Logo Przewdonik Katolicki

Polityka prywatności

Polityka prywatności i plików cookies Niniejsza Polityka prywatności i plików cookies opisuje zasady postępowania z danymi osobowymi oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii na stronach internetowych i w sklepie internetowym firmy Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o..


§ 1
Definicje
Na potrzeby niniejszej polityki prywatności, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:
 1. Administrator - Święty Wojciech Dom Medialny sp. z o.o., (w skrócie ŚWDM) z siedzibą w Poznaniu (61-245) przy ul. Chartowo 5, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców  prowadzonego przez VIII Wydział Gospodarczy KRS Sądu Rejonowego w Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu pod numerem 0000095729, posiadająca NIP: 778002124, REGON: 632019444’), tel.: 61 659 37 04, adres e-mail: sekretariat@swietywojciech.pl.
 2. Strony – strony internetowe firmy ŚWDM.
 3. Sklep internetowy – sklep internetowy ŚWDM www.swietywojciech.pl.
 4. Użytkownik – każdy podmiot, który korzysta ze Stron lub Sklepu internetowego.
 5. Klient - podmiot, na rzecz którego zgodnie z Regulaminem Sklepu internetowego i przepisami prawa mogą być świadczone usługi drogą elektroniczną lub z którym zawarta może być Umowa sprzedaży.
§ 2
Dane osobowe
 1. Użytkownik, który korzysta ze Stron potwierdza zapoznanie się z postanowieniami niniejszej Polityki prywatności oraz zrozumienie jej treści, a także wyraża zgodę
  na wykorzystywanie podanych danych osobowych zgodnie z tą Polityką.
 
 1. Klient, który korzysta ze Sklepu internetowego  potwierdza zapoznanie się
  z postanowieniami Regulaminu Sklepu oraz niniejszej Polityki prywatności oraz zrozumienie ich treści, a także wyraża zgodę na wykorzystywanie podanych danych osobowych zgodnie z  Polityką prywatności.
 
 1. Administratorem danych osobowych Użytkownika jest Administrator (ŚWDM).
 
 1. Administrator pozyskuje dane osobowe bezpośrednio od użytkowników. Podstawowym sposobem pozyskiwania danych jest dobrowolne wypełnienie udostępnianych
  na Stronach i w Sklepie internetowym formularzy: kontaktowego, rejestracyjnego, zmówienia towaru/usługi lub zapisu na newsletter.  Zakres pozyskiwanych danych osobowych obejmuje:  imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail użytkownika. Dane są przechowywane przez administratora w formacie, który pozwala na ich przeniesienie.
 
 1. Cele przetwarzania danych osobowych:
 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zamówienia na towary
  i usługi przetwarzane są w celu realizacji umowy sprzedaży towarów i usług z oferty Administratora (w tym również do wystawienia faktury VAT dokumentującej zakup) oraz dostarczenia Klientowi zamówionego towaru.
 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza zapisu na newsletter przetwarzane są w celu przesyłania Użytkownikowi (na wskazany adres email) newsletter-a.
 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza kontaktowego przetwarzane są w celu umożliwienia kontaktu z Administratorem osobom zainteresowanym uzyskaniem informacji, w tym również, na życzenie Klienta, o ofercie Administratora.
 • Dane przekazane Administratorowi w ramach formularza rejestracyjnego przetwarzane są w celu utworzenia Konta Użytkownika i zarządzania nim.
 1. Podanie danych osobowych jest zawsze dobrowolne, jednak niezbędne do podjęcia przez użytkownika działania, do którego przeznaczony jest dany formularz. Podanie danych jest warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia, sprzedaży towarów i usług oraz korzystania z innych usług oferowanych przez Administratora.
 2. Administrator gwarantuje poufność wszelkich przekazanych mu danych osobowych.
 3. Administrator nie udostępnia przekazanych mu danych jakimkolwiek podmiotom trzecim, z wyjątkiem sytuacji, gdy do udostępnienia danych obligują Administratora przepisy prawa.
 4. Dane osobowe  gromadzone są z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich osób do tego nieupoważnionych. Wszystkie zbierane przez Administratora dane chronione są z użyciem racjonalnych środków technicznych
  i organizacyjnych oraz przy zastosowaniu wewnętrznych procedur bezpieczeństwa.  
 5. Administrator zastrzega, iż zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych może powierzyć (na podstawie zawartej umowy) przetwarzanie danych osobowych Użytkowników i Klientów innym firmom w celach związanych z: przechowywaniem danych na serwerze, serwisowaniem, utrzymaniem funkcjonalności Stron i Sklepu internetowego, korzystaniem z systemu mailingowego w zakresie oferty handlowej ŚWDM, realizacji zleconych usług ( w tym związanych z dostarczaniem zamówionych przesyłek) oraz z obsługą systemów informatycznych wykorzystywanych przez Administratora.
 6. Administrator może przechowywać wiadomości e-mail i inną korespondencję
  z Użytkownikiem, aby móc odpowiadać na pytania, reagować na zgłoszenia, wyjaśniać reklamacje i udoskonalać swoje usługi. Podany przez Użytkownika adres e-mail lub korespondencyjny, numer telefonu lub inne wskazane przez Użytkownika formy kontaktu mogą zostać użyte przez Administratora do nawiązania kontaktu z Użytkownikiem.
 7. Na Stronach Administratora działa zautomatyzowany system przetwarzania, m.in. profilowanie, który pozwala na monitorowanie zachowania użytkownika, dopasowanie prezentowanych treści do zainteresowań użytkownika oraz dostarczanie wyselekcjonowanej informacji marketingowej. System ten jest zintegrowany ze Sklepem internetowym, a każdy z użytkowników może w każdym czasie zgłosić sprzeciw.
 8. Każdemu Użytkownikowi  przysługują następujące prawa:
 • prawo do żądania dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania,
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo do cofnięcia w każdym czasie zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu, jeżeli klient uprzednio taką zgodę wyraził,
 • prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych przez Administratora (do 25.05.2018r. organem nadzorczym jest Generalny Inspektor Ochrony danych Osobowych, a po tej dacie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych).
 1. Administrator wykonuje żądanie Użytkowników dotyczące ich praw bez zbędnej zwłoki. Usunięcie, ograniczenie oraz zgłoszenie sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych będzie miało wpływ na świadczone przez Administratora usługi i może skutkować uniemożliwieniem wykonania tych usług w sposób prawidłowy.
 2. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników przez okres niezbędny dla prawidłowej realizacji zamówień i świadczenia usług,  zabezpieczenia dochodzenia roszczeń, w przypadku zrealizowania sprzedaży przez okres wynikający z przepisów podatkowych i ustawy o rachunkowości, a w zakresie marketingu i promocji produktów i usług do czasu wycofania przez Użytkownika zgody na takie przetwarzanie. 
 3. Strony Administratora mogą zawierać odnośniki do stron internetowych innych firm. Administrator nie ponosi odpowiedzialności  za obowiązujące na tych stronach zasady przestrzegania polityki prywatności i zaleca Użytkownikom zapoznanie się z tą polityką po wejściu na te strony.
 
§ 3
Pliki cookies
 1. Administrator wykorzystuje pliki cookies (ciasteczka), czyli niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na urządzeniu końcowym Użytkownika (np. komputerze, tablecie, smartfonie). Cookies mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny Administratora.
 2. Administrator przechowuje pliki cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika,
  a następnie uzyskuje dostęp do informacji w nich zawartych w celach statystycznych, w celach marketingowych  oraz w celu zapewnienia prawidłowego działania Strony.
 3. Administrator zbiera zarówno pliki cookies „stałe”, jak i „sesyjne”. Cookies „stałe” przechowywane są na komputerze Użytkownika przez dłuższy czas, podczas gdy ciasteczka „sesyjne” są usuwanie automatycznie po zamknięciu okna przeglądarki.
 4. Administrator informuje niniejszym Użytkownika, że istnieje możliwość takiej konfiguracji przeglądarki internetowej, która uniemożliwia przechowywanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. W takiej sytuacji, korzystanie ze Stron i Sklepu internetowego przez Użytkownika może być utrudnione lub uniemożliwić korzystanie z usług na nich oferowanych.
 5. Administrator korzysta z poniższych rodzajów plików cookies:
 • „niezbędne” pliki cookies, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych
  w ramach Sklepu internetowego, np. pliki cookies uwierzytelniające wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelnienia,
 • pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane
  do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu,
 • „wydajnościowe” pliki cookies, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze Stron i Sklepu internetowego,
 • „funkcjonalne” pliki cookies, umożliwiające zapamiętanie wybranych przez Użytkownika ustawień i dostosowanie ich do jego potrzeb, np. w zakresie wybranego języka, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej,
 • „reklamowe” pliki cookies, umożliwiające dostarczenie Użytkownikowi treści reklamowych bardziej dostosowanych do jego zainteresowań.
 1. Administrator wskazuje niniejszym, że pliki cookies mogą być przez Użytkownika usunięte po ich zapisaniu przez Administratora, poprzez odpowiednie funkcje przeglądarki internetowej, programy służące w tym celu lub skorzystanie
  z odpowiednich narzędzi dostępnych w ramach systemu operacyjnego, z którego korzysta Użytkownik.
 
§ 4
Inne technologie
Administrator informuje, że stosuje następujące technologie śledzące działania podejmowane przez Użytkownika w ramach Stron:
 • piksel konwersji Facebooka – w celu zarządzania reklamami na Facebooku
  i prowadzenia działań remarketingowych,
 • kod śledzenia Google Analitycs – w celu analizy statystyk Strony.
§ 5
Logi serwera
 1. Korzystanie ze Stron wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywane są Strony oraz do serwerów związanych z realizacją zleconych usług.
 2. Każde zapytanie skierowane do serwerów zapisywane jest w ich logach. Logi obejmują m.in. adres IP Użytkownika, datę i czas z serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym, z jakiego Użytkownik korzysta.
 3. Logi zapisywane są i przechowywane na stosownych serwerach .
 4. Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania Stronami, diagnozowania problemów związanych z pracą serwisów i analizą ewentualnych naruszeń bezpieczeństwa.
§ 6
Postanowienia końcowe
 1. W sprawie przetwarzania danych osobowych Użytkownik możne kontaktować się
  z Administratorem bezpieczeństwa informacji (od 25 maja br. Inspektorem ochrony danych): e-mail: daneosobowe@swietywojciech.pl., telefon: 61  6593783.
 2. Niniejsza Polityka prywatności obowiązuje od dnia 10 maja 2018r.
 3. Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Polityki prywatności. Zmiany wchodzą w życie z chwilą zamieszczenia zmienionego tekstu na Stronach i w Sklepie internetowym.

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki