Logo Przewdonik Katolicki

Nasz pasterz, nasz biskup jubilat

Barbara Sawic

Uczestniczyliśmy w dziękczynnym Te Deum biskupa włocławskiego Wiesława Alojzego Meringa, który 10 grudnia 2015 r. obchodził 70-lecie urodzin. Dziękowaliśmy Bogu za dar jego posługi dla Kościoła.

W katedrze włocławskiej Mszy św. w intencji dostojnego jubilata przewodniczył prymas Polski Wojciech Polak, po raz pierwszy jako arcybiskup metropolita gnieźnieński. Z nim i ks. bp. Wiesławem Meringiem Eucharystię celebrowali zaproszeni arcybiskupi i biskupi: Henryk Muszyński i Edmund Piszcz, Andrzej Suski, Józef Szamocki, Krzysztof Wętkowski, Stanisław Gębicki, Bronisław Dembowski i biskup bydgoski Jan Tyrawa, który wygłosił homilię. Eucharystię sprawowali z hierarchami liczni kapłani. O uroczystości rocznicowej księża proboszczowie i inni wcześniej informowali wiernych, zapraszając ich do modlitwy w intencji księdza biskupa. Zaproszenie pojawiło się również w lokalnych mediach, na portalach internetowych i Facebooku diecezji włocławskiej. Za biskupa jubilata modlili się w katedrze członkowie jego rodziny, siostry zakonne, klerycy i inni wierni; wśród nich przedstawiciele władz Włocławka oraz innych miast i gmin  należących do diecezji włocławskiej, delegacje NSZZ „Solidarność”, organizacji społecznych, środowisk naukowych i kulturalnych oraz młodzież. Przed Mszą odbył się półgodzinny koncert Dziewczęcego Chóru Katedralnego Puellae Orantes z Tarnowa pod dyrekcją ks. Władysława Pachoty. Śpiewaczkom towarzyszył kwartet smyczkowy Airis oraz Elżbieta Baklarz (harfa). Artyści wystąpili także podczas Eucharystii, dając oprawę muzyczną wraz z chórem katedralnym i scholą klerycką pod dyrekcją ks. prałata Józefa Nowaka.

Radość Kościoła
Wszystkich zgromadzonych w katedrze serdecznie przywitał ks. bp Mering; do księdza prymasa i każdego z księży biskupów skierował wyrazy wdzięczności. Wysłuchaliśmy życzeń, które przesłał w liście Jarosław Kaczyński, prezes Prawa i Sprawiedliwości, po czym powstawszy – listu sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej kard. Pietro Parolina, który w imieniu Ojca Świętego Franciszka przekazał dostojnemu jubilatowi wyrazy łączności, życzeń i apostolskiego błogosławieństwa.
W homilii biskup bydgoski Jan Tyrawa odniósł się do jubileuszu biskupa włocławskiego i rocznicy ingresu prymasa Polski do jego sufraganii. Jak powiedział, wydarzenia te należy odczytywać w świetle powołania, „w powołaniu apostolskim”. Apostolskość jest znakiem prawdziwości Kościoła, a w modlitwie dopełnia się rozumienie wiary. Po nawiązaniu do historii Polski ks. bp Tyrawa omówił rangę kultury chrześcijańskiej, kształtującej Europę i świat, zaznaczając przy tym, że największej przemiany kulturowej w dziejach świata dokonał Jezus Chrystus. Odnosząc się do określenia współczesnych czasów przez papieża Benedykta XVI mianem dyktatury relatywizmu, bp Tyrawa wskazał na konieczność umacniania chrześcijańskiej tożsamości, chrześcijańskiego świadectwa. Homilię zakończył słowami: „Czy dzisiaj Duch Święty nie wzywa Kościoła w Polsce do podjęcia tego właśnie wyzwania? I takie są nasze życzenia, aby was w realizacji tego powołania wspierać, bo jeśli nie wy, to kto?”.

Mądrość serca
Po Komunii św. nastąpiły życzenia. Prymas Polski abp Wojciech Polak powiedział: „Mówi nam Pismo: naucz nas liczyć dni nasze, żebyśmy zdobyli mądrość serca. Ale ta biblijna sapientia cordis jest też spojrzeniem w serce, które otwiera się dla drugiego w wielkoduszności, wspaniałomyślności i miłości. Tak dzisiaj postrzegam mój pobyt, Księże Biskupie Wiesławie, boś podzielił się ze mną twoim dniem i uroczystością – to dziś przecież twoje święto, to dzisiaj twoje urodziny, to dzisiaj dzień twojej Mamy i Taty, których miłość zaowocowała tym, że na świecie jesteś. To także radość Kościoła, do którego Bóg cię posłał. (...) Chrystus mówi do ciebie, do każdego z nas: czy ty Mnie kochasz, czy ty mnie kochasz więcej aniżeli ci? I odpowiedź sapientia cordis: tak Panie, Ty wiesz, że Cię kocham. Księże Biskupie, dziękuję ci za ten radosny dzień. (…) Kto wierzy, nigdy nie jest sam. Dlatego proszę, módlcie się za waszego biskupa Wiesława, módlcie się za mnie. Oby nam nigdy nie brakowało Bożej łaski, Bożego miłosierdzia”. Następnie głos zabrał abp Henryk Muszyński; przy okazji życzeń wyraził radość z faktu uczestnictwa w jubileuszu i z „kolejnego powrotu do Włocławka” (był biskupem włocławskim w latach 1987–1992). Wiele dobrych słów w imieniu osób życia konsekrowanego diecezji włocławskiej przekazała czcigodnemu jubilatowi delegacja sióstr zakonnych.

Ślady na ziemi
Po Eucharystii wiele osób złożyło ks. bp. Meringowi życzenia, obdarowując go kwiatami. W życzeniach dominował motyw radosnych dokonań i przeżyć w dobrym zdrowiu, łask Bożych, uznania i szacunku dla życiowej drogi księdza biskupa, zapewnień o modlitwie, szacunku i wdzięczności. Z katedry udano się do gmachu Wyższego Seminarium Duchownego, gdzie został odsłonięty portret dostojnego jubilata. Następnie prymas Polski poświęcił odnowiony, zmodernizowany dziedziniec seminaryjny, który odtąd nosi nazwę „Skwer im. kardynała Stefana Wyszyńskiego”. W dalszej części uroczystości, odbywającej się w refektarzu, ks. bp Mering przyjmował kolejne życzenia; jako pierwszy, w imieniu prezbiterów diecezji włocławskiej, wyraził je ks. infułat Krzysztof Konecki.

Pochylić czoła
Wobec faktu przemijalności świata, ktoś może zapytać, po co świętować jubileusze? Otóż świętujemy jubileusze, aby zamyślić się nad życiem i dziękować Bogu za łaski, których nam udziela. Jubileusz to czas podziękowań, próśb i życzeń. Jubilat dziękuje Bogu za wszystko, co od Niego otrzymał. Do słów wdzięczności, które kierował do wszechmogącego Boga biskup włocławski Wiesław Mering dołączyli członkowie jego rodziny, wierni, duchowieństwo, hierarchowie. Wyraziliśmy Bogu wdzięczność za dobrego pasterza, nauczyciela, mistrza. A jemu samemu za przykład ofiarnej służby Kościołowi, za życzliwość, cierpliwość, za zrozumienie dla trudnych spraw polskich, poczucie odpowiedzialności i poświęcenie dla spraw Kościoła. Za szczery uśmiech, wsparcie, za działania na rzecz burzenia podziałów. Cyprian Kamil Norwid napisał: „wielkim jest człowiek, któremu wystarczy pochylić czoła, aby bez włóczni w ręku i bez tarczy zwyciężyć zgoła”. Człowiek wielki zwycięża siłą racji i autorytetu. Jest opoką wartości; nie tylko ich uczy, ale i samym sobą daje tym wartościom świadectwo. Takim człowiekiem jest dla nas ks. bp Wiesław Mering. Z upływem lat coraz lepiej rozumiemy sens słów, które stały się zawołaniem jego biskupiej posługi: Iustitia, pax et gaudium, zaczerpnięte z Listu św. Pawła do Rzymian (14, 17): „Królestwo Boże (...) to sprawiedliwość, pokój i radość w Duchu Świętym”. Ksiądz biskup uczy nas walki o sprawę, wierności wartościom, wolności rozumianej jako odpowiedzialność za siebie i innych. Dziękujemy mu za to. Niech Pan Bóg błogosławi w pasterskich poczynaniach! Ad multos annos!

Wiara i rozum
Do życzeń i gratulacji, które z racji 70-lecia urodzin składano pasterzowi diecezji włocławskiej, przyłączyło się Teologiczne Towarzystwo Naukowe Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku. Od lat grono to jest wdzięczne ks. bp. Meringowi za wspieranie w różny sposób działalności TTN WSD , za ojcowską opiekę i troskę. Ksiądz biskup, jeżeli tylko czas mu na to pozwala, uczestniczy w posiedzeniach naukowych Towarzystwa. Jeżeli nie może tego uczynić, kieruje do TTN pismo z życzeniami owocnych obrad i dyskusji. Z jego inspiracji Towarzystwo zaprosiło niejednego wybitnego teologa do wygłoszenia prelekcji na spotkaniach. Wyrazem wdzięczności Towarzystwa Naukowego WSD we Włocławku było przygotowanie  XVII tomu „Studiów Włocławskich”, tomu dedykowanego pasterzowi diecezji, dostojnemu jubilatowi. Prezentacja i wręczenie periodyku odbyło się 9 grudnia w seminaryjnej Auli św. Tomasza, podczas uroczystej sesji TTN WSD. „Studia Włocławskie” to rocznik naukowy podejmujący badania z zakresu dyscyplin teologicznych w kontekście nauk humanistycznych, ukazuje się od 1998 r.

 
 
 
 
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki