Logo Przewdonik Katolicki

Jak rozpoznać wolę Bożą?

Ks. dr Krzysztof Michalczak
Fot.

Często ludzie mówią: Taka była wola Boża; z wolą Bożą trzeba sie pogodzić itp.Jak rozpoznawać w swoim życiu wolę Bożą? Jak uczyć się odróżniać ją od własnych i cudzych pomysłów na życie oraz od podszeptów złego ducha?Janina

"Często ludzie mówią: „Taka była wola Boża; z wolą Bożą trzeba sie pogodzić” itp. Jak rozpoznawać w swoim życiu wolę Bożą? Jak uczyć się odróżniać ją od własnych i cudzych pomysłów na życie oraz od podszeptów złego ducha?" Janina

 

Na temat woli Bożej, albo raczej tzw. woli Bożej, istnieje wiele mitów, nieporozumień i przeinaczeń. Wyraża to znane powiedzenie, choć często niewłaściwie interpretowane: „Niech się dzieje wola nieba, z nią się zawsze zgadzać trzeba”.

Tymczasem wola Boża to najwyższa zasada, według której ludzie powinni prowadzić życie. Jest to plan miłości Boga względem każdego z nas, oparty na Jego nieskończonej miłości. Ma on prowadzić człowieka do pełnego i ostatecznego szczęścia. W praktyce jednak nie zawsze jest łatwa do odczytania, zwłaszcza kiedy domaga się z naszej strony dużej ofiary.

Wola Boża nie może być nigdy w sprzeczności z przykazaniami Bożymi. Jeżeli coś kłóci się z nimi, to z góry wiadomo, że tego nie chce Bóg. Czasem jednak coś nie jest w sprzeczności z objawieniem, a mimo to pojawia się alternatywne rozwiązanie. Jak wtedy wybrać? Jak rozeznać wolę Bożą? Otóż, poznajemy ją używając trzeźwego i logicznego myślenia. Bóg po to obdarował nas rozumem i zdolnością myślenia, byśmy z tego korzystali. Trzeba jednak dbać o dobre kształtowanie sumienia. Pomaga w tym systematyczna modlitwa i korzystanie z sakramentów oraz współpraca z Duchem Świętym. Jeżeli naprawdę chcemy realizować w naszym życiu wolę Bożą, to nie możemy unikać trudu i wysiłku najpierw w jej odczytaniu, a potem w konsekwentnym realizowaniu. Pamiętajmy też o konieczności panowania nad emocjami.

W wypełnianiu woli Bożej mamy być radośni. Wypełniajmy ją z pasją. Nawet jeżeli to się wiąże z trudem czy cierpieniem (często za realizację dobra odpłaca się nam niezrozumieniem, wyśmianiem czy brakiem akceptacji), pamiętajmy, że radosnego dawcę miłuje Bóg. 

W modlitwie Pańskiej mówimy: „Bądź wola Twoja”. Wypowiadajmy te słowa świadomie, wiedząc, że ostateczną wolą Bożą jest nasze uświęcenie. Wszystko, co temu służy, jest dobre, a tym samym Bogu przyjemne.

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki

;clickControlParams[onclick_param_l]=onclick_value_l;clickControlParams[onclick_param_v]=onclick_value_v;function setRlsAmount(){cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){cafEl[index].caf.number=dto.numberRelatedLinks}})}function addClickTrackUrl(cafObject){let params=Object.keys(clickControlParams).map(function(key){return encodeURIComponent(key)+"="+encodeURIComponent(clickControlParams[key])}).join("&");let parkingClickTrack="//"+dto.clickControlHost+"/search/cc.php?"+params;if(dto.clickTrack.length>0){dto.clickTrack.forEach(function(part,index){this[index]=encodeURI(this[index])},dto.clickTrack);cafObject.clicktrackUrl=[parkingClickTrack].concat(dto.clickTrack)}else{cafObject.clicktrackUrl=parkingClickTrack}}pageOptions.pageLoadedCallback=function(requestAccepted,status){let fb_add_params="";function isAdultStatusCallbackRequired(){if(!("adult"in status)){return false}if(ds===false&&status.adult===true){return true}if(ds===true&&status.adult===false){return true}return false}function isErrorCodeCallbackRequired(){if(!("error_code"in status)){return false}if(isAdultStatusCallbackRequired()&&26===status.error_code){return false}return true}if(isAdultStatusCallbackRequired()){fb_add_params+="&as="+status.adult+"&gc="+status.client}if(isErrorCodeCallbackRequired()){fb_add_params+="&ec="+parseInt(status.error_code)}if(fb_add_params.length===0||fb_token.length===0){return}let request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",fb+fb_token+fb_add_params,true);request.send()};function collectCafObjects(){let cafObjects=[pageOptions];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(tlt)===-1){return}if(cafEl[index].caf.type==="ads"){addClickTrackUrl(cafEl[index].caf);cafEl[index].caf.number=noAds}pdto.caf.uiOptimize=dto.uiOptimize;if(cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"&&dto.rls.length>0){return}if(cafEl[index].caf.type==="searchbox"&&dsb===false){return}cafObjects.push(cafEl[index].caf)});return cafObjects}function appendCafRls(){if(dto.rls.length<=0){return}let start=0;let cafRlObjects=[pdto.caf];cafEl.forEach(function(part,index){if(cafEl[index].meta.layoutTypes.indexOf(dto.contentType)!==-1&&cafEl[index].caf.type==="relatedsearch"){let stop=start+cafEl[index].caf.number;let terms=[];for(var i=start;idto.rls.length-1){break}terms[i]=dto.rls[i].term;start=i+1}cafEl[index].caf.terms=terms.join(",");cafEl[index].caf.optimizeTerms=false;cafRlObjects.push(cafEl[index].caf)}});createCaf.apply(this,cafRlObjects)}if(typeof google!=="undefined"){window.createCaf=function(){function F(args){return google.ads.domains.Caf.apply(this,args)}F.prototype=google.ads.domains.Caf.prototype;return function(){return new F(arguments)}}();setRlsAmount();if(dto.advt===1&&dto.contentType!==2&&dto.contentType!==3){appendCafRls()}let cafObjects=collectCafObjects();if(cafObjects.length>1){createCaf.apply(this,cafObjects)}}})();if(dto.tsc){var request=new XMLHttpRequest;request.open("GET",dto.pu+"/search/tsc.php?"+dto.tscQs);request.send()}var $parkModalButton=document.getElementById("cookie-modal-open");var $parkModalCloseButton=document.getElementById("cookie-modal-close");var $parkModal=document.getElementById("cookie-modal-window");var $parkCookieMessage=document.getElementById("cookie-message");var $parkThirdPartyCookieCheckbox=document.getElementById("third-party-cookie-checkbox");var $parkAcceptAllCookiesButton=document.getElementById("accept-all-cookies-btn");var executeTrackingPixel=function(trigger){if(trigger===true&&typeof pxTracking==="function"){pxTracking()}};var getCookieExpirationTime=function(){var d=new Date;d.setTime(d.getTime()+7*24*60*60*1e3);return d.toUTCString()};var saveParkingCookie=function(statisticsCookie){var cookieConsent={necessary:true,statistics:statisticsCookie,version:1,timestamp:(new Date).getTime()};document.cookie="CookieConsent="+JSON.stringify(cookieConsent)+";expires="+getCookieExpirationTime()};if($parkModalButton!=null){$parkModalButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.remove("disabled")}}if($parkModalCloseButton!=null){$parkModalCloseButton.onclick=function(e){$parkModal.classList.add("disabled");$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked);executeTrackingPixel($parkThirdPartyCookieCheckbox.checked)}}if($parkAcceptAllCookiesButton!=null){$parkAcceptAllCookiesButton.onclick=function(){$parkCookieMessage.classList.add("disabled");saveParkingCookie(true);executeTrackingPixel(true)}}if(dto.executeTrackingPixels===true){executeTrackingPixel(true)}