Logo Przewdonik Katolicki

Ruszyły kongresy parafialne

Maciej Sterczała
Fot.

Być chrześcijaninem dzisiaj pod takim hasłem 22 kwietnia w parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie odbył się pierwszy w archidiecezji gnieźnieńskiej parafialny kongres ruchów i stowarzyszeń katolickich. Ponad 100 osób, zrzeszonych w 14 różnych grupach, ruchach, wspólnotach, stowarzyszeniach i organizacjach katolickich działających...

„Być chrześcijaninem dzisiaj” – pod takim hasłem 22 kwietnia w parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie odbył się pierwszy w archidiecezji gnieźnieńskiej parafialny kongres ruchów i stowarzyszeń katolickich. Ponad 100 osób, zrzeszonych w 14 różnych grupach, ruchach, wspólnotach, stowarzyszeniach i organizacjach katolickich działających przy tutejszej parafii, spotkało się razem, by rozważać różne aspekty aktywności apostolskiej laikatu oraz zastanowić się nad tym, jak można ubogacić ją na szczeblu lokalnym nowymi inicjatywami wychodzącymi naprzeciw współczesnym wyzwaniom.

Kongres rozpoczęła Msza św., sprawowana przez ks. Krzysztofa Redlaka – asystenta diecezjalnego Akcji Katolickiej. W wygłoszonym słowie Bożym mówił najpierw o niebezpieczeństwie pewnego formalizmu wiary, który dotyka również ludzi związanych bardzo mocno i świadomie z Kościołem, a nawet zaangażowanych w jego życie. – Czy nie odnosimy czasami wrażenia, że Ewangelia w wydaniu współczesnych chrześcijan gubi swą moc, zatraca siłę, staje się anemiczna i bezbarwna, ugodowa i połowiczna? Czy nie zauważamy dziś pewnego dualizmu, który rozdziela działalność chrześcijanina między wiarę i niepozostającą z nią w związku doczesną ludzką aktywnością? Rozdźwięk ten sprawia z kolei, że chrześcijaństwo jawi się jako rzeczywistość funkcjonująca ponad życiem ludzkim, przeżywanym w świecie, a świat i ludzka historia pojmowane są jako rzeczywistości zewnętrzne wobec życia chrześcijańskiego. W tym kontekście – mówił dalej ks. Redlak – szczególnego znaczenia nabiera czytelne świadectwo chrześcijańskiego życia ludzi wierzących. Człowiek Kościoła, a więc człowiek zaangażowany w jego życie i misję, musi mieć zatem świadomość, że jest w drodze, że życie na ziemi jest zadaniem. Musi pamiętać, że jest krzyż, niezrozumienie, wyśmianie, a nawet odrzucenie przez bliskich. Musi pamiętać, że zawsze pojawiać się będą fałszywi prorocy, ludzie pozornej mądrości, handlarze sezonowego szczęścia, którzy proponować mu będą coraz to nowe wizje prawdy, wolności, sukcesu i szczęścia. Nie może jednak zapomnieć, że niezależnie od owych niełatwych uwarunkowań dzisiejszego życia, ciąży na nim obowiązek przesycania rzeczywistości ziemskiej duchem Ewangelii i kształtowania jej według ewangelicznych zasad.

Część robocza kongresu, realizowana w formie paneli tematycznych, odbywała się w gościnnych progach Gimnazjum nr 2 im. Jana Kochanowskiego. Podzieleni na cztery grupy uczestnicy spotkania zajęli się tematyką ewangelizacyjną, rodzinną, młodzieżową i społeczną. Na początku dokonano szczegółowej diagnozy sytuacji społeczno-duszpasterskiej parafii oraz wskazano na te problemy, wobec których ruchy i stowarzyszenia katolickie nie mogą pozostać obojętne. Wypracowano także w formie propozycji modele działań zmierzających do rozwiązania najważniejszych problemów.

Myślą stanowiącą inspirację dla pracy „grupy ewangelizacyjnej” były słowa papieża Pawła VI: „Świat dzisiejszy bardziej potrzebuje świadków, niż nauczycieli, a jeśli potrzebuje nauczycieli, to tylko wtedy, gdy są oni prawdziwymi świadkami”. Uczestnicy panelu skoncentrowali się na omówieniu różnych form organizowania przestrzeni spotkania z żywym, obecnym tu i teraz Chrystusem Zmartwychwstałym. Podkreślono m.in. potrzebę przyjęcia własnego planu rozwoju duchowego oraz wskazywano na sposoby realizowania go w formacji wspólnotowej. Jednym z wniosków przyjętych w trakcie panelu był postulat pielęgnowania osobistej więzi z Chrystusem poprzez dbałość o ciągłe pogłębianie doświadczania modlitwy osobistej i wspólnotowej oraz korzystanie z sakramentów pojednania i Eucharystii.

„Grupa rodzinna”, oprócz zredagowania bogatego „katalogu” bieżących działań realizowanych przez parafialne wspólnoty na rzecz rodziny, zidentyfikowała także te obszary, które mogą lub powinny być jeszcze przedmiotem ich aktywności. Wymienione zostały możliwe przedsięwzięcia o charakterze zarówno charytatywnym, jak i duchowym oraz modlitewnym, ze szczególnym uwzględnieniem wymiaru wspólnotowego planowanych działań.

Plonem prac „grupy młodzieżowej” była pogłębiona analiza różnorodnych aspektów działalności parafialnych organizacji zrzeszających ludzi młodych. Zwrócono między innymi uwagę na potrzebę otwartości tych środowisk na osoby, które nie włączyły się jeszcze do pracy w żadnym z już istniejących ruchów i stowarzyszeń. Ważnym efektem prac w tym panelu było również wyrażenie postulatu szerszego niż dotychczas informowania młodych mieszkańców parafii o bogatej ofercie, jaką dysponują działające wspólnoty. Uwagę uczestników kongresu zwracały oryginalne „znaki drogowe” zaplanowanych przedsięwzięć i inicjatyw.

Członkowie „grupy społecznej” skupili się na nurtujących mieszkańców parafii problemach takich, jak: bezrobocie, niesprawiedliwe wynagradzanie pracujących, apatia społeczna rodzin, zagrożenie młodzieży demoralizacją. Owocem prac panelu stały się wnioski z propozycjami konkretnych działań. Jedna z inicjatyw zakłada powołanie gazety parafialnej, która oprócz tematyki religijnej podejmowałaby również zagadnienia społeczne w duchu nauki Kościoła. Warto tutaj nadmienić, że w trakcie prac tej grupy przywołano 100-letnią tradycję katolickich ruchów społecznych w Murowanej Goślinie, zapoczątkowaną powstaniem w 1906 roku miejscowego oddziału Katolickiego Towarzystwa Robotników Polskich.

Owoce rozważań poszczególnych paneli zostały zaprezentowane w trakcie zebrania plenarnego podsumowującego kongres. Dokonanie swoistego rodzaju „remanentu” aktywności apostolskiej ruchów i stowarzyszeń katolickich obecnych w parafii pozwoliło dostrzec zarówno mocne strony ich codziennej pracy, ale umożliwiło też wskazanie najważniejszych wyzwań na przyszłość. Ks. kan. Roman Kostecki, proboszcz parafii pw. Najwyższego Arcykapłana Jezusa Chrystusa w Murowanej Goślinie, w słowie skierowanym na zakończenie kongresu do jego uczestników wyraził głęboką satysfakcję z powodu obfitego plonu obrad. Wyraził też przekonanie, że przyczyni się on do dalszego rozwoju grup duszpasterskich w parafialnej wspólnocie.

Kongres zakończył się popołudniowym koncertem ewangelizacyjnym na goślińskim Nowym Rynku, podczas którego mieszkańcy miasta mogli wysłuchać utworów wykonywanych przez zespół muzyczny Grupy Liturgicznej Młodzieży oraz obejrzeć wystawę prezentującą ruchy i stowarzyszenia działające na co dzień w tutejszej parafii.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki