Logo Przewdonik Katolicki

My głosimy Ukrzyżowanego

Błażej Tobolski
Fot.

Czym jest krzyż Chrystusa? Zgorszeniem dla Żydów, głupstwem dla świata pogańskiego, a mocą i chwałą Bożą dla ludzi wierzących.

 

 

 

Postawom ludzi wobec krzyża Chrystusowego poświęcone było sympozjum biblijno-dogmatycznego, które odbyło się 5 marca we Wronkach. Otwierając obrady, ks. prof. dr hab. Jan Szpet (na zdjęciu przy mównicy), dziekan Wydziału Teologicznego UAM w Poznaniu, w ramach którego zorganizowano to spotkanie naukowe, życzył, aby podjęte rozważania na temat krzyża, tak aktualne u progu Wielkiego Postu, przyniosły błogosławione owoce.

Także franciszkanin o. prof. UAM dr hab. Adam Ryszard Sikora, kierownik Zakładu Egzegezy Nowego i Starego Testamentu WT UAM, wprowadzając w tematykę sympozjum, podkreślił, że pragnieniem organizatorów jest, aby dało ono uczestnikom materiał do przemyśleń, który posłuży duchowemu wzbogaceniu przez cały Wielki Post. Jednocześnie, jak przekonywał, impulsem do jego zorganizowania był dramatyczny apel Benedykta XVI wygłoszony w listopadzie ub.r. podczas pielgrzymki do Hiszpanii: „O, błogosławiony krzyżu, zawsze świeć na ziemiach Europy!”. Jak zaznaczył franciszkanin, słowa te padły w kontekście „rozpętanej wówczas walki z symbolami religijnymi”, a zwłaszcza orzeczenia wydanego przez Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu przeciwko krzyżowi we włoskiej szkole. Jednocześnie o. Sikora przypomniał, że będąca temat sympozjum kwestia krzyża została także wywołana w kontekście ubiegłorocznej katastrofy pod Smoleńskiem. – Wobec Chrystusowego krzyża polaryzacja postaw wystąpiła już na Golgocie. Na piśmie zostało to utrwalone w sposób wyraźny, radykalny niecałe 20 lat po zmartwychwstaniu, kiedy św. Paweł pisał w Pierwszym Liście do Koryntian słowa, które wybraliśmy jako motto sympozjum: „My głosimy Chrystusa ukrzyżowanego, który jest zgorszeniem dla Żydów, a głupstwem dla pogan, dla tych zaś, którzy są powołani, tak spośród Żydów, jak i spośród Greków, Chrystusem, mocą Bożą i mądrością Bożą” (1 Kor 1, 23) – wyjaśnił franciszkanin, dodając, że w ciągu minionych wieków postawy ludzi wobec krzyża zasadniczo się nie zmieniły.

Podczas pierwszej sesji naukowej sympozjum bibliści przedstawili analizę tekstu św. Pawła będącego przedmiotem rozważań. Wyjaśnili, jak można rozumieć postawy chrześcijan, Greków i Żydów wobec krzyża, o których wspomina apostoł. Z kolei w czasie drugiej sesji, w której brał udział m.in. bp prof. dr hab. Stanisław Budzik z Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie, zaprezentowana została syntetyczna nauka o krzyżu największych teologów XX w.: Hansa Ursa von Balthasara, Raymunda Schwagera i Josepha Ratzingera (Benedykta XVI).

 

 


Sympozjum zorganizowało Wyższe Seminarium Duchowne Franciszkanów we Wronkach – sekcja Wydziału Teologicznego UAM wraz z Zakładem Egzegezy Nowego i Starego Testamentu i Zakładem Teologii Dogmatycznej tego wydziału.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki