Logo Przewdonik Katolicki

„ Życie konsekrowane widziane oczyma dzieci i młodzieży”

„ Życie konsekrowane widziane  oczyma dzieci i młodzieży”

Regulamin ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci i młodzieży pt.: „ Życie konsekrowane widziane oczyma dzieci i młodzieży”.

§1. Cel konkursu
 
1) Zachęcenie nauczycieli i uczniów do czynnego zainteresowania się tematyką
życia konsekrowanego (poznania Zgromadzeń Zakonnych).
2) Zainteresowanie uczniów różnorodnością Zgromadzeń zakonnych.
3) Zwrócenie uwagi uczniów na misję osób konsekrowanych.
4) Popularyzowanie wiedzy o świętych i błogosławionych założycielach
oraz członków zakonów.
5) Rozwijanie wśród dzieci, młodzieży wrażliwości na powołanie.
6) Rozwijanie i kształtowanie wyobraźni dzieci i młodzieży.
7) Popularyzacja wśród dzieci i młodzieży różnorodnych technik plastycznych
jako środka wypowiedzi.
§ 2
Organizator Konkursu
 
1. Organizatorem Konkursu jest Zgromadzenie Siostr Felicjanek Prowincja
Matki Bożej Królowekj Polski w Warszawie zwane dalej Organizatorem.
2. Adres Organizatora:
ul. Kościuszkowców 85,
04-545 Warszawa
tel. (22) 8120332
3. Osoba upoważniona do udzielania informacji na temat Konkursu:
s. M. Natanaela Błażejczyk, tel. 512 342 421
e-mail: natanaela.post@home.pl
4. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu.
 
§ 3
Założenia organizacyjne
 
1) Konkurs przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży (gimnazjalnej i licealnej)
z całej Polski.
2) Prace mogą być wykonane dowolną techniką plastyczną (np. ołówek, kredka,
pastele, farby plakatowe, wycinanki, wydzieranki, szmatki, grafika itp.).
3) Prace powinny być wykonane na papierze typu blok rysunkowy lub brystol
w formacie nie mniejszym niż A4 (210x297 mm).
4) Prace należy dostarczyć w oryginale. Mile widziane są dodatkowe kopie
w wersji elektronicznej.
5) Do konkursu zatwierdzone zostaną tylko prace indywidualne.
6) Każdy uczestnik konkursu powinien opatrzyć pracę tytułem oraz swoimi danymi:
imię i nazwisko, klasa(wiek), nazwa szkoły, adres zamieszkania (numer tel,
e-mail). Dane te będą służyć do kontaktu organizatora z uczestnikiem konkursu. Prace nie podpisane, anonimowe nie będą zakwalifikowane do konkursu.
7) Dane osobowe uczestników pozyskane są wyłącznie do celów Konkursu
i nie będą udostępniane podmiotom trzecim.
8) Organizator zastrzega sobie prawo do odrzucenia prac nie spełniających zasad
uczestnictwa, niezwiązanych z tematyką konkursu lub sprzecznych z dobrymi
obyczajami, naruszającymi ogólnie przyjęte wartości.
9) Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem prawa
na wykorzystanie prac na następujących polach eksploatacji: druku w dowolnej
liczbie publikacji i w dowolnym nakładzie, używania w Internecie oraz w innych
formach utrwaleń nadających się do rozpowszechniania (np. nośniki
magnetyczne, elektroniczne, optyczne, CD-ROM wprowadzenie do obrotu,
wprowadzenie do pamięci komputera), a także prezentowania prac na wystawach
organizowanych w celu popularyzacji życia konskrowanego (wystawie pokonkursowej) oraz zgodą na ich publiczne wykorzystanie.
10) Osoby nadsyłające prace konkursowe wyrażają zgodę na przetwarzanie przez
Organizatora Konkursu swoich danych osobowych (Ustawa o ochronie danych
osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku, Dz. U. Nr 133, poz. 833, z późn. zm).
11) Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane autorom. Zgłoszenie prac
do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przeniesieniem na Organizatora
prawa własności złożonych egzemplarzy prac.
12) Organizatorzy nie odpowiadają za zniszczenie prac w trakcie ich przewozu.
13) Regulamin konkursu jest dostępny na stronie internetowej Zgromadzenia
Sióstr Felicjanek: www.felicjanki.waw.pl
oraz na stronie www.zyciezakonne.pl/zapowiedzi/ogloszenia/
14) Sytuacje nieobjęte niniejszym regulaminem rozstrzyga Organizator Konkursu.
 
 
§ 4
Ocena prac konkursowych
 
1) Wyłonieniu zwycięzców konkursu decyduje powołana w tym celu Komisja
konkursowa.
2) Komisję powołuje Organizator.
3) Uczestnicy konkursu podzieleni zostaną na poszczególne kategorie wiekowe :
a) dzieci w wieku przedszkolnym,
b) uczniowie klas I – III,
c) uczniowie klas IV – VI,
d) gimnazjaliści,
e) licealiści.
4) Prace należy składać osobiście, nadsyłać pocztą lub przesyłką kurierską
(na koszt nadsyłającego) do dnia 10 lipca 2015 r. (decyduje data stempla
pocztowego) na adres:
Zgromadzenie Sióstr Felicjanek
ul. Kościuszkowców 85
04-545 Warszawa
Z dopiskiem „KONKURS”.
5) Kryteria oceny ustalone zostają w następujący sposób:
1) trafność doboru tematu pracy,
2) jakość wykonania,
3) oryginalność,
4) stopień trudności wykonania.
5) kompozycja,
6) walory artystyczne.
6) Decyzje Komisji Konkursowej są ostateczne.
 
§ 5
Ogłoszenie wyników Konkursu
 
1) Lista nagrodzonych osób zostanie opublikowana na stronie internetowej
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek: www.felicjanki.waw.pl oraz na stronie życia konsekrowanego: www.zyciezakonne.pl/zapowiedzi/ogloszenia/
2) Osoby nagrodzone oraz wyróżnione zostaną powiadomione telefonicznie lub
e-mailowo o wynikach Konkursu w terminie do 15 grudnia 2015 r.
3) Od 11 stycznia do 2 lutego 2016 r. (do zakonczenia roku życia konsekrowaneg)
prace laureatów, jak również prace zakwalifikowane do ekspozycji będą prezentowane na wystawie pokonkursowej (miejsce wystawy zostanie podane
w terminie późniejszym na stronie internetowej Zgromadzenia Sióstr Felicjanek:
www.felicjanki.waw.pl
oraz na stronie:
www.zyciezakonne.pl/zapowiedzi/ogloszenia/
 
§ 6
Nagrody główne i dodatkowe
 
1) Organizator przyzna trzy nagrody główne w każdej kategorii wiekowych:
2) Organizator przyzna także, obok nagród wymienionych w § 6 ust. 1,
20 wyróżnień (po pięć w każdej kategorii wiekowej).
3) Organizator daje Komisji Konkursowej prawo do wytypowania dodatkowych
nagród, jak i również prawo do nieprzyznania nagród.
4) Decyzja Komisji Konkursowej, co do wskazania laureatów konkursu oraz
przyznania im nagród jest ostateczna.
5) Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe o wartości:
I nagroda - do 500 zł
II nagroda - do 400 zł
III nagroda - do 300 zł.
Wyróżnienia do 200 zł.
6) Nagrody rzeczowe nie podlegają zamianie na inne nagrody rzeczowe, ani na ich
równowartość pieniężną.
7) Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
 
§7
Postanowienia końcowe
 
1) Biorąc udział w konkursie, uczestnik akceptuje jego regulamin.
2) Regulamin niniejszego konkursu będzie dostępny na stronie internetowej
Zgromadzenia Sióstr Felicjanek:
www.felicjanki.waw.pl
oraz na stronie:
www.zyciezakonne.pl /zapowiedzi/ogloszenia/
oraz powinien być u nauczycieli plastyki/ religii w szkołach, w których dzieci
i młodzież przystąpi do konkursu.
3) Organizator zastrzega sobie prawo do:
a) zmiany postanowień niniejszego regulaminu w przypadku zmian przepisów
prawnych lub innych istotnych zdarzeń mających wpływ na organizowanie Konkursu,
c) nierozstrzygnięcia konkursu w przypadku zbyt małej ilości przekazanych prac,
d) rozstrzygania w kwestiach nieuregulowanych postanowieniami regulaminu.
 
 
 
 
 
 
 
 

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki