzysta. Chcieliśmy uczcić Jana Pawła II w sposób trwały, ale nie chcieliśmy stawiać kolejnego monumentu. Najlepszym rozwiązaniem wydał się nam "Żywy Pomnik" w postaci bardzo zdolnej młodzieży, która ze względu na miejsce zamieszkania i trudne warunki materialne nie może wykorzystać swojego potencjału - wyjaśnia Andrzej Cehak.
Fundacja w swojej działalności nie stawia na efektowne, aczkolwiek jednorazowe, wsparcie w świetle reflektorów, tylko ambitnie obejmuje opieką młodych ludzi przez większy czas ich nauki - od gimnazjum, przez liceum, aż po studia.
Pierwsza ogólnokrajowa zbiórka funduszy na ten cel odbyła się pod hasłem "Dzielmy się miłością" podczas obchodów I Dnia Papieskiego. Podczas zbiórki przeprowadzonej przez harcerzy i działaczy Akcji Katolickiej na ulicach miast i przed kościołami udało się zebrać około 2 milionów 300 tysięcy złotych, które pozwoliły wydatnie rozszerzyć działania fundacji.
U swojego początku, już w roku szkolnym 2000/2001, fundacja wypłacała stypendia 500 gimnazjalistom z terenu pięciu ubogich diecezji, szczególnie dotkniętych problemem bezrobocia wynikającym z likwidacji PGR-ów: drohiczyńskiej, ełckiej, koszalińsko-kołobrzeskiej, przemyskiej i radomskiej. Od września 2002 roku programem udało się objąć diecezję szczecińsko-kamieńską i kolejnych 120 uczniów. Obecnie z pomocy stypendialnej fundacji korzysta już blisko 1200 gimnazjalistów i licealistów z różnych regionów kraju.
- Chociaż wysokość pomocy uzależniona jest od konkretnej sytuacji materialnej danej rodziny, staramy się, aby różne składniki stypendium składały się na około 250 złotych miesięcznie dla jednego ucznia. Rozszerzanie naszej pomocy na kolejnych młodych ludzi jest oczywiście uzależnione od ofiarności darczyńców. Pamiętajmy też, że naszym ambitnym celem jest wspieranie młodych ludzi przez cały okres zdobywania wykształcenia - mówi Andrzej Cehak.
Fundacja towarzyszy swoim podopiecznym nie tylko w formie materialnego wsparcia, ale również poprzez formację. Tym samym nie tylko stara się o wyrównanie szans edukacyjnych, czy, jak to określają jej twórcy, "wymazywanie białych plam z mapy cywilizacyjnego rozwoju Polski", ale także współtworzyć nowe chrześcijańskie elity. W tym roku zbiórka funduszy na ten cel, oprócz tradycyjnych form, po raz kolejny będzie też prowadzona za pośrednictwem wszystkich sieci telefonii komórkowych oraz stacjonarnej sieci Telekomunikacji Polskiej.

Od przełomów do pokoju


Każdy kolejny Dzień Papieski odbywa się pod konkretnym hasłem próbującym syntetycznie ogarnąć jakąś część z przeogromnej nauki głoszonej przez Jana Pawła II. Po raz pierwszy organizatorzy starali się rozszerzyć tę wiedzę pod hasłem "pontyfikat przełomów". Zorganizowane konferencje i sesje naukowe zgromadziły wielu gości zwracających uwagę na najważniejsze dokonania wielkiego Polaka. Podczas sesji zorganizowanej w Warszawie 13 października 2001 roku uczestnicy zgodzili się, że Jan Paweł II wytyczył nowe kierunki myślenia i działania w wielu dziedzinach: antropologii, historiozofii, praw człowieka czy dialogu między religiami. W przemówieniach, kazaniach i oficjalnych dokumentach nie bał się dotykać najbardziej dramatycznych problemów współczesnego człowieka z każdego zakątka świata. Gościem specjalnym sesji był prof. George Weigel, autor bestselerowego studium poświęconego Papieżowi pt. "Świadek nadziei". George Weigel zwrócił uwagę na trzy zasadniczo przełomowe nurty papieskiej nauki, które pozwolił sobie spiąć klamrą radykalnego humanizmu, przywracającego istocie ludzkiej metafizyczny sens istnienia. Po pierwsze, Jan Paweł II zakwestionował dogmat wyższości polityki i ekonomii nad kulturą, podkreślając wiodącą rolę tej ostatniej w życiu jednostki. Wskazał również, że najistotniejszym źródłem kultury są religie.
Kolejnym istotnym kierunkiem na drodze do metafizycznego istnienia była odnowiona definicja wolności w kontekście rewolucji seksualnej. Weigel określił liczne wypowiedzi Papieża na ten temat jako najbardziej twórczą odpowiedź chrześcijaństwa na "rozbicie w pył" osoby ludzkiej. Ta teologia ciała sprowadza się w uproszczeniu do negacji autoafirmacji jako drogi do pełnego rozwoju człowieka. Przeciwstawia jej postawę daru z samego siebie. Mówiąc jeszcze prościej: wolny człowiek kocha, aby dawać, a nie brać.
Trzeci przełomowy wątek to rozpoczęcie debaty na temat ustroju społecznego. Papież aprobując demokrację, przestrzega, że wolność pozbawiona prawdy moralnej prędzej czy później prowadzi do anarchii, z której już niedaleka droga do zniewolenia i totalitaryzmu.
Podsumowując, prof. Weigel przyznał, że owy radykalny humanizm nie został przyjęty przez świat, ale stał się dziedzictwem miliarda katolików.
Problematyka podejmowana owego dnia w całej Polsce była znacznie bogatsza, niż jesteśmy tu w stanie zaprezentować. Z uwagi na dość syntetyczny charakter I Dnia Papieskiego, jego organizatorzy starali się w oczywisty sposób przedstawić całość, a przynajmniej istotę nauki Ojca Świętego. Tym samym kolejne Dni Papieskie mogą jedynie w sposób jak najbardziej aktualny przybliżać kolejne aspekty papieskiego przesłania.
II Dzień Papieski przeżywaliśmy pod hasłem "Jan Paweł II - Świadek Nadziei", III - "Apostoł Jedności" i obecny, IV z kolei - "Pielgrzym Pokoju". Ten ostatni wydaje się nader oczywisty zarówno z uwagi na trwające wojny czy nasilające się niepokoje w wielu regionach świata. Nie bez znaczenia jest też szczególna aktywność Papieża i Stolicy Apostolskiej w łagodzeniu czy próbach zapobiegania kolejnym konfliktom.

Wiedzą i czynią


Od pięciu już lat (rok dłużej niż obchody Dnia Papieskiego) ostatnia niedziela przed rocznicą wyboru Karola Wojtyły na tron Piotrowy jest też świętem ludzi nie tylko słuchających, ale także czynnie wspomagających Papieża w jego dziele. Nagrody TOTUS przyznaje się osobom bądź instytucjom, których działalność w sposób wybitny przyczynia się do podkreślania wartości człowieka. Te najbardziej prestiżowe katolickie nagrody, zwane niekiedy "katolickimi Noblami", wręcza się w czterech kategoriach: "promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza", "osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej", "propagowanie nauczania Jana Pawła II" oraz przyznany po raz pierwszy w roku 2002 TOTUS w dziedzinie mediów dla upamiętnienia biskupa Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach. Wśród laureatów nagrody TOTUS znaleźli się do tej pory m.in.: prof. Andrzej Wojciechowski, prof. Jerzy Nowosielski, prof. Henryk Mikołaj Górecki, ks. Jan Twardowski, Zygmunt Kubiak, Centrum Młodzieży "U Siemachy" z Krakowa, Konkurs "Pro Publico Bono" czy program "Ziarno".
Jeżeli chcesz wspomóc budowę "Żywego Pomnika" Ojcu Świętemu oraz wesprzeć program stypendialny Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia", możesz dokonać wpłaty na podany nr konta:
Fundacja "Dzieło Nowego Tysiąclecia"
Bank PEKAO S.A., XIII O/Warszawa
Nr 75124020341111000003068582
Zebrane pieniądze są w całości przeznaczone na stypendia dla uzdolnionej młodzieży pochodzącej z małych miast i wsi.


SMS-owa cegiełka na fundusz stypendialny

Dopełnieniem zbiórki publicznej będzie akcja SMS-owa. W okresie od 6 do 16 października posiadacze telefonów komórkowych we wszystkich sieciach GSM (ERA, PLUS, IDEA) będą mogli wysłać SMS o treści "POKÓJ" i wesprzeć w ten sposób fundusz stypendialny fundacji kwotą 2 zł (koszt + VAT). Dla osób nie posiadających telefonów komórkowych będzie uruchomiony przez Telekomunikację Polską numer stacjonarny: 0 300 200 110. Połączenie z nim trwające do 30 sekund będzie oznaczało przekazanie na fundusz stypendialny kwoty 2,10 zł (+VAT). Akcja będzie propagowana w TVP i w Polskim Radiu już od 3 października.


Katolickie Noble

Ks. Jan Twardowski - najwybitniejszy kapłan-poeta, za całokształt osiągnięć twórczych, a szczególnie za wielką syntezę kultury i mistyki w czasach, gdy ta więź jest świadomie zrywana. TOTUS 2001 w kategorii "osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej"

Siostra Małgorzata Chmielewska - za konkretną realizację u progu Trzeciego Tysiąclecia "wyobraźni miłosierdzia", o którą apeluje Ojciec Święty Jan Paweł II. TOTUS 2003 w kategorii "promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza"

Prof. Jerzy Nowosielski, jeden z najwybitniejszych polskich plastyków, a zarazem artysta i teolog prawosławny. Uhonorowany w 2000 roku w kategorii "osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej"

Maja Komorowska - wybitna aktorka za całokształt osiągnięć twórczych, a także za niepospolitość i autentyzm sztuki aktorskiej. TOTUS 2001 w kategorii "osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej"

Adam Bujak - fotograf uhonorowany za autorstwo niepowtarzalnej galerii fotografii o wybitnych walorach artystycznych, utrwalających dla przyszłych pokoleń wydarzenia ważne dla Kościoła powszechnego w Polsce. TOTUS 2003 w kategorii "osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej"


Program Centralnych obchodów Dnia Papieskiego 2004 Warszawa, 9 i 10 października 2004

Sobota, 9 października

I Międzynarodowa sesja naukowa "Jan Paweł II - Pielgrzym Pokoju" pod patronatem: J. Em. Kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski, J. E. Abp. Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego, J. Magnifecencji Prof. Piotra Węgleńskiego, Rektora UW organizowana przez Fundację "Dzieło Nowego Tysiąclecia" oraz Uniwersytet Warszawski Warszawa, Aula Główna Uniwersytetu Warszawskiego, Krakowskie Przedmieście 26/28 Czas trwania sesji: od godz. 10 do 14

II Uroczyste posiedzenie Rady Fundacji "Dzieło Nowego Tysiąclecia" Sale Zamku Królewskiego w Warszawie
16.30-18.00 Posiedzenie Rady

III Gala Nagród TOTUS 2004
Sale Zamku Królewskiego w Warszawie

18.00-20.15

Wręczenie nagród TOTUS za rok 2004 w kategoriach:
"Promocja człowieka, praca charytatywna i edukacyjno-wychowawcza"
"Osiągnięcia w dziedzinie kultury chrześcijańskiej"
"Propagowanie nauczania Ojca Świętego Jana Pawła II"
"Totus medialny dla upamiętniania Bp. Jana Chrapka oraz jego roli w ukazywaniu osoby i nauczania Jana Pawła II w mediach"
Gala transmitowana przez Program 2 TVP

IV Słowo Ojca Świętego Jana Pawła II z okazji Dnia Papieskiego 2004

godz. 20:10-Emitowane przez Program 1 TVP oraz Telewizję Polonia

Niedziela, 10 października

I Msza Święta w bazylice Świętego Krzyża w Warszawie (transmitowana przez Polskie Radio) pod przewodnictwem J.E. Abp. Józefa Kowalczyka, Nuncjusza Apostolskiego
godz. 9

II Msza Święta w kościele MB Wspomożenia Wiernych w Warszawie transmitowana przez Telewizję Polonia dla zagranicy, celebrowana przez J.Em. Kard. Józefa Glempa, Prymasa Polski
godz. 13

III Msza Święta w kościele akademickim św. Anny z udziałem Prymasa Polski i Nuncjusza Apostolskiego
godz. 18

IV "Apel z Ojcem Świętym" na placu Zamkowym w Warszawie
godz. 19.30-21.30

- Połączenie telewizyjne miast, które nawiedził Ojciec Święty w czasie pierwszej pielgrzymki do Polski (Warszawa, Kraków, Częstochowa, Gniezno, Oświęcim, Nowy Targ)
godz. 20.00-20.20-Realizowane w Programie 1 TVP

- Uroczysty koncert Dnia Papieskiego na placu Zamkowym w Warszawie
godz. 20.20-21.20-Transmitowany w Programie 1 TVP

- Modlitwa Apelu Jasnogórskiego
godz. 21.20

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki