Logo Przewdonik Katolicki

Co zostało po Światowych Dniach Młodzieży?

KAI | 06.09.16r
Fot. Episkopat

ŚDM i wizyta Franciszka były dla Polaków ważnym wydarzeniem i przeżyciem duchowym – wynika z badania CBOS.

W dniach 27–31 lipca w Polsce przebywał papież Franciszek. Była to jego pierwsza pielgrzymka do naszego kraju oraz pierwsza wizyta w państwach Europy Środkowo-Wschodniej. Miała jednak szczególny charakter, gdyż powodem przyjazdu Franciszka do Polski były Światowe Dni Młodzieży.
CBOS zapytał Polaków w sierpniowym sondażu o ich osobiste doświadczenia związane z ŚDM, o kontakty z pielgrzymami oraz o zapamiętane słowa papieża Franciszka.

Polacy o pielgrzymach ŚDM
Większość Polaków nie widziała w tych dniach papieża bezpośrednio: w Mszy św. lub innym wydarzeniu z jego udziałem brało udział 2 proc. badanych. Jednak prawie dwie trzecie (63 proc.) respondentów systematycznie śledziło przebieg wizyty papieża za pośrednictwem mediów.
Co do spotkań z pielgrzymami przybyłymi na ŚDM, najwięcej osób doświadczyło ich w przestrzeni publicznej – 26 proc. spotkało pielgrzymów na ulicach, rynkach lub placach.
Prawie co dziesiąty badany (9 proc.) uczestniczył z pielgrzymami w Mszy św., adoracji lub innym wydarzeniu w kościele, a 6 proc. respondentów brało udział z pielgrzymami np. w koncercie, pikniku, festynie lub innym podobnym wydarzeniu organizowanym przez parafię, diecezję lub władze samorządowe.
Ci, którzy mieli jakikolwiek bezpośredni kontakt z pielgrzymami przybyłymi na ŚDM, stanowią ponad jedną czwartą ogółu dorosłych (29 proc.).
Dla osób, które miały jakąś styczność z pielgrzymami, spotkania z nimi były najczęściej źródłem radości i wzbudzały entuzjazm, którymi wierni z całego świata wprost „zarażali”.
Ponad dwie trzecie (68 proc.) badanych doświadczających takich spotkań odpowiedziało, że udzieliły im się radość i entuzjazm pielgrzymów. Nieco mniej (65 proc.) przyznało, że podczas spotkań z pielgrzymami doświadczyło poczucia braterstwa między ludźmi z różnych krajów i kultur.
Trzy piąte (60 proc.) spośród tych, którzy mieli kontakt z pielgrzymami, twierdzi, że było to dla nich ważne przeżycie duchowe. Doświadczyły go zarówno osoby uczestniczące z pielgrzymami w adoracji lub Mszy św., jak i te, które spotkały ich na koncercie, festynie lub pikniku. W tych grupach odsetki osób przyznających, że kontakt z pielgrzymami był dla nich ważnym przeżyciem duchowym, sięgają odpowiednio 83 proc. i 86 proc..
Spotkania z pielgrzymami były dla Polaków doświadczeniem ubogacającym, niezależnie od tego, czy miały one miejsce w przestrzeni sakralnej czy innej. Nawet krótkotrwały kontakt w przestrzeni publicznej powodował, że osobom spotykającym pielgrzymów udzielał się ich entuzjazm.
Rzadko jednak badani nawiązywali bliższe relacje – mniej niż co dziesiąty (8 proc.) spośród tych, którzy mieli kontakt z pielgrzymami, nawiązał znajomość, którą zamierza podtrzymać. Większość spotkanych osób pojawiła się w życiu respondentów tylko na chwilę.

Refleksje Polaków po wizycie Franciszka
Wśród ogółu Polaków 37 proc., a wśród śledzących papieską pielgrzymkę 48 proc. stwierdziło, że zwróciło uwagę na jakieś słowa lub myśli papieża Franciszka wygłoszone przez niego w czasie Światowych Dni Młodzieży.
Odsetek jest największy wśród Polaków osobiście uczestniczących w jakimś spotkaniu z papieżem (71 proc.) choć - jak zaznacza CBOS - wynik ten należy traktować ostrożnie, gdyż tzw. podstawa procentowania jest tu niewielka.
Słowa, które badani zapamiętali z wypowiedzi papieża Franciszka związane są z użytymi przez niego metaforami. Do małżonków mówił, by – nawet jeśli się kłócą i rzucają talerzami – przed pójściem spać pogodzili się. Tłumaczył też, że najważniejsze trzy słowa, jakich mąż i żona powinni często używać, to „proszę, dziękuję i przebacz”.
Z kolei do młodzieży skierował prośbę, aby zeszła z kanapy, porzuciła wygodne życie i zaczęła być aktywna. Papież oczekuje, że młodzi „nie będą emerytami w wieku 20 lat”, tylko wezmą odpowiedzialność za swoje życie, nawet jeśli wiąże się to z ryzykiem.
Te postulaty dotyczące aktywności, życiowego zaangażowania młodych ludzi zapamiętało 13 proc. osób, które zadeklarowały, że jakieś myśli papieża zapadły im w pamięć. Równie często badani wskazywali na słowa papieża dotyczące przyjmowania uchodźców (12 proc.). 11 proc. zadeklarowało, że były to słowa papieża o życiu rodzinnym i małżeńskim (ogólnie) lub o sprawach finansowych Kościoła.
Opinia, że ŚDM oraz związane z nimi przyjazd młodzieży z całego świata i papieża Franciszka będą ważnym wydarzeniem, wzmocniła się jeszcze po jego zakończeniu. W lipcu za "bardzo ważne" i "raczej ważne" (łącznie) dla polskiego społeczeństwa uznało je w lipcu 81 proc. respondentów, a w sierpniu – 89 proc.; ważne dla polskiej młodzieży - odpowiednio 79 proc. i 87 proc., a dla badanego osobiście - w lipcu 62 proc., a w sierpniu – 72 proc.
Osobiście jako ważne wydarzenie częściej odbierają wizytę papieża Franciszka kobiety niż mężczyźni (79 proc. wobec 64 proc.), częściej mieszkańcy wsi (77 proc.) niż największych miast (63 proc.), częściej też osoby starsze niż młodsze – w grupach wiekowych 55–64 lata oraz 65 lat i więcej 78 proc. osób uważa to wydarzenie za ważne dla siebie, a wśród badanych w wieku 25–34 lata odsetek takich odpowiedzi sięga 62 proc.

Opinie Polaków o Światowych Dniach Młodzieży
Niemal powszechne jest wśród Polaków przekonanie, że Światowe Dni Młodzieży wpłynęły na promocję Polski na świecie – uważa tak 91 proc. badanych (o 2 pkt. procentowe więcej niż w lipcu), prawie połowa (49 proc.) – w sposób zdecydowany.
Według 88 proc. badanych, ŚDM było dobrze zorganizowanym przedsięwzięciem (tylko 2 proc. jest przeciwnego zdania).
Rzadziej podzielane są pozytywne opinie w kwestii pogłębienia wiary Polaków pod wpływem Światowych Dni Młodzieży. Niespełna dwie trzecie badanych (60 proc.) uważa, że spotkanie papieża z młodymi wpłynęło na pogłębienie wiary Polaków, a 26 proc. jest przeciwnego zdania. Przed rozpoczęciem ŚDM udział osób przewidujących pozytywny wpływ tego wydarzenia na wiarę Polaków sięgał 49 proc.
Mniej optymistyczne zdaniem CBOS są obecne poglądy ankietowanych dotyczące odnowy polskiego Kościoła. Tyle samo osób podziela pogląd, że Światowe Dni Młodzieży odnowią Kościół w Polsce, co wyraża przeciwną opinię (po 40 proc.). Co piąty badany nie ma zdania w tej sprawie.
Przekonanie, że ŚDM odnowią Kościół w Polsce, częściej niż pozostali podzielają najstarsi badani – w wieku 65 lat i więcej (49 proc. zgadza się z tym stwierdzeniem), robotnicy niewykwalifikowani i emeryci (po 51 proc.). Wierzą w to także ankietowani oceniający własne warunki materialne jako złe (53 proc.).
Zdecydowanie największe nadzieje na odnowę w Kościele mają badani najczęściej praktykujący (71 proc. wśród deklarujących udział w praktykach religijnych kilka razy w tygodniu). Im rzadsze praktyki religijne, tym mniejszy udział osób zgadzających się z tym stwierdzeniem.
Badanie CBOS przeprowadzono w dniach 17-25 sierpnia na 1033-osobowej grupie dorosłych mieszkańców Polski.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki