Logo Przewdonik Katolicki

Pracownicy tymczasowi

Justyna Koper
Fot.

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, obowiązująca od 2004 r., dała pracodawcom możliwość skorzystania z usług agencji pracy tymczasowej przy zatrudnianiu pracowników do pracy sezonowej, o charakterze okresowym lub doraźnym. Do tej pory pracodawcy w okresie zwiększonych potrzeb zawierali terminowe umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne. Obecnie poprzez agencję pracy tymczasowej...

Ustawa o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, obowiązująca od 2004 r., dała pracodawcom możliwość skorzystania z usług agencji pracy tymczasowej przy zatrudnianiu pracowników do pracy sezonowej, o charakterze okresowym lub doraźnym.

Do tej pory pracodawcy w okresie zwiększonych potrzeb zawierali terminowe umowy o pracę lub umowy cywilno-prawne. Obecnie poprzez agencję pracy tymczasowej pracodawcy nie zawierają umowy z pracownikiem tymczasowym, gdyż robi to za nich agencja.

Na pracodawcach spoczywają jednak pewne obowiązki wynikające z Kodeksu pracy. Przede wszystkim pracownicy tymczasowi mają uprawnienia z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy. W ramach tych uprawnień mogą oni domagać się od pracodawcy dostarczenia odzieży i obuwia roboczego, środków ochrony indywidualnej oraz napojów i posiłków profilaktycznych. Pracownicy tymczasowi powinni mieć zapewnione bezpieczne i higieniczne warunki pracy, powinni być przeszkoleni w zakresie bhp przed dopuszczeniem do pracy oraz powinni odbyć szkolenia okresowe. Ponadto w razie wypadku przy pracy, pracodawca musi zapewnić ustalenie w przewidzianym trybie jego przyczyn. Musi także przestrzegać zakazu powierzania pracownikowi tymczasowemu pracy szczególnie niebezpiecznej oraz informować o ryzyku zawodowym i zasadach ochrony przed zagrożeniami. Pracownikom tymczasowym przysługują też uprawnienia urlopowe.

Zgodnie z ustawą o zatrudnianiu pracowników tymczasowych, urlop przysługuje w wymiarze dwóch dni za każdy miesiąc pozostawania w dyspozycji jednego pracodawcy użytkownika lub więcej niż jednego pracodawcy użytkownika. Urlopu udziela się pracownikowi tymczasowemu w dni, które byłyby dla niego dniami pracy, gdyby nie korzystał z tego urlopu. W razie niewykorzystania urlopu w okresie wykonywania pracy tymczasowej, agencja wypłaca pracownikowi ekwiwalent za urlop lub niewykorzystaną jego część. Jeżeli okres wykonywania pracy na rzecz danego pracodawcy użytkownika obejmuje 6 miesięcy lub okres dłuższy, wówczas pracodawca jest obowiązany umożliwić pracownikowi tymczasowemu wykorzystanie w tym okresie urlopu wypoczynkowego.

Ponadto należy zauważyć, że pracodawcy podpisując umowę z agencją pracy tymczasowej, muszą wypełniać obowiązki uzgodnione z agencją, które przede wszystkim dotyczą pracowników. Dlatego też pracodawcy użytkownicy muszą prowadzić ewidencję czasu pracy pracownika tymczasowego w zakresie i na zasadach obowiązujących w stosunku do pozostałych pracowników. Pracownik tymczasowy nie może być traktowany mniej korzystnie w zakresie warunków pracy i innych warunków zatrudnienia niż pracownik zatrudniony przez pracodawcę na takim samym lub podobnym stanowisku.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki