Logo Przewdonik Katolicki
Archidiecezja poznańska

Pomoc, która nic nie kosztuje

Kamila Tobolska | 14.03.16r

Przedstawiamy zestawienie wybranych organizacji pożytku publicznego działających na terenie archidiecezji poznańskiej, których działalność możemy wesprzeć, przekazując na ich rzecz 1 proc. podatku dochodowego:

Nazwa: Caritas Poznańska
nr KRS: 0000224658
Caritas Archidiecezji Poznańskiej przeznacza przekazywane jej środki – oprócz udzielania pomocy w sytuacjach losowych – m.in. na prowadzenie bezpłatnych jadłodajni dla ubogich i bezdomnych, świetlic socjoterapeutycznych i środowiskowych, Katolickiego Ośrodka Wychowania i Terapii Uzależnień w Wierzenicy, nowo otwartej i rozbudowywanej obecnie ogrzewalni dla bezdomnych w Poznaniu oraz dokończenie remontu Domu Dziecka im. Świętej Rodziny w Lesznie. Dodatkowe informacje na www.caritaspoznan.pl.
 
Nazwa: Papieskie Stowarzyszenie Pomoc Kościołowi w Potrzebie
nr KRS: 0000320529
Ta organizacja założona blisko 70 lat temu przez holenderskiego norbertanina o. Werenfrieda van Straatena posiada dziś swoje biura w 21 krajach na świecie. Swoje biuro, jedno z trzech w Polsce, stowarzyszenie otworzyło w ubiegłym roku także w Poznaniu. Za ich pośrednictwem niesie ono pomoc i wsparcie prześladowanym, dyskryminowanym i ubogim chrześcijanom z ponad 140 krajów. Dodatkowe informacje na www.pkwp.org.
 
Nazwa: Salezjański Wolontariat Misyjny – Młodzi Światu Oddział w Poznaniu
nr KRS: 0000318637
Stowarzyszenie powstało, aby organizować i nieść pomoc osobom potrzebującym w kraju i za granicą. Jego podstawowym celem jest aktywne uczestnictwo w misjach w krajach Globalnego Południa, poprzez wysyłanie wolontariuszy do Afryki, Ameryki Południowej oraz Europy Wschodniej na okres najczęściej od trzech miesięcy do roku czasu. Zajmuje się ono także popularyzacją spraw misji w Polsce. Dodatkowe informacje na www.poznan.swm.pl.
 
Nazwa: Stowarzyszenie Oblacka Pomoc Misjom „Lumen Caritatis”
nr KRS: 0000327951
Celem Stowarzyszenia jest troska o ludzi w krajach misyjnych powierzonych posłudze misjonarskiej Zgromadzenia Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej, uwrażliwienie ludzi na potrzeby mieszkańców krajów misyjnych oraz szeroko pojęta animacja i promocja misyjna. Tworzy ono również zaplecze materialne dla placówek misyjnych prowadzonych przez misjonarzy oblatów. Dodatkowe informacje na www.dajnadzieje.pl.
 
Nazwa: Fundacja Pomocy Humanitarnej „Redemptoris Missio”
nr KRS: 0000039129
Fundacja powstała w Poznaniu w 1992 r. Powołano ją w celu stworzenia profesjonalnego zaplecza dla polskich misjonarzy prowadzących działalność medyczną wśród chorych w najuboższych krajach świata. Fundacja organizuje m.in. wysyłanie do pracy na misjach polskich lekarzy i pielęgniarek oraz wysyłkę leków, środków opatrunkowych i sprzętu medycznego, a także innej pomocy do krajów jej potrzebujących. Dodatkowe informacje na www.medicus.ump.edu.pl.
 
Nazwa: Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Archidiecezji Poznańskiej
nr KRS: 0000090832
Celem działania jest troska o zgodne z nauką Kościoła życie małżeńskie i rodzinne oraz wspieranie rodziny w wypełnianiu jej zadań społecznych. W szczególności prowadzona jest działalność społeczno-kulturalna i oświatowo-wychowawcza poprzez organizowanie poradnictwa rodzinnego, obozów i kolonii dla dzieci oraz imprez kulturalno-rekreacyjnych. Stowarzyszenie działa na ul. Fredry 11 przy kościele Najświętszego Zbawiciela w Poznaniu. Dodatkowe informacje na www.srkap.archpoznan.org.pl.
 
Nazwa: Ruch Kultury Chrześcijańskiej „Odrodzenie”
nr KRS: 0000078824
Ruch prowadzi zgodną z nauką Kościoła działalność społeczno-kulturalną i oświatowo-wychowawczą zmierzającą do dojrzałej formacji chrześcijan i ich czynnego uczestniczenia w kształtowaniu świata zgodnie z zasadami Ewangelii, m.in. poprzez spotkania w szkołach i organizację Dni Kultury Chrześcijańskiej.
Dodatkowe informacje na www.ruch-odrodzenie.org.
 
Nazwa: Stowarzyszenie Lednica 2000
nr KRS: 0000078708
Jego celem jest gromadzenie młodzieży wokół idei Spotkań Lednickich przy Bramie-Rybie. Działalność Stowarzyszenia obejmuje również organizację rożnych form rekolekcji, dni skupienia dla różnych grup i stanów w domach rekolekcyjnych na Polach Lednickich, na Jamnej i w Hermanicach. W jego ramach działa też Fundusz Stypendialny Lednickie Talenty wspierający edukację i rozwój utalentowanej młodzieży. Dodatkowe informacje na www.lednica2000.pl.
 
Nazwa: Chrześcijańskie Stowarzyszenie Kultury i Ewangelizacji „Droga”
nr KRS: 0000185628
Misją stowarzyszenia jest dawanie ludziom nadziei i pobudzanie w nich wiary w żywego Boga. Realizuje ją natomiast m.in. jako osobowość prawna ewangelizacyjnego Teatru Droga im. Jana Pawła II oraz Inicjatywy Poznańskich Muzyków „Bogu Jedynemu Chwała”. Dodatkowe informacje na www.teatrdroga.pl.
 
Nazwa: Dom na Skale
nr KRS: 0000248232
Fundacja „Dom na Skale” stawia sobie za cel formację i przygotowywanie ludzi młodych do podjęcia przyszłych obowiązków małżonków i rodziców oraz wspieranie rodzin w ich rozwoju, oferując im również fachową pomoc duszpasterską, psychologiczną, pedagogiczną i prawniczą. Tym celom ma służyć także budowany w Czmońcu (między Poznaniem a Śremem) Dom Formacji Rodziny. Dodatkowe informacje na www.dom.icnet.pl.
 
Nazwa: Fundacja „Głos dla Życia”
nr KRS: 0000037425
Fundacja podejmuje działania na rzecz szeroko pojętej obrony życia i rodziny, prowadzi pomoc charytatywną, wspierając materialnie, rzeczowo i doradczo matki w stanie błogosławionym i rodziny wielodzietne znajdujące się w trudnym położeniu. Wydaje również magazyn „Głos dla Życia” oraz rozprowadza książki i materiały podkreślające wartość życia ludzkiego i konieczność jego ochrony. Dodatkowe informacje na http://glosdlazycia.pl/.
 
Nazwa: Fundacja Arka
nr KRS: 0000054452
Fundacja Arka (L’Arche) jest wspólnotą, w której razem żyją i pracują osoby z upośledzeniem umysłowym oraz asystenci, którzy na pewien czas lub na stałe decydują się być w Arce. Misją Arki jest bycie znakiem nadziei, który odsłania dar ludzi z upośledzeniem umysłowym w ten sposób, że świat może być wzbogacony ich obecnością. W Poznaniu wspólnota działa przy ul. Polańskiej 13a. Dodatkowe informacje na www.larche.org.pl.
 
Nazwa: Bonifraterski Ośrodek Interwencji Kryzysowej i Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie w Marysinie
nr KRS: 0000249541
Ojcowie Bonifratrzy prowadzący w Marysinie (k. Gostynia) szpital, wspierają także osoby, które z różnych przyczyn znalazły się w sytuacjach problemowych, często zagrażających życiu i zdrowiu, np. ofiary przemocy domowej, osoby, które doznały urazu psychicznego i nie są w stanie przezwyciężyć jego następstw, osoby nagle osamotnione lub tymczasowo pozbawione opieki. Tu otrzymają one schronienie oraz pomoc psychologiczną, prawną i lekarską. Dodatkowe informacje na www.boik.of.pl.
 
Nazwa: Fundacja Polskich Kawalerów Maltańskich „Pomoc Maltańska”
nr KRS: 0000207523
Fundacja realizuje historyczne zadania Zakonu Maltańskiego: opiekę nad chorymi i ubogimi. Wspiera również ofiary kataklizmów i konfliktów wojennych, prowadzi warsztaty terapii zajęciowej dla niepełnosprawnych i środowiskowe domy pomocy, a w Poznaniu także Specjalistyczną Przychodnię Onkologiczną „Pomoc Maltańska” przy parafii pw. św. Jana Jerozolimskiego za Murami. Dodatkowe informacje na www.pomocmaltanska.pl.
 
Nazwa: Stowarzyszenie Pomocy Potrzebującym im. św. Antoniego
nr KRS: 0000104365
Stowarzyszenie działające przy parafii pw. św. Mikołaja w Mosinie pomaga potrzebującym najczęściej przekazując im wsparcie rzeczowe, takie jak np. opał na zimę, żywność, odzież czy lekarstwa. Zainicjowało również powstanie Świetlicy Socjoterapeutycznej dla dzieci z rodzin objętych problemem alkoholowym w Domu Katolickim w Mosinie.
Dodatkowe informacje na www.parafiamosina.republika.pl.
 
Nazwa: Fundacja im. o. Honoriusza Kowalczyka
nr KRS: 0000038375
Celem fundacji imienia tego dominikanina, charyzmatycznego poznańskiego duszpasterza akademickiego, założonej przez klasztor oo. Dominikanów w Poznaniu, jest wspieranie misji zakonu dominikanów oraz prowadzenie działalności charytatywnej, wychowawczej i edukacyjnej w duchu dominikańskiego posłannictwa; m.in. przyznawanie stypendiów dla młodzieży czy pomoc rodzinom i osobom będącym w trudnej sytuacji materialnej. Dodatkowe informacje na www.honoriusz.op.org.pl.
 
Nazwa: Stowarzyszenie Krzewienia Pedagogicznej i Duchowej Myśli św. Urszuli
nr KRS: 0000306810
Celem stowarzyszenia jest prowadzenie działalności edukacyjnej i kulturalnej zwłaszcza w zakresie inicjowania, wspierania i pomocy w przedsięwzięciach edukacyjno-kulturalnych, w szczególności na rzecz dzieci i młodzieży, a także wspieranie dzieci i młodzieży oraz rodzin w trudnej sytuacji życiowej. Dodatkowe informacje na www.smul.pl.
 
Nazwa: Towarzystwo Przyjaciół Poznańskiej Fary
nr KRS: 0000068091
TPPF zajmuje się organizacją życia kulturalnego w farze, a także szeroko pojętym propagowaniem tej świątyni nazywanej perłą polskiego baroku. Jednym z największych osiągnięć Towarzystwa i parafii farnej jest doprowadzenie do odrestaurowania zabytkowych organów Ladegasta w farze i wspieranie projektu odnowienia całego wnętrza kościoła. Dodatkowe informacje na www.fara.archpoznan.pl.
 
Nazwa: Towarzystwo Miłośników Gostyńskiej Fary
nr KRS: 0000261099
Działania stowarzyszenia polegają na popularyzacji, renowacji i restauracji zabytków Gostynia, w tym późnogotyckiej fary – jedynego w Polsce zabytku w tzw. całości, bez dobudowywanych części zachowanego od powstania do chwili obecnej. Dodatkowe informacje na www.faragotykgostyn.pl.
 
Nazwa: Stowarzyszenie Miłośników Muzyki Świętogórskiej im. Józefa Zeidlera
nr KRS: 0000248432
Stowarzyszenie działa na rzecz rozwoju kultury i zachowania dziedzictwa narodowego, organizując m.in. koncerty i Festiwal „Musica Sacromontana” odbywający się od 2006 r. na Świętej Górze koło Gostynia. Jego najważniejszym celem jest przywrócenie do muzycznego życia zapomnianych zbiorów manuskryptów znajdujących się m.in. w klasztornych archiwach Świętej Góry, zwłaszcza autorstwa wybitnego, XVIII-wiecznego kompozytora Józefa Zeidlera zwanego „polskim Mozartem”. Dodatkowe informacje na www.jozefzeidler.eu.
 

Komentarze

Zostaw wiadomość

 Security code

Komentarze - Facebook

Ta strona używa cookies. Korzystając ze strony, wyrażasz zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki