Logo Przewdonik Katolicki

Bezpieczeństwo w szkole

Justyna Koper
Fot.

Kto i na jakiej podstawie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w szkole? Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do sprawowania pieczy i nadzoru nad małoletnimi uczniami. Do podstawowych obowiązków administracji szkoły należy zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej w czasie pobytu w szkole i zajęć pozaszkolnych oraz czuwanie nad małoletnimi uczniami,...

Kto i na jakiej podstawie jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo w szkole? – Nauczyciele i wychowawcy są zobowiązani do sprawowania pieczy i nadzoru nad małoletnimi uczniami. Do podstawowych obowiązków administracji szkoły należy zapewnienie bezpieczeństwa młodzieży szkolnej w czasie pobytu w szkole i zajęć pozaszkolnych oraz czuwanie nad małoletnimi uczniami, aby nie wyrządzili szkody innym. Szkoła jest zobowiązana zastosować zależnie od okoliczności takie środki organizacyjne i nadzorcze, które mogłyby najskuteczniej chronić zdrowie uczniów oraz ich bezpieczeństwo w szkole. Kodeks cywilny przewiduje odpowiedzialność Skarbu Państwa za szkody wyrządzone na skutek winy nauczycieli i wychowawców przez małoletnich uczniów, pozostających pod ich nadzorem w szkołach, przedszkolach, zakładach poprawczych, domach dziecka, młodzieżowych domach kultury i innych podobnych zakładach.


Kto odpowiada za szkodę, której dozna uczeń w szkole?


 – Odpowiedzialność nauczycieli i wychowawców w tym zakresie wynika z Karty Nauczyciela. Dotyczy ona zarówno pokrycia szkody doznanej przez małoletniego ucznia w czasie zajęć szkolnych (lekcji, ćwiczeń wychowania fizycznego, zajęć w świetlicy, przerw międzylekcyjnych itp.), jak i w czasie zajęć pozaszkolnych (wycieczki, obozy), a także szkody wyrządzonej przez małoletniego ucznia osobom trzecim na skutek braku należytego nadzoru. Skarb Państwa ponosi odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę wtedy, gdy nauczycielowi lub wychowawcy można przypisać winę w nadzorze. Ponadto nauczycielowi lub wychowawcy można przypisać innego rodzaju winę, na przykład, jeżeli źle zorganizował lekcje wychowania fizycznego lub przerwy międzylekcyjne albo nie usunął źródła niebezpieczeństwa, np. w postaci oszklonych drzwi, bądź tolerował wniesienie na teren szkoły niebezpiecznych materiałów grożących zdrowiu lub życiu innych osób. Poszkodowany może powołać się na domniemanie winy w nadzorze nauczyciela, gdy szkoda wyrządzona została przez małoletniego do lat 13. Natomiast gdy szkodę spowodował małoletni powyżej 13. roku życia, wówczas poszkodowany musi udowodnić winę nauczyciela w nadzorze. Odpowiedzialność Skarbu Państwa ma miejsce także, jeżeli małoletni uczeń sam doznał szkody na skutek wypadku zawinionego przez nauczyciela, na przykład w czasie ćwiczeń na wadliwych przyrządach gimnastycznych. W związku z tak dużą odpowiedzialnością szkoły i trudną do przewidzenia możliwością wystąpienia zdarzenia oraz szkody, warto pomyśleć o ubezpieczeniu od następstw nieszczęśliwych wypadków zarówno uczniów, jak i nauczycieli.


Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki