Logo Przewdonik Katolicki

Praca sezonowa

Justyna Koper
Fot.

Czytelnicy pytają o przepisy z zakresu pracy sezonowej, wykonywanej podczas wakacji.

Czy praca sezonowa wiąże się z zawarciem jakiejś specjalnej umowy? 

Praca podczas wakacji może odbywać się na podstawie umowy cywilnoprawnej (umowa o dzieło, umowa zlecenia) lub na podstawie umowy o pracę. Umowę o pracę zawiera się najczęściej na czas nieokreślony, na czas określony lub na czas wykonywania określonej pracy. Właśnie umowa na czas wykonywania określonej pracy jest rodzajem umowy terminowej i często nazywa się ją pracą sezonową.

Jakie najważniejsze postanowienia powinna zawierać taka umowa?

Forma i treść terminowej umowy o pracę powinny spełniać wymogi umowy o pracę.

Umowa ta powinna być zawarta na piśmie, powinna określać rodzaj pracy i miejsce jej wykonywania oraz termin rozpoczęcia pracy, a także wynagrodzenie odpowiadające rodzajowi pracy. Pracownicy sezonowi podlegają ogólnym zasadom udzielania urlopów wypoczynkowych, w szczególności regułom urlopu proporcjonalnego, gdyż praca sezonowa najczęściej trwa krócej niż rok. Jeżeli umowa nie została zawarta na piśmie, pracodawca powinien niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7 dni od dnia rozpoczęcia pracy, potwierdzić pracownikowi na piśmie rodzaj umowy i jej warunki. Zatrudnianie pracowników sezonowych jest korzystne dla pracodawców, gdyż mogą wielokrotnie podpisywać kolejne umowy bez ryzyka przekształcenia się trzeciej umowy sezonowej w umowę na czas nieokreślony. Umowa zawarta na czas wykonywania określonej pracy rozwiązuje się z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

Czy pracownik sezonowy ma takie same prawa i obowiązki jak inny pracownik?

Uprawnienia i obowiązki stron umowy terminowej nie różnią się od obowiązków i uprawnień wynikających z pozostałych umów o pracę. Nie ma w tym przypadku okresu wypowiedzenia umowy (chyba że trwa dłużej niż 6 miesięcy), jednakże rozwiązuje się ona automatycznie po zakończeniu wykonywania określonej pracy. Dlatego też zwłaszcza podczas urlopów i w czasie zastępstw urlopowych umowa terminowa może mieć duże zastosowanie u pracodawców.  

Czy młodociani mogą podejmować pracę?

W myśl przepisów kodeksu pracy dopuszczalne jest zatrudnianie młodocianych, którzy ukończyli 16 lat. Młodociany powinien być zatrudniany do wykonywania lekkich prac, których wykaz ustala pracodawca po uzyskaniu zgody lekarza medycyny pracy.

Wyjątkowo małoletni, który nie ukończył jeszcze16 lat, może być zatrudniony w celu nauki zawodu, jednak wyłącznie na wniosek i za zgodą rodziców.

W przypadku podjęcia pracy przez młodocianych Polaków poza granicami naszego kraju zastosowanie mają przepisy państwa, w którym praca jest wykonywana oraz konwencje międzynarodowe.    

                          

 

                                                                                                     

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki