Logo Przewdonik Katolicki

Wypadki przy pracy

Justyna Koper
Fot.

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Takie zdarzenie może więc nastąpić podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych albo podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia....

Wypadkiem przy pracy jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą. Takie zdarzenie może więc nastąpić podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń przełożonych albo podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika czynności na rzecz pracodawcy, nawet bez polecenia. Ponadto zdarzenie to może nastąpić także w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.
Na równi z wypadkiem przy pracy traktuje się wypadek, któremu uległ pracownik w czasie podróży służbowej, podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony, przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe. Za wypadek przy pracy uważa się także nagłe zdarzenie, które nastąpiło w okresie ubezpieczenia wypadkowego z tytułów wymienionych w ustawie o ubezpieczeniu społecznym, z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
Z tytułu wypadków przy pracy lub chorób zawodowych przysługują świadczenia dla ubezpieczonego (a więc nie tylko dla pracownika zatrudnionego na umowę o pracę, ale również dla wszystkich ubezpieczonych) takie, jak:
- zasiłek chorobowy - dla ubezpieczonego, którego niezdolność do pracy spowodowana została wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową,
- świadczenie rehabilitacyjne - dla ubezpieczonego, który po wyczerpaniu zasiłku chorobowego jest nadal niezdolny do pracy, a dalsze leczenie lub rehabilitacja lecznicza rokują odzyskanie zdolności do pracy,
- jednorazowe odszkodowanie - dla ubezpieczonego, który doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu.
Ponadto ubezpieczonemu, będącemu pracownikiem, którego wynagrodzenie uległo obniżeniu wskutek stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje zasiłek wyrównawczy.
Renta z tytułu niezdolności do pracy przysługuje natomiast ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej, stał się niezdolny do pracy. Dla członków rodziny zmarłego ubezpieczonego lub rencisty uprawnionego do renty z tytułu wypadku przy pracy lub choroby zawodowej przysługuje jednorazowe odszkodowanie oraz renta rodzinna. Oprócz tego ustawa wymienia dodatek pielęgnacyjny, dodatek do renty rodzinnej - dla sierot zupełnych oraz rentę szkoleniową i pokrycie kosztów leczenia wybranym grupom zawodowym.
Ponadto pracownikowi, który uległ wypadkowi przy pracy, przysługuje od pracodawcy odszkodowanie za utratę lub uszkodzenie w związku z wypadkiem przedmiotów osobistego użytku oraz przedmiotów niezbędnych do wykonywania pracy, z wyjątkiem utraty lub uszkodzenia pojazdów samochodowych oraz wartości pieniężnych.

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki