Logo Przewdonik Katolicki

Siostry od świętej Faustyny

s. Joela Ślazyk

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia powszechnie kojarzone jest ze św. Faustyną Kowalską, należącą do niego i uznawaną za jego duchową współzałożycielkę.

Powstało ono w 1862 r. w Warszawie założone przez matkę Teresę Ewę z książąt Sułkowskich hrabinę Potocką. Dziś siostry Matki Bożej Miłosierdzia posługują w 32 domach znajdujących się w 9 krajach, na 3 kontynentach, niosąc ludziom, na różne sposoby, budzące nadzieję i radość orędzie Miłosierdzia Bożego.
 
Na pomoc moralnie upadłym
Założycielka zgromadzenia była kobietą ze sfer arystokratycznych, pobożną i wrażliwą na Boże plany. Będąc bezdzietną wdową, odczytała w swym sercu zaproszenie Boga do służenia Mu poprzez pomoc moralnie zaniedbanym kobietom. Dokonało się to po lekturze biografii Teresy de Lamourous, żyjącej na przełomie XVIII i XIX w. założycielki Domu Miłosierdzia dla dziewcząt i kobiet potrzebujących moralnej poprawy w Bordeaux we Francji. Poradziwszy się swojego kierownika duchowego, postanowiła przeznaczyć część swego majątku na założenie na ziemiach polskich dzieła na wzór francuskich Domów Miłosierdzia. W tym celu odbyła kilkumiesięczną formację w Laval pod kierunkiem matki Teresy Rondeau, którą później zgromadzenie w Polsce uznało za swoją współzałożycielkę. Po powrocie do kraju matka Teresa Ewa Potocka na zaproszenie abp. Zygmunta Szczęsnego Felińskiego objęła w Warszawie Dom Schronienia dla dziewcząt moralnie upadłych. 1 listopada 1862 r. abp Feliński poświęcił kaplicę i dom dla dziewcząt. Ten dzień przyjmuje się też jako datę powstania Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Polsce. W 1878 r. doszło do jego połączenia ze zgromadzeniem w Laval i uzyskania dekretu pochwalnego Stolicy Świętej. Odtąd zgromadzenie w Polsce funkcjonuje na prawie papieskim, także po odłączeniu się w 1922 r. od zgromadzenia z Laval.
 
Charyzmat miłosierdzia
Zgromadzenie powstało w celu wykonywania w Kościele ściśle określonego zadania: pracy wychowawczej z dziewczętami i kobietami moralnie upadłymi (prostytutkami), które z własnej woli pragnęły zmiany swego życia. Ten charyzmat wypełniała św. Faustyna, będąc członkinią zgromadzenia. Jednocześnie otrzymała ona od Boga większy charyzmat głoszenia światu z nową mocą orędzia Bożego miłosierdzia, czyli uobecniania w świecie ewangelicznej wartości, jaką jest miłosierna miłość Boga do każdego człowieka. Integralną częścią tego orędzia jest nabożeństwo do Miłosierdzia Bożego w formach, jakie świętej przekazał Jezus. Należą do nich: obraz z podpisem: „Jezu, ufam Tobie”, uroczystość Miłosierdzia Bożego, Koronka do Miłosierdzia Bożego, modlitwa w chwili konania Jezusa zwana Godziną Miłosierdzia i szerzenie czci Miłosierdzia Bożego.
Zgromadzenie, odkrywając wielkość Bożego daru złożonego w charyzmacie św. Faustyny, w 1995 r. uznało ją za swą duchową współzałożycielkę i w pełni realizuje jej posłannictwo. Czyni to przez świadectwo życia konsekrowanego w duchu zaufania Bogu i miłosierdzia względem bliźnich, poprzez różnorakie dzieła miłosierdzia, słowo i modlitwę. Siostry prowadzą Młodzieżowe Ośrodki Wychowawcze dla dziewcząt potrzebujących głębokiej przemiany moralnej, domy samotnych matek, świetlice terapeutyczne i środowiskowe, przedszkola, ochronki, domy opieki dla dzieci i osób dorosłych, domy rekolekcyjne. Głoszą też orędzie miłosierdzia w sanktuariach, parafiach, więzieniach, katechizują w szkołach, a także formują apostołów Bożego Miłosierdzia w międzynarodowym stowarzyszeniu „Faustinum”. Prowadzą również Wydawnictwo „Misericordia”, redagują kwartalnik „Orędzie Miłosierdzia”, moderują strony internetowe i grupy na Facebooku, dzieło „Nieustannej Koronki” i „Koronki za konających”.
 
W archidiecezji poznańskiej
Do podpoznańskiego Kiekrza siostry przybyły w 1928 r. na zaproszenie ks. kanonika Walentego Dymka (późniejszego arcybiskupa), aby zająć się wychowaniem dziewcząt zaniedbanych moralnie, którymi przez trzy ostatnie lata opiekowało się Stowarzyszenie „Przystań” w Poznaniu. To dzieło w pierwotnym kształcie (jako ośrodek zamknięty) siostry prowadziły do II wojny światowej. W 1941 r. ich dom przejęli Niemcy, wywożąc siostry do obozu w Bojanowie, a wychowanki odsyłając do rodzin lub na służbę. Po wojnie siostry powróciły do dzieła wychowania „trudnych dziewcząt” i prowadziły je do czasu likwidacji zakładu przez władze komunistyczne w 1960 r. Wtedy do Kiekrza przeniesiono nowicjat zgromadzenia, który funkcjonował w tym miejscu przez 10 lat. Wobec różnych „zakusów” i groźby utraty posesji, w 1971 r. wydzierżawiono ją Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej, które też wykorzystało obiekt dla prowadzenia zakonnego nowicjatu.
W 1984 r. posiadłość w Kiekrzu wróciła do zgromadzenia, które już jesienią tego roku, wychodząc naprzeciw prośbom miejscowej ludności, zorganizowało tu ochronkę przedszkolną „Stokrotka”. Dwa lata później siostry otworzyły Dom Samotnej Matki, w którym niosą pomoc i dają schronienie matkom w stanie błogosławionym oraz kobietom samotnie wychowującym dzieci. Obecnie w Kiekrzu przebywa 13 sióstr, które swoją modlitwą, pracą i cierpieniem głoszą miłosierną miłość Boga oraz wypraszają miłosierdzie dla Kościoła, Ojczyzny i całego świata.
 
Kierskie miejsce objawień
7 lipca 1929 r. do kierskiego klasztoru przyjechała na około trzy miesiące św. Faustyna Kowalska, aby zastąpić chorą siostrę w pracy w kuchni. Podczas przeżywanych tu jednodniowych rekolekcji, święta dostąpiła objawienia Pana Jezusa nad Małym Jeziorem Kierskim, nieopodal którego położony jest klasztor. Opisała je też w swoim Dzienniczku (p. 158). Dzięki temu w Kiekrzu od wielu już lat rozwija się ośrodek kultu Bożego Miłosierdzia dla całej archidiecezji. W 2005 r. odbudowano „Drogę Świętej Siostry Faustyny”, którą święta podążała na miejsce objawień, gdzie obecnie stoi kilkumetrowy krzyż i ołtarz polowy. Sprawowana jest przy nich Eucharystia zawsze w uroczystość Miłosierdzia Bożego oraz w niedzielę po 5 października, kiedy to przypada wspomnienie św. Faustyny. Na terenie domu zakonnego znajduje się również pokój pamiątek z czasów świętej, który dostępny jest dla pielgrzymów. Od 2008 r. odbywają się tu natomiast comiesięczne spotkania formacyjne dla apostołów Bożego Miłosierdzia.

Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia (CSBMM)
 
Zgromadzenie w sieci: www.faustyna.pl
 
Dom główny
ul. Żytnia3/9
01–014 Warszawa
tel. 22 838 38 44
e-mail: zytnia@faustyna.pl
 
Dom zakonny w Kiekrzu
ul. Kierska 10
62–090 Rokietnica
tel. 61 848 21 21
e-mail: dsmkiekrz@faustyna.pl
 
Dzieło powołań
Klasztor przy sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach
s. Gracja Szymańska, tel. 514 643 482, e-mail: kontakt@faustyna.pl
Dni skupienia i rekolekcje dla dziewcząt: 17–19.04. – Derdy koło Warszawy; 17–20.09. – Zakopane; 20–22.11. – Kraków-Łagiewniki

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki