Logo Przewdonik Katolicki

"Narodził się z Maryi Panny"

bp Henryk Tomasik
Fot.

"Gdy (...) nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty..." (Gal 4, 4). Pełnia czasu - to przyjście Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Z Jezusem Chrystusem, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, bardzo ściśle jest złączona Jego Matka - Najświętsza Maryja Panna. Już w raju Pan Bóg zapowiedział tajemniczą kobietę, która będzie uczestniczyła...

"Gdy (...) nadeszła pełnia czasu, zesłał Bóg Syna swego, zrodzonego z niewiasty..." (Gal 4, 4). Pełnia czasu - to przyjście Chrystusa, Odkupiciela człowieka. Z Jezusem Chrystusem, który jest prawdziwym Bogiem i prawdziwym Człowiekiem, bardzo ściśle jest złączona Jego Matka - Najświętsza Maryja Panna.


Już w raju Pan Bóg zapowiedział tajemniczą kobietę, która będzie uczestniczyła w zwycięstwie Syna. A potem prorok Izajasz zapowiada "znak", będący wyrazem troski Pana Boga o swój lud: "Pan sam da wam znak: Oto Panna pocznie i porodzi Syna, i nazwie Go imieniem Emmanuel" (Iz 7, 14).

Maryja w Bożym planie


Anioł Gabriel, wysłannik nieba, staje przed młodziutką dziewczynką w Nazaretu, informując Ją, że będzie "Matką Syna Najwyższego". "Najwyższy" - to Pan Bóg. Maryja jest Matką Syna Bożego.
Święta Elżbieta, natchniona przez Ducha Świętego, wyda radosny okrzyk: "Błogosławiona jesteś między niewiastami i błogosławiony jest owoc Twojego łona. A skądże mi to, że Matka mojego Pana przychodzi do mnie?" (Łk 1, 42-43).
Maryja jest "Matką Pana". W języku biblijnym "Pan" oznacza Boga Stwórcę, a także Chrystusa. Maryja jest Matką Bożą.

Wiara w Boże Macierzyństwo NMP


Święty Ignacy Antiocheński wyznaje: "Otóż Boga naszego, Jezusa Chrystusa, nosiła Maryja w swym łonie według Bożego zamysłu", a św. Ireneusz dodaje: "Emmanuel istnieje z Dziewicy".
Wiara Kościoła w Boże Macierzyństwo NMP została już uroczyście wyznana przez orzeczenie soboru efeskiego w 431 roku: "Słowo, (...) już w łonie matki zostało (...) złączone z ciałem i cieleśnie się urodziło, przyjmując jako własne - urodzenie cielesne… Przeto [święci Ojcowie] nie wahali się nazwać świętej Dziewicy Matką Bożą" (BF, VI, 3).
Sobór Watykański II w Konstytucji o Kościele przypomniał niezmiennie wyznawaną prawdę wiary: " Maryja Dziewica, która przy zwiastowaniu anielskim przyjęła sercem i ciałem Słowo Boże i dała światu Życie, jest uznawana i czczona jako prawdziwa Matka Boga i Odkupiciela… (…) Błogosławiona Dziewica, przeznaczona od wieków razem z Wcieleniem Słowa Bożego na Matkę Boga, stała się tu, na ziemi, z postanowienia Opatrzności Bożej, Matką Żywicielką Boskiego Odkupiciela" (LG, 53.61).
Ojciec Święty Jan Paweł II, zatroskany o poprawną postawę wiernych wobec Bożych tajemnic, uczy: "Wówczas, gdy definitywnie przybliżyła się "pełnia czasu", gdy zbawczy adwent Emanuela stał się bliski swego wypełnienia, Ta, która została odwiecznie przeznaczona na Jego Matkę, była już na ziemi. (...) Tak zresztą od początku starał się odczytywać ją Kościół: tajemnica Wcielenia pozwalała mu coraz pełniej zgłębiać i rozjaśniać tajemnicę ziemskiej Matki Słowa Wcielonego. Przełomowe znaczenie miał tutaj Sobór w Efezie (r. 431), podczas którego, ku wielkiej radości chrześcijan, prawda o Boskim macierzyństwie Maryi została uroczyście potwierdzona jako prawda wiary Kościoła. Maryja "jest Matką Boga" (Theotókos), ponieważ za sprawą Ducha Świętego poczęła w swym dziewiczym łonie i wydała na świat Jezusa Chrystusa - współistotnego Ojcu Syna Bożego" (Redemptoris Mater, p. 3.4).

Boże Macierzyństwo w modlitwie Ludu Bożego


Pięknym wyznaniem wiary jest modlitwa Ludu Bożego. Uroczystość Świętej Bożej Rodzicielki Maryi (1 stycznia), Święto Zwiastowania NMP (25 marca) oraz inne uroczystości i święta Maryjne są niezwykle ważną formą wyznania wiary w Boże Macierzyństwo NMP.
Na papirusie (nr 470), pochodzącym z przełomu III i IV wieku, odnalezionym w Egipcie, utrwalona została antyfona: "Pod Twoją obronę". Modlitwa ta jest wyznaniem wiary w Boże Macierzyństwo NMP: "Pod Twoją obronę uciekamy się Święta Boża Rodzicielko…".
W modlitwie Zdrowaś Maryjo prosimy z wiarą: "Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi…". W Litanii do Wszystkich Świętych oraz w Litanii Loretańskiej wyznajemy naszą wiarę modlitwą: "Święta Boża Rodzicielko, módl się za nami". A w Godzinkach wyśpiewujemy prawdę o Bożym Macierzyństwie Maryi: "Ciebie Monarcha wieczny od wieków swojemu/ Za Matkę obrał Słowu Jednorodzonemu".
W pobożności polskiej, już na początku chrześcijaństwa na naszych ziemiach, rozbrzmiewało uroczyste wyznanie wiary w Boże Macierzyństwo NMP: "Bogurodzica, Dziewica, Bogiem sławiena Maryja…". Do tego hymnu nawiązuje Juliusz Słowacki: "Bogarodzico! Dziewico!/ Słuchaj nas Matko Boża (Hymn "Bogarodzico"). Adam Mickiewicz w uroczysty sposób ujmuje tajemnicę Wcielenia: "Grom, błyskawica!/ Stań się, stało: /Matką dziewica,/ Bóg ciało!" ("Hymn na dzień Zwiastowania Najświętszej Panny Maryi").
Wiara w Jezusa Chrystusa prowadzi nas do wyznania wiary w Boże Macierzyństwo Najświętszej Maryi Panny. Zbawiciel bowiem, Wcielony Syn Boży, "narodził się z Maryi Panny". Prawda ta skłania człowieka do postawy uwielbienia Pana Boga za Jego wspaniały plan zbawienia świata. Rodzi także nadzieję. Matka Syna Bożego jest także naszą Matką.

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki