Logo Przewdonik Katolicki

Rejsy ewangelizacyjne

Paweł Piwowarczyk
Fot.

Dla niektórych udział w rejsie ewangelizacyjnym organizowanym przez Radio nowohuckie.pl i wspólnotę palotyńską w Nowej Hucie staje się okazją do wyruszenia w nowy rejs swojego życia. Świadczy to o tym, że inicjatywa ta jest nie tyle popularna, ile potrzebna. Bynajmniej nie tylko po to, aby ożywić życie na najsłynniejszej rzece w Polsce.

Z palotyńskiej wspólnoty Matki Bożej Pocieszenia z ul. Bulwarowej wyszła inicjatywa Ligi Parafialnej, radia, konkursu kolęd i wiele innych. Kolejnym świetnym pomysłem są odbywające się od lipca rejsy ewangelizacyjne.

 

Głosić Jezusa nietypowo

Za nami już osiem rejsów ewangelizacyjnych. Wszystko zaczęło się w lipcu 2013 r. Od tamtej pory co miesiąc na barce czy statku gromadzą się ludzie, by słuchać słowa Bożego, słowa nadziei. Pomysł na rejs narodził się podobno przypadkowo. – Podczas jednej z rozmów z właścicielką statku Nimfa i barki Aquarius (Krakowska Żegluga Pasażerska) pomyśleliśmy, żeby coś zrobić, wykorzystując właśnie barki – przecież Pan Jezus głosił Dobrą Nowiną m.in. na łodzi, a na brzegu stali ludzie. Chcieliśmy gościć Jezusa w nietypowych miejscach, a jednym z takich jest właśnie statek – opowiada ks. Łukasz Gołaś.

 

Zaproszenie ważne od dwóch tysięcy lat

Pierwszym kapitanem był bp Grzegorz Ryś. Kolejni to: ks. Michał Olszewski SCJ, bp Damian Muskus, o. Krzysztof Czerwionka CR, o. Donat Wypchło OFMConv, ks. Roman Pracki (wspólnie z bp. Grzegorzem Rysiem), Witold Wilk. 20 lutego w rolę kapitana Bożego miał wcielić się ks. Krzysztof Kralka SAC. W marcu swoje słowo do uczestników rejsu wygłosi Jan Budziaszek. Dla kogo jest ewangelizacja? Na spotkania ewangelizacyjne zaproszona jest każda osoba, która chciałaby odnowić swoją relację z Jezusem, oddać swoje życie Jezusowi. – Taki moment ma miejsce w czasie rejsów. Widzimy przez te spotkania, że przychodzą nowi ludzie w różnym wieku. Że każdy, kto był już raz na barce, przyprowadza drugą osobę, a te następne. Każdy jest zaproszony na spotkanie z Jezusem, tak samo jak odbywało się to dwa tysiące lat temu – dodaje organizator rejsów.

 

Propozycja aktualna i potrzebna

Akcja jest mocno nagłośniona przez media, cieszy się dużym zainteresowaniem. Ale najważniejszy jest cel rejsów. To głoszenie dobrej nowiny o Jezusie i możliwość decyzji o przyjęciu Go jako swojego osobistego Pana i Zbawiciela. Uczestnicy chcą w czasie tych spotkań zastanowić się nad swoją wiarą i swoim miejscem w Kościele. Chcą obudzić w sobie mocniejszą wiarę, bez względna to jak ona wygląda teraz. Ks Łukasz mówi, że dziś każdy z nas – nieważne kim jest i jaką pełni funkcję – potrzebuje jeszcze raz zatrzymania się i spojrzenia na siebie, dlatego jest to propozycja w pełni aktualna.

 

Łącznik – św. Wincenty Pallotti

Opowiadając o rejsach, warto zwrócić uwagę na patrona tych spotkań na barce i statku. Jest nim  św. Wincenty Pallotti. Jaki zwią­zek ma­ją ze so­bą klęcz­nik i uli­ca? Tyl­ko na po­zór mo­że się wy­da­wać, że ża­den. Się­ga­jąc głę­biej w co­dzien­ność św. Win­cen­te­go Pal­lot­tie­go, wi­dzi­my, że są one dwo­ma punk­ta­mi, po­mię­dzy któ­ry­mi pul­so­wa­ło jego ży­cie. Te dwie skraj­no­ści chciał on ze so­bą po­łą­czyć. Klęcz­nik sym­bo­li­zu­je mo­dli­twy, któ­re świę­ty za­no­sił do Boga, zaś uli­ca – miej­sce głoszenia Boga. To do­sko­na­ły przy­kład Bo­że­go prze­wod­ni­ka, któ­ry łą­czył świat ludz­ki ze świa­tem bo­skim – mówi ks. Łukasz. Jak widać św. Wincenty  jed­no­czył te dwa od­le­głe od sie­bie krań­ce. Był po­mo­stem mię­dzy ludz­ką bie­dą a Bo­żą świę­to­ścią. Czy­nił to bez wy­tchnie­nia. Cią­gle w dro­dze – od wcze­sne­go rana aż po póź­ną noc; od po­cząt­ku jego ka­płań­skie­go ży­cia aż do zjed­no­cze­nia z Bo­giem. Za­wsze pe­łen Bo­że­go du­cha, sku­pie­nia, a za­ra­zem ak­tyw­no­ści. Mi­styk, któ­ry nie­ustan­nie był za­to­pio­ny w Bogu. Z dru­giej stro­ny: apo­stoł świa­ta, któ­ry z peł­nym po­świę­ce­niem od­da­ny był lu­dziom. Pallotti jest przewodnikiem po drodze, na której możemy spotkać Jezusa

 

Wkrótce będzie coraz cieplej i ewangelizatorzy wracają na statek pływający, a nie tylko przycumowany przy brzegu. A najważniejsze że ewangelizatorzy Pallotyńskiej Wspólnoty Nowej Ewangelizacji chcą również wyjść na ulice Krakowa, by tam zapraszać na rejs. Może dzięki temu ktoś trafi na rejs i skieruje stery swojego  życia w stronę Jezusa.

 


Nowohuckie.pl

Radio nowohuckie.pl jest pomysłodawcą i jednym z trzech organizatorów spotkań.  Transmituje wszystkie spotkania na barce. Zawołanie radia to „Złap nas w sieci”.  – Chcemy przez tego typu narzędzie do ewangelizacji nieść Jezusa na cały świat. To są ludzie, którzy wiedzą, czego chcą. Każde comiesięczne spotkanie na barce to dla nas rekolekcje, w ten sposób możemy się formować duchowo – bo to też jest ważne i istotne w dziełach, które tworzymy. Szukamy kolejnych ludzi, redaktorów na spotkania. Liczymy, że przez ten środek ewangelizacji dotrzemy do człowieka, który pragnie spotkać się z Jezusem i wyznać Jemu, że jest jego Panem i Zbawicielem – mówi główny pomysłodawca stacji ks. Łukasz Gołaś.

Radio nowohuckie.pl to rozgłośnia internetowa o charakterze ewangelizacyjno-lokalnym, działająca na terenie Krakowa-Nowej Huty. Z racji swojej internetowej formuły oraz wielotematycznego ujęcia religii skierowana jest do młodych ludzi w Polsce i poza nią. Radio rozpoczęło działalność 4 października 2012 r., a jego patronami są św. Wincenty Pallotti oraz
św. Franciszek Salezy. Logo radia stanowi napis nowohuckie.pl wpisany w chrześcijańską rybkę, natomiast hasło to „nowohuckie.pl – złap nas w sieci”.  Radio działa na zasadzie wolontariatu. Redaktorami są osoby w przedziale wiekowym 18–35. Są to przedstawiciele różnych zawodów, a także studenci oraz młodzież ucząca się. Dyrektorem 
i redaktorem naczelnym radia jest ks. Łukasz Gołaś SAC, pallotyn. Nowohuckie.pl nawiązuje współpracę z wieloma instytucjami oraz innymi mediami, w tym
z piętnastoma wydawnictwami. W ramach szerokiej współpracy emitowane są różnego rodzaju audycje, m.in. „Lista z mocą”, „Modlitwa w drodze”, „Różaniec z Janem Pawłem II”, „Serwis watykański”, a także wiele innych. Redakcja radia skupia się na wieczornych audycjach na żywo przez pięć dni w tygodniu. Są to audycje prowadzone codziennie, od poniedziałku do piątku, w luźnej atmosferze mające przekazać informacje lokalne, wiadomości ze świata czy też pogodowe – wszystko przeplatane muzyką. Ponadto nowohuckie.pl często transmituje różne wydarzenia religijno-kulturalne, m.in. rejsy ewangelizacyjne na barce, Msze z modlitwą o uzdrowienie, Nowohucką Drogę Krzyżową. Jest też jednym z organizatorów i patronów nowohuckiego konkursu kolęd i pastorałek – tym wydarzeniem zajmuje się Agnieszka Jucha.

 

Wszelkie informacje na temat radia i rejsów ewangelizacyjnych znajdują się na stronie: www.nowohuckie.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki