Logo Przewdonik Katolicki

Regulamin konkursu „#MłodziWczoraj”

| 27.06.16r

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem

I.  ORGANIZATOR  I  CZAS TRWANIA KONKURSU

 1. Organizatorem konkursu jest firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą
  w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000095729 – dalej ( „Organizator”).

 2. Konkurs rozpoczyna się dnia 1.07.2016  trwa do dnia 31.07.2016 r.

 3. Miejscem konkursu jest terytorium Polski.

 4. W konkursie nie mogą wziąć udziału pracownicy oraz rodziny pracowników firmy Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o..

 5.  Warunki uczestnictwa w Konkursie oraz zasady jego przeprowadzenia określa wyłącznie niniejszy regulamin („Regulamin”), a wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają jedynie charakter informacyjny.

 6.  Wzięcie udziału w Konkursie jest równoznaczne z zapoznaniem się z Regulaminem oraz jego akceptacją. Regulamin konkursu zamieszczony jest na stronie internetowej www.przewodnik-katolicki.pl, w zakładce Aktualności.

 
II.  WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 1. Konkurs przeznaczony jest uczestników posiadających pełną zdolność do czynności prawnych („Uczestnik”), którzy w czasie trwania konkursu wyślą zdjęcie z poprzednich Światowych Dni Młodzieży lub napiszą, jaki wpływ przesłanie Papieża i spotkanie z ludźmi z innych krajów wywarło na życie Czytelnika (objętość tekstu max.  4000 znaków ze spacjami).

 2. Zdjęcie lub wspomnienie, o których mowa w punkcie 1, należy przesłać na adres: Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., 61-245 Poznań, ul. Chartowo 5 (osoba kontaktowa Magdalena Borkowska-Frąckowiak) lub  pocztą elektroniczną na adres: marketing@swietywojciech.pl,
  z dopiskiem – „Młodzi Wczoraj”.  Termin nadsyłania prac upływa z dniem 31 lipca 2016 r.

 3. Istnieje możliwość przysłania zdjęcia w formie elektronicznej lub papierowej. W przypadku nadesłania zdjęcia papierowego prosimy o podanie adresu zwrotnego, na który odeślemy fotografię, wraz z nośnikiem, na którym zapiszemy ją w formie elektronicznej.

 4. Uczestnik może wziąć udział w konkursie dowolną ilość razy przy zachowaniu każdorazowo warunków określonych w punkcie 1.

 5. Biorąc udział w konkursie Uczestnik potwierdza, że zapoznał się z Regulaminem konkursu
  i akceptuje jego postanowienia.

 6. Zdjęcia i wspomnienia przesłane na konkurs stają się własnością Organizatora i mogą być przez niego wykorzystywane w publikacjach i dla celów reklamowych.

 7. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest wypełnienie przez Uczestnika i przesłanie do Organizatora w sposób określony w punkcie 2 oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych Uczestnika („Oświadczenie”), o poniższej treści:

 
OŚWIADCZENIE
Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Organizatora konkursu firmę Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-245) ul. Chartowo 5, danych osobowych podanych przeze mnie w związku z przystąpieniem do konkursu „Młodzi Wczoraj”, w celu przeprowadzenia
i realizacji konkursu.

Wyrażam zgodę na opublikowanie mojego imienia i nazwiska oraz miejscowości, z której pochodzę w drukowanym wydaniu tygodnika „Przewodnik katolicki”,  na stronie internetowej www.przewodnik-katolicki.pl oraz na Facebooku Przewodnika Katolickiego oraz na przekazanie moich danych osobowych Fundatorowi nagrody głównej, w przypadku, gdy zostanę laureatem tej nagrody.
Jedocześnie informuję, że jestem świadomy dobrowolności podania danych osobowych oraz, że zostałem poinformowany o prawie wglądu do moich danych, możliwości ich poprawiania oraz zgłoszenia sprzeciwu, co do dalszego ich przetwarzania.
 
III.  ZASADY KONKURSU I PRZYZNAWANIA NAGRÓD

 1. Celem konkursu jest wyłonienie najlepszego zdjęcia z poprzednich Światowych Dni Młodzieży oraz najlepszego wspomnienia, opowiadającego o tym, jaki wpływ na życie Czytelnika miało przesłanie Papieża i spotkanie z ludźmi z innych krajów.

 2. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi poprzez subiektywny wybór najciekawszych
  i najoryginalniejszych odpowiedzi, którego dokonana Komisja konkursowa w składzie:

 • Szymon Bojdo

 • Magdalena Borkowska – Frąckowiak

 • Agnieszka Kurasińska

 1. W przypadku stwierdzenia działań uczestnika niezgodnych z Regulaminem konkursu, wielokrotnego, niepoprawnego zgłaszania udziału i innych działań sprzecznych z ideą i celem konkursu, Uczestnik zostanie pominięty w procesie przyznawania nagród.

 2. Brak możliwości odczytania z jakiegokolwiek powodu nadesłanej odpowiedzi, skutkować będzie pominięciem w procesie przyznawania nagród, bez przesyłania informacji do uczestnika.

 3. Zgłoszenia odpowiedzi zawierające treści nieprzyzwoite, obraźliwe lub z innych względów niepożądane, a także zgłoszenia niezgodne z ograniczeniami formatu, będą dyskwalifikowane.

 4. Autorzy najciekawszych zdjęć i wspomnień (Zwycięzcy) zostaną nagrodzeni. Nagrodami
  w konkursie są zestawy książek ufundowanych przez Wydawnictwo Świętego Wojciecha oraz prenumerata Przewodnika Katolickiego w wersji papierowej lub elektronicznej .

 
IV.  ZASADY INFORMOWANIA O NAGRODACH

 1. O wygranej Zwycięzcy Konkursu zostaną poinformowani przez organizatora telefonicznie lub mailowo. Lista Zwycięzców konkursu podana zostanie do wiadomości na stronie www.przewodnik-katolicki.pl w zakładce Aktualności.

 2. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze Zwycięzcą lub nie spełnieniu przez Zwycięzcę wymogów podanych w punkcie II.1 regulaminu konkursu, nagroda zostanie przyznana kolejnemu uczestnikowi spełniającemu warunki konkursu.

 3. Nie jest możliwe odstąpienie nagrody osobom trzecim, ani  wypłacenie jej równowartości
  w formie pieniężnej.

 4. Zwycięzca, aby otrzymać nagrodę musi podać Organizatorowi następujące dane: imię i nazwisko, adres zamieszkania wraz z kodem pocztowym oraz telefon kontaktowy.

 5. Nagrody zostaną przesłane pocztą na wskazany przez Zwycięzców adres.

 
V.  ZASADY POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące niezgodności przeprowadzenia konkursu z Regulaminem Uczestnicy konkursu mogą zgłaszać w terminie 7 dni od daty zakończenia konkursu.
  O zachowaniu terminu wniesienia reklamacji decydują data stempla pocztowego.

 2. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres Uczestnika, jak również dokładnie określoną przyczynę reklamacji.

 3. Reklamacje należy przesłać na adres Organizatora podany w punkcie I.1 Regulaminu konkursu.

 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona przez Organizatora w ciągu 14 dni od daty otrzymania.

 5. Organizator powiadomi pisemnie Uczestnika o rozstrzygnięciu reklamacji, wysyłając korespondencję na adres podany przez Uczestnika.

 
 
 
VI.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Uczestników jest organizator konkursu - firma Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., z siedzibą w Poznaniu (61-245), ul. Chartowo 5, która zapewnia wszystkim zgłoszonym Uczestnikom realizację uprawnień  wynikających z  Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 133, poz. 883, z późn.zm.; tekst jednolity Dz.U. 2014re. Poz.1182).

 2. Dane osobowe przekazane Organizatorowi przez Uczestników konkursu będą przez niego przetwarzane w celu realizacji konkursu i wyłonienia zwycięzców konkursu oraz  doręczenia nagród. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, a Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu, żądania aktualizacji lub usunięcia danych.

 3. Uczestnik przystępując do konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w celach określonych w punkcie VI.2 oraz na opublikowanie jego imienia i nazwiska oraz miejscowości, z której pochodzi na stronie internetowej www.przewodnik-katolicki.pl oraz na Facebooku Wydawnictwa Świętego Wojciecha i Przewodnika Katolickiego.

 4. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych Fundatorowi w celu umożliwienia Zwycięzcy odbioru nagrody.

 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia, na które nie miał wpływu lub które powstały bez jego winy, w tym za problemy związane z niedoręczeniem zgłoszenia konkursowego  lub nie doręczeniem nagrody spowodowane nie przesłaniem bądź przesłaniem przez Uczestnika błędnych danych osobowych niezbędnych do doręczenia nagrody.

 6. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany postanowień Regulaminu.

 7. Sprawy nieuregulowane w niniejszym regulaminie rozstrzyga Organizator w oparciu o ogólnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 
 

 
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki