Logo Przewdonik Katolicki

Do wygrania wycieczka do Ziemi świętej

| 14.02.18r

Konkurs dla czytelników „Przewodnika Katolickiego”.

Odpowiedz poprawnie na pytania konkursowe i wygraj tygodniową wycieczkę do Ziemi świętej dla siebie i osoby towarzyszącej.
Nagrodę otrzymają autorzy pierwszych pięciu poprawnych odpowiedzi:

 1. Podaj imiona papieży, którzy pielgrzymowali do Ziemi Świętej w XX wieku

 2. Podaj imię papieża, który jako jedyny odwiedził górę Tabor i zmarł w Święto Przemienienia (6 sierpnia)

 
Odpowiedzi należy wysłać na adres:
„Przewodnik Katolicki”, ul. Chartowo 5, 61-245 Poznań z dopiskiem „Ziemia Święta”
 
Podstawą otrzymania nagrody jest spełnienie warunków zawartych w Regulaminie. Regulamin dostępny tutaj. 
 
Sponsorem pielgrzymki jest Biuro Wratislavia Travel
www.wtr.pl


(Zmieniony) Regulamin konkursu „Wielki Tydzień i Wielkanoc w Izraelu”

I.  ORGANIZATOR  I  CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą
  w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000095729 – dalej ( „Organizator”).

 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 25.02.2018  trwa do dnia 12.03.2018 r.

 3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.

 4. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz rodziny pracowników firmy Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o.

 5.  Warunki uczestnictwa w Konkursie oraz zasady jego przeprowadzenia określa wyłącznie niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”), a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

 6.  Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej www.przewodnik-katolicki.pl, w zakładce Aktualności.

 
II.WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs przeznaczony jest uczestników posiadających pełną zdolność
  do czynności prawnych (dalej „Uczestnik”), którzy w czasie trwania konkursu odpowiedzą
  na pytania konkursowe dotyczące papieży, zamieszczone w Przewodniku Katolickim w numerze 7/2018.

 2. Odpowiedzi na pytania konkursowe, o których mowa w punkcie 1 należy przesłać na adres: Przewodnik Katolicki, 61-245 Poznań, ul. Chartowo 5, z dopiskiem – „Ziemia święta”. 

 1. Uczestnik może wziąć udział w konkursie tylko raz, przy zachowaniu warunków określonych w punkcie 1.

 2. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem konkursu
  i akceptuje jego postanowienia.

 1. Odpowiedzi przesłane na konkurs stają się własnością Organizatora i mogą być przez niego wykorzystywane w publikacjach i dla celów reklamowych.

 2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez Uczestnika i przesłanie
  do Organizatora w sposób określony w punkcie 2 oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika („Oświadczenie”), o poniższej treści:

 
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu firmę Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-245) ul. Chartowo 5, danych osobowych w zakresie :  imię i nazwisko, adres zamieszkania, data urodzenia, telefon komórkowy ,podanych przeze mnie w związku z  przystąpieniem do konkursu „Wielki Tydzień i Wielkanoc w Izraelu”,  w celu przeprowadzenia konkursu, wyłonienia jego zwycięzców oraz w celu umożliwienia skorzystania z  nagrody .
Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz miejscowości, z której pochodzę w drukowanym wydaniu tygodnika „Przewodnik katolicki”,  na stronie internetowej www.przewodnik-katolicki.pl oraz na Facebooku Przewodnika Katolickiego oraz na przekazanie moich danych osobowych Fundatorowi nagrody głównej, w przypadku, gdy zostanę laureatem tej nagrody.
Jedocześnie informuję, że jestem świadomy, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne do uczestnictwa w konkursie,  oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu
do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu, co do dalszego ich przetwarzania.

 
 
III.ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Celem konkursu jest sprawdzenie wiedzy czytelników na temat działalności pielgrzymkowej papieży. Do rozstrzygnięcia konkursu przystąpią Uczestnicy, którzy prześlą na adres Organizatora, w okresie trwania konkursu poprawne odpowiedzi na poniższe pytania konkursowe:

 • Podaj imiona papieży, którzy pielgrzymowali do Ziemi Świętej w XX wieku.

 • Podaj imię papieża, który jako jedyny odwiedził górę Tabór i zmarł w Święto Przemienienia (6 sierpnia).

 1.  Rozstrzygnięcie Konkursu (wyłonienie zwycięzców) nastąpi poprzez wskazanie pięciu uczestników, którzy jako pierwsi przyślą poprawne odpowiedzi na pytania konkursowe. Termin przesłania odpowiedzi ustalony zostanie na podstawie daty widniejącej na stemplu pocztowym otrzymanej przesyłki. W przypadku otrzymania odpowiedzi z tą samą datą nadania, za zwycięzców uznane zostaną osoby, od których zgłoszenia zostaną jako pierwsze zarejestrowane w Dzienniku Korespondencyjnym Spółki.

 2. W przypadku stwierdzenia działań uczestnika niezgodnych z Regulaminem konkursu, wielokrotnego, niepoprawnego zgłaszania udziału i innych działań sprzecznych z ideą i celem konkursu, Uczestnik zostanie pominięty w procesie przyznawania nagród.

 3. Brak możliwości odczytania z jakiegokolwiek powodu nadesłanej odpowiedzi, skutkować będzie pominięciem w procesie przyznawania nagród, bez przesyłania informacji do uczestnika.

 4. Zgłoszenia odpowiedzi zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, będą dyskwalifikowane.

 5. Zwycięzcy konkursu zostaną nagrodzeni.  Nagrodami w konkursie są:

 • Pięć podwójnych, tygodniowych, lotniczych pielgrzymek do Ziemi Świętej, w terminie 27.03-2.04.2018 roku ufundowanych przez Biuro Podróży Wratislavia Travel (Fundator).

 1. Fundator zapewnia zwycięzcom wszystkie świadczenia zawarte w programie pielgrzymki tj: (- bilet lotniczy w dwie strony, PLL LOT, bagaż główny do 23 kg i podręczny do 8 kg o wymiarach 55cm x 40cm x 23 cm; przejazdy autokarem w Izraelu; 6 noclegów w hotelach ( 1 nocleg w Nazarecie, 5 noclegów w Betlejem); pokoje 2 osobowe z łazienkami; 6 śniadań, 7 obiadokolacji; 1 obiad nad jeziorem Galilejskim- ryba św Piotra; opiekę przewodnika- biblisty; ubezpieczenie KL 20 000 euro, NNW 2000 euro, bagaż podróżny 200 euro.

 2. Fundator nie zapewnia kwot przeznaczonych na wydatki programowe (koszty realizacji programu na miejscu – opłaty graniczne i wjazdowe do miast, parkingi, wstępy do zwiedzanych obiektów, napiwki  dla kierowców i obsługi hotelowej) – 180 USD.

 3. Fundator pobierze od zwycięzców, którzy skorzystają z nagrody podatek dochodowy, który zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi wynosi 10% wartości nagrody (jeżeli jej wartość przekracza 2.000,00 PLN).

 
IV.ZASADY INFORMOWANIA O NAGRODACH

 1. O wygranej Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez organizatora telefonicznie. Lista Zwycięzców konkursu podana zostanie do wiadomości na stronie www.przewodnik-katolicki.pl
  w zakładce Aktualności.

 2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub nie spełnieniu przez Zwycięzcę wymogów podanych w punkcie II.1 regulaminu konkursu, nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki konkursu.

 3. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, ani  wypłacenie jej równowartości
  w formie pieniężnej.

 4. Zwycięzca nagrody głównej, aby ją otrzymać musi podać Organizatorowi następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym, datę urodzenia, nr dowodu osobistego oraz telefon kontaktowy.

 5. Warunkiem koniecznym do skorzystania z nagrody głównej jest posiadanie przez Zwycięzcę ważnego paszportu.

 
V.ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności przeprowadzenia konkursu z Regulaminem Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.
  O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decydują data stempla pocztowego.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.

 3. Reklamacje należy przesłać na adres Organizatora podany w punkcie I.1 Regulaminu konkursu.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

 5. Organizator powiadomi pisemnie Uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając korespondencję na adres podany przez Uczestnika.

 
 
VI.POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest organizator konkursu - firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5, która zapewnia wszystkim zgłoszonym Uczestnikom realizację uprawnień  wynikających z  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 133, poz. 883, z późn.zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014re. Poz.1182).

 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz  umożliwienia zwycięzcom skorzystania z nagrody (uczestnictwa w Pielgrzymce). Podanie danych osobowych jest dobrowolne jednak niezbędne do uczestnictwa w konkursie. Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu w dane osobowe, żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.

 3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w punkcie VI.2 oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz miejscowości, z której pochodzi w drukowanym wydaniu Przewodnika Katolickiego, na stronie internetowej www.przewodnik-katolicki.pl oraz na Facebooku Przewodnika Katolickiego.

 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Fundatorowi w celu umożliwienia Zwycięzcy odbioru nagrody głównej.

 5. Podane dane osobowe nie będą udostępniane przez organizatora innym podmiotom.

 6. Podane dane osobowe przetwarzane będą przez okres roku po zakończeniu konkursu i zrealizowaniu nagrody przez Fundatora lub do momentu odwołania zgody.

 7. Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 8. Kontakt z Administratorem Bezpieczeństwa Informacji – ochronadanych@swietywojciech.pl   

 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie miał wpływu lub które powstały bez jego winy, w tym za problemy związane z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego  lub nie doręczeniem nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.

 10. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu.

 11. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code
 • awatar
  Bartek
  12.03.2018 r., godz. 15:24

  Dzisiaj wyniki ?

 • awatar
  Marzycielka
  12.03.2018 r., godz. 13:17

  Mam nadzieję, że Redakcja kompleksowo zbada datę NADANIA listu. Taką sytuację umożliwia http://emonitoring.poczta-polska.pl/ - można sprawdzić nawet godzinę nadania, co w niniejszym konkursie raczej jest kluczowe.

 • awatar
  Marzycielka
  06.03.2018 r., godz. 09:16

  Mam nadzieję, że redakcja będzie jednak brała pod uwagę datę NADANIA.
  http://emonitoring.poczta-polska.pl/ na tej stronie można sprawdzić nawet GODZINĘ nadania listu poleconego.

  Pozdrawiam Redakcję

 • awatar
  Beatka
  01.03.2018 r., godz. 22:49

  Czy wyniki są już znane...? Ciężko byłoby załatwić wolne w pracy na ostatnią chwilę..

 • awatar
  Angel
  28.02.2018 r., godz. 22:33

  Czy wyniki będą podane wcześniej czy dopiero po zakończeniu konkursu?
  Pytam czy będzie czas na wyrobienie paszportu w razie ewentualnej wygranej..

 • awatar
  Konrad
  19.02.2018 r., godz. 10:43

  Takie rozstrzygnięcie konkursu preferuje osoby z Poznania - ich listy dojdą najszybciej.
  Poza tym konkurs rozpoczyna się w niedzielę 25.02., co skłania do udania się do urzędu pocztowego w tym dniu (w małych miastach są pozamykane).
  Proponuję jednak losowanie.
  Rozważcie to i skorzystajcie z punktu VI.10. Regulaminu "Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu".

 • awatar
  Konrad
  17.02.2018 r., godz. 00:31

  Taki regulamin preferuje osoby z Poznania - 25.02 wyśle ktoś taki list na poczcie i na drugi dzień rano dotrze do redakcji.

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki